1 2 3 4 System handlowy

W przypadku gdy Krajowy ośrodek uzna sprzeciw w całości za uzasadniony, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, podejmuje czynność, której dokonania odmówił, albo przywraca dostęp upoważnionego przedstawiciela lub dodatkowego upoważnionego przedstawiciela do rachunku w rejestrze Unii lub do procesów z tego rachunku. Podmiotem realizującym zadanie inwestycyjne może być prowadzący instalację wytwarzającą energię elektryczną, grupa kapitałowa, do której należy prowadzący instalację wytwarzającą energię elektryczną, lub operator systemu dystrybucyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia r.

Wersja od: 22 lutego r.

1 2 3 4 System handlowy

Wniosek, o którym mowa w art. Początkowa zainstalowana zdolność produkcyjna, o której mowa w ust.

Rex And The Treasure of Pirates [FULL GAME, ENGLISH SUBTITLES]

Historyczny poziom działalności w instalacji, o którym mowa w ust. Wstępna całkowita roczna liczba uprawnień do emisji dla instalacji stanowi sumę wszystkich wstępnych rocznych liczb uprawnień do emisji dla podinstalacji obliczonych zgodnie z art.

Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia: 1 wymagania dotyczące wyodrębnienia podinstalacji w ramach instalacji, o których mowa w ust.

1 2 3 4 System handlowy

Informacje o instalacji, o których mowa w ust. Z przeprowadzonej weryfikacji sporządza się protokół. Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, wymagania w zakresie weryfikacji informacji przekazanych przez prowadzącego instalację, mając na uwadze konieczność zagwarantowania, że przydział uprawnień do emisji następuje na podstawie rzetelnych i wiarygodnych danych.

1 2 3 4 System handlowy

Koszty weryfikacji informacji o instalacji ponosi prowadzący instalację. Prowadzący instalację składa wniosek, o którym mowa w art.

1 2 3 4 System handlowy

Wniosek złożony po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Do wniosku, o którym mowa w art.

Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

Jeżeli wniosek o przydział uprawnień do emisji nie spełnia wymogów, o których mowa w ust. Do wniosku składanego na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej dołącza się elektroniczne kopie dokumentów.

1 2 3 4 System handlowy

Przejdź do jednostki.