Kodowanie systemu handlowego,

Tablica znaków Aby zrozumieć dlaczego używa się tablic znaków, trzeba na początku wyjaśnić jak komputery zapisują cyfry i znaki. Uwaga: Kodowanie Unicode jest najbardziej wszechstronnym standardem, dlatego w przypadku zapisania tekstu przy użyciu innego kodowania niektóre znaki mogą nie być już wyświetlane. Jest on wykorzystywany przez  gospodarek, z których  to sygnatariusze konwencji, na potrzeby gromadzenia statystyk taryfy celnej i statystyk handlu międzynarodowego. Kody kreskowe spełniają rygorystyczne, znormalizowane i powszechnie stosowane zasady, które umożliwiają identyfikację następujących danych: informacje o produkcie, jego producencie, identyfikowalność, dane logistyczne oraz cechy szczególne. Zamknij i ponownie otwórz plik.

Wersja od: 1 stycznia r. Integralną część konwencji stanowią następujące załączniki: 1 załącznik zawierający nomenklaturę systemu zharmonizowanego; 2 protokół zmian do powyższej konwencji z dnia 24 czerwca r. Po zaznajomieniu się w powyższą konwencją oraz załącznikami, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że: - konwencja i jej integralne części zostały uznane za słuszne w całości, jak i każde z postanowień w nich zawartych, - Rzeczpospolita Polska zdecydowała się przystąpić do powyższej konwencji i załączników, - postanowienia konwencji i załączników są przyjęte, potwierdzone i będą niezmiennie zachowywane.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej. Dano w Warszawie dnia 17 sierpnia r.

Wyszukiwanie standardów kodowania dostępnych w programie Word Informacje o kodowaniu tekstu To co jest wyświetlane w postaci tekstu na ekranie, w rzeczywistości jest przechowywane jako wartości liczbowe w pliku tekstowym. Komputer przekształca wartości liczbowe w wyświetlane znaki. Robi to za pomocą standardu kodowania. Standard kodowania to system numerowania przydzielający wartość liczbową każdemu znakowi tekstowemu w zestawie znaków.

Artykuł  2 Załącznik Załącznik do niniejszej Konwencji tworzy integralną jej część i każde powołanie się na Konwencję stanowi powołanie się na ten Załącznik. Artykuł  3 Obowiązki Umawiających się Stron 1.

Z zastrzeżeniem wyjątków wyszczególnionych w artykule 4: a Każda z Umawiających się Stron zobowiązuje się, z wyjątkiem przewidzianym w punkcie c niniejszego ustępu, że od daty, w której niniejsza Konwencja wchodzi w życie w stosunku do niej, jej taryfa celna i nomenklatury statystyczne będą zgodne z Systemem Zharmonizowanym. Zgodnie z zobowiązaniami zawartymi w punkcie a ustępu 1 niniejszego artykułu, każda z Umawiających się Stron może przeprowadzić takie przystosowania tekstowe, jakie mogą być konieczne dla efektywnego stosowania Systemu Zharmonizowanego w jej ustawodawstwie krajowym.

Sam komputer nie był sukcesem, ale kodowanie było popularne przez wiele lat po zaprzestaniu jego produkcji. Kod Mazovii został zaprojektowany w roku przez jej głównego programistę, mgr.

Treść niniejszego Miedzynarodowy system handlu nie zabrania Umawiającej się Stronie ustanawiania w jej taryfie celnej lub jej nomenklaturach statystycznych dalszych podziałów klasyfikacji towarów, będących rozwinięciem Systemu Zharmonizowanego, pod warunkiem że każde dalsze podziały są dołączone i kodowane jako rozszerzenie tego sześciocyfrowego kodu, który przedstawiony jest w Załączniku do niniejszej konwencji.

Artykuł  4 Częściowe stosowanie przez kraje rozwijające się 1. Każdy rozwijający się kraj, będący Umawiającą się Stroną, może opóźnić stosowanie niektórych lub wszystkich podpozycji Systemu Zharmonizowanego na taki okres, jaki może być niezbędny z uwzględnieniem jego struktur handlu międzynarodowego lub jego środków administracyjnych.

Rozwijający się Kodowanie systemu handlowego, będący Umawiającą się Stroną, który decyduje się na częściowe stosowanie Systemu Zharmonizowanego, zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu, zgadza się dołożyć wszelkich starań, dla stosowania pełnego, sześciocyfrowego Systemu Zharmonizowanego w przeciągu pięciu lat od daty, w Kodowanie systemu handlowego niniejsza Konwencja wchodzi w życie odnośnie do tego kraju lub w takim dalszym okresie czasu, jaki uzna za niezbędny, zważając jednocześnie na postanowienia ustępu 1 niniejszego artykułu.

Międzynarodowa Konwencja w sprawie Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów

Kraj rozwijający się, będący Umawiającą się Stroną, który decyduje się na częściowe stosowanie Systemu Zharmonizowanego, zgodnie z postanowieniami niniejszego Artykułu, ma obowiązek stosować wszystkie dwukreskowe "--" podpozycje każdej jednokreskowej "-" podpozycji albo nie stosować ich wcale, tak Kodowanie systemu handlowego ma obowiązek stosować wszystkie jednokreskowe "-" podpozycje każdej pozycji albo nie stosować ich wcale.

W takich przypadkach częściowego stosowania, szósta lub piąta i szósta cyfra tej nie stosowanej części kodu Systemu Zharmonizowanego powinny być zastąpione odpowiednio przez "0" lub "00". Kraj rozwijający się, który decyduje się na częściowe stosowanie Systemu Zharmonizowanego, zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu, stając się Umawiającą się Stroną,powiadamia Sekretarza Generalnego o tych podpozycjach, których nie będzie stosował z dniem wejścia w życie niniejszej Konwencji w stosunku do tego kraju.

Kraj ten powiadamia również Sekretarza Generalnego o tych podpozycjach, które będzie stosował później. Każdy rozwijający się kraj, który decyduje się na częściowe stosowanie Systemu Zharmonizowanego, zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu, Kodowanie systemu handlowego, stając się Umawiającą się Stroną, powiadomić Sekretarza Generalnego, że formalnie zobowiązuje się stosować pełny, sześciocyfrowy System Zharmonizowany w przeciągu trzech lat od daty wejścia w życie niniejszej Konwencji Transakcje opcji DPZ stosunku do tego kraju.

Każdy rozwijający się kraj, będący Umawiającą Kodowanie systemu handlowego Stroną, który częściowo stosuje System Zharmonizowany, zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu, jest zwolniony z obowiązków wynikających z artykułu 3, odnośnie tych podpozycji, które nie są stosowane.

Artykuł  5 Pomoc techniczna dla krajów rozwijających się Kraj rozwinięty, będący Umawiającą się Stroną, dostarczy krajom rozwijającym się, które o to wystąpią, pomocy technicznej, na warunkach wspólnie uzgodnionych, w zakresie, między innymi, szkolenia personelu, przestawienia posiadanych przez nie nomenklatur na System Zharmonizowany oraz doradztwa w sprawie utrzymania aktualności tak przestawionych systemów stosownie do zmian w Systemie Zharmonizowanym lub stosowania postanowień niniejszej Konwencji.

Artykuł  6 Komitet Systemu Zharmonizowanego 1. Zgodnie z niniejszą Konwencją ustanawia się Komitet, nazwany Komitem Systemu Zharmonizowanego, składający się z przedstawicieli każdej z Umawiających się Stron. Powinien on w warunkach normalnych zbierać się przynajmniej dwa razy w roku. Zebrania Komitetu są zwoływane przez Sekretarza Generalnego, chyba że Umawiające się Strony zdecydują inaczej, i odbywają się w siedzibie Rady.

Kodowanie systemu handlowego Opcja binarna FX77.

Każda Umawiająca się Strona ma prawo do jednego głosu w Komitecie Systemu Zharmonizowanego; tym niemniej, dla celów niniejszej Konwencji i bez uszczerbku dla przyszłych konwencji, w przypadkach, gdy unia celna lub gospodarcza, jak również jedno lub więcej państw członkowkich są Umawiającymi się Stronami, takie Umawiające się Strony dysponują razem tylko jednym głosem.

Podobnie, gdy wszystkie państwa członkowskie unii celnej lub gospodarczej, która ma podstawy stania się Umawiającą się Stroną, zgodnie z postanowieniami zawartymi w punkcie b artykułu 11, stają się Umawiającymi się Stronami, mają one prawo tylko do jednego głosu.

Kody kreskowe i inne systemy automatycznej identyfikacji

Komitet Systemu Zharmonizowanego wybiera swojego przewodniczącego i jednego lub więcej wiceprzewodniczących. Komitet formułuje swoje własne Przepisy Proceduralne, przyjmowane decyzją dwóch-trzecich głosów przysługujących jej członkom. Tak sformułowane Reguły Proceduralne są zatwierdzane przez Radę. Komitet zaprasza takie międzyrządowe i inne międzynarodowe organizacje, których uczestnictwo jako obserwatorów w jego pracach może uważać za stosowne. Komitet, w razie potrzeby, powołuje podkomitety lub grupy robocze, mając w szczególności na uwadze postanowienia zawarte w artykule 7 ustęp 1 punkt aoraz określa członkostwo, prawa do głosu i Przepisy Proceduralne dla takich podkomitetów lub grup roboczych.

Artykuł  7 Funkcje Komitetu 1. Decyzje administracyjne Komitetu Systemu Zharmonizowanego, które mają następstwa związane z budżetem, podlegają zatwierdzeniu przez Radę. Artykuł  8 Rola Rady 1.

Kodowanie systemu handlowego Wplyw Chin na globalny system handlu

Rada bada projekty zmian do niniejszej Konwencji, które przygotowywane są przez Komitet Systemu Zharmonizowanego i rekomenduje je Umawiającym się Stronom, zgodnie z procedurą zawartą w artykule 16, chyba że któryś z członków Rady będący Umawiającą się Stroną poprosi, aby projekty lub jakaś ich część została odesłana do Komitetu w celu ponownego zbadania.

Noty wyjaśniające, opinie klasyfikacyjne oraz inne informacje mające charakter doradczy, a dotyczące interpretacji Systemu Zharmonizowanego, oraz zalecenia mające zabezpieczać jednolitość interpretacji i stosowania Systemu Zharmonizowanego, przygotowane podczas sesji Komitetu Systemu Zharmonizowanego, zgodnie z postanowieniami zawartymi w artykule 7 ustęp 1, uważane są za zatwierdzone przez Radę, jeżeli nie później niż do końca drugiego miesiąca następującego po tym miesiącu, w którym sesja została Kodowanie systemu handlowego, żadna z Umawiających się Stron niniejszej Konwencji nie powiadomiła Sekretarza Generalnego, że prosi, aby taka sprawa została odesłana do Rady.

W przypadku gdy sprawa zostaje odesłana do Rady, zgodnie z postanowieniami zawartymi w ustępie 2 niniejszego artykułu, Rada zatwierdza takie noty wyjaśniające, opinie klasyfikacyjne oraz inne informacje mające charakter doradczy albo zalecenia, chyba że któryś z członków Rady będący Umawiającą się Stroną niniejszej Konwencji poprosi o odesłanie całości lub części do Komitetu w celu ponownego zbadania.

Artykuł  9 Niniejsza Konwencja nie nakłada na Umawiające się Strony żadnych obowiązków odnośnie stawek celnych. Artykuł  Kodowanie systemu handlowego Rozstrzyganie sporów 1. Każdy spór pomiędzy Umawiającymi się Stronami, który dotyczy interpretacji lub stosowania niniejszej Konwencji, będzie w miarę możliwości rozstrzygany drogą rokowań między tymi Stronami. Każdy spór, który nie zostanie rozstrzygnięty w ten sposób, będzie przedstawiany przez Strony do rozstrzygnięcia Komitetowi Systemu Zharmonizowanego.

Komitet rozważa spór i wydaje zalecenia dla jego rozstrzygnięcia.

Europejski System Kodowania Towarów

Jeżeli Komitet Systemu Zharmonizowanego nie jest w stanie rozstrzygnąć sporu, przedstawia sprawę Radzie, która wydaje zalecenia, zgodnie z postanowieniem artykułu III punkt e Konwencji o utworzeniu Rady Współpracy Celnej. Strony pozostające w sporze mogą z góry zgodzić się na przyjęcie zaleceń Komitetu lub Rady, jako wiążących. Artykuł  11 Warunki zostania Umawiającą się Stroną Warunki do zostania Umawiającymi się Stronami niniejszej Konwencji spełniają: a państwa członkowskie Rady, b unie celne lub gospodarcze, którym przekazana została zdolność przystępowania do układów dotyczących niektórych lub wszystkich spraw uregulowanych niniejszą Konwencją, c każde inne państwo, do którego zaproszenie takiej treści zostało skierowane przez Sekretarza Generalnego, zgodnie z instrukcjami danymi mu przez Radę.

Artykuł  12 Tryb postępowania przy zostawaniu Umawiającą się Stroną 1. Każde spełniające warunki państwo lub unia celna albo gospodarcza może zostać Umawiającą się Stroną niniejszej Konwencji przez: a podpisanie bez zastrzeżenia ratyfikacji, b złożenie dokumentu ratyfikacyjnego, po uprzednim podpisaniu Konwencji z zastrzeżeniem ratyfikacji, c przystąpienie do Konwencji po wygaśnięciu terminu przeznaczonego do jej podpisania.

Niniejsza Konwencja będzie otwarta do podpisania dla państw i unii celnych lub ekonomicznych, o których mowa w Kodowanie systemu handlowego 11, w siedzibie Rady w Brukseli do 31 grudnia roku. Później będzie otwarta dla nich do przystąpienia. Dokumenty ratyfikacyjne Kodowanie systemu handlowego przystąpienia będą składane u Sekretarza Generalnego.

Artykuł  13 Wejście w życie 1. Niniejsza Konwencja wejdzie w życie z dniem pierwszego stycznia, który przypada po przynajmniej dwunastu miesiącach, ale nie więcej niż po dwudziestu czterech miesiącach od czasu, gdy minimum siedemnaście państw lub unii celnych lub gospodarczych, o których mowa w artykule 11 powyżej, podpisało ją bez zastrzeżenia ratyfikacji lub złożyło dokumenty ratyfikacyjne lub przystąpienia, ale nie przed 1 stycznia roku.

Dla każdego państwa lub unii celnej lub gospodarczej podpisującej bez zastrzeżenia ratyfikacji, ratyfikującej lub przystępującej do niniejszej Konwencji po tym, gdy minimalna liczba, określona w ustępie 1 niniejszego artykułu, została osiągnięta, niniejsza Konwencja wejdzie w życie z dniem 1 stycznia, który przypada po przynajmniej dwunastu miesiącach, ale nie więcej niż po dwudziestu czterech miesiącach od czasu, gdy podpisała ona niniejszą konwencję bez zastrzeżenia ratyfikacji lub złożyła dokument ratyfikacyjny lub przystąpienia, chyba że wskazuje ona wcześniejszą datę.

Jednakże data wejścia w życie, zgodnie z postanowieniami niniejszego Przyspieszenie strategii handlowej, nie będzie wcześniejsza od daty wejścia w życie zapewnionej w ustępie 1 niniejszego artykułu. Artykuł  14 Stosowanie przez terytoria zależne 1. Każde państwo może, w Kodowanie systemu handlowego, gdy zostaje ono Umawiającą się Stroną niniejszej Konwencji lub w każdej późniejszej chwili, oświadczyć w drodze notyfikacji Sekretarzowi Generalnemu, że Konwencja będzie rozszerzona na wszystkie lub każde z terytoriów, za których stosunki międzynarodowe jest ono odpowiedzialne, Kodowanie systemu handlowego ich nazwy w notyfikacji.

Kodowanie systemu handlowego Logowanie pokoju handlowego IQ Wariant

Taka notyfikacja zacznie obowiązywać z dniem pierwszego stycznia, który przypada po przynajmniej dwunastu miesiącach, ale nie więcej niż po dwudziestu czterech miesiącach od daty otrzymania tejże przez Sekretarza Generalnego, chyba że wcześniejsza data jest wskazana w notyfikacji.

Jednakże niniejsza Konwencja nie będzie miała zastosowania do takich terytoriów przed jej wejściem w życie w stosunku do zainteresowanego państwa. Niniejsza Konwencja przestanie obowiązywać w stosunku do wymienionego terytorium z datą, gdy Umawiająca się Strona przestaje być odpowiedzialna za stosunki międzynarodowe tego terytorium lub z taką wcześniejszą datą, jaka może być notyfikowana Sekretarzowi Generalnemu, zgodnie z trybem postępowania wskazanym w artykule Artykuł  15 Wypowiedzenie Niniejsza Konwencja jest zawarta na czas nieokreślony.

Wybieranie kodowania tekstu przy otwieraniu i zapisywaniu plików

Tym niemniej, każda Umawiająca się Strona może wypowiedzieć ją i takie wypowiedzenie zacznie obowiązywać po upływie jednego roku Kodowanie systemu handlowego daty otrzymania dokumentu wypowiedzenia przez Sekretarza Generalnego, chyba że późniejsza data jest w nim określona.

Artykuł  16 Tryb postępowania przy wprowadzaniu zmian 1. Rada może zalecić Umawiającym się Stronom wprowadzenie zmian do niniejszej Konwencji. Każda Umawiająca się Strona może powiadomić Sekretarza Generalnego w drodze notyfikacji o sprzeciwie przeciwko zalecanym zmianom i może następnie wycofać taki sprzeciw w przeciągu okresu, który został wskazany w ustępie 3 niniejszego artykułu.

Każda zalecana zmiana będzie uważana za przyjętą w sześć miesięcy od daty jej notyfikowania przez Sekretarza Generalnego, pod warunkiem że nie będzie sprzeciwu, który zostanie nie załatwiony do końca tego okresu. Przyjęte zmiany wejdą w życie dla wszystkich Umawiających się Stron z jedną z Telegram handlowy bitmex dat: a w przypadku gdy zalecana zmiana jest notyfikowana przed 1 kwietnia, będzie to data pierwszego stycznia w drugim roku następującym po dacie Kodowanie systemu handlowego notyfikacji, b w przypadku gdy zalecana zmiana jest notyfikowana w dniu 1 kwietnia lub później, będzie to data pierwszego stycznia w trzecim roku następującym po dacie takiej notyfikacji.

Nomenklatury statystyczne każdej Umawiającej się Strony i jej nomenklatura taryfy celnej lub, w przypadku zapewnionym zgodne z artykułem 3, ustęp 1 punkt cjej taryfowo-statystyczna nomenklatura scalona będzie dostosowana do Systemu Zharmonizowanego zawierającego zmiany z datą wymienioną w ustępie 4 niniejszego artykułu.

Każde państwo lub unia celna, lub gospodarcza podpisująca bez zastrzeżenia ratyfikacji, ratyfikująca lub przystępująca do niniejszej Konwencji będzie uważana za przyjmującą także wszelkie zmiany, które z datą zostania przez nią Umawiającą się Stroną zostały przyjęte, zgodnie z postanowieniami ustępu 3 niniejszego artykułu.

Artykuł  17 Prawa Umawiających się Stron odnośnie Systemu Zharmonizowanego W każdej sprawie mającej wpływ na System Zharmonizowany, artykuł 6 ustęp 4, artykuł 8 oraz artykuł 16 ustęp 2 przyznają uprawnienia Umawiającej się Stronie: a odnośnie wszystkich części Systemu Zharmonizowanego, które stosuje ona zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji, b do daty, w której niniejsza Konwencja wchodzi w życie w stosunku do Umawiającej się Strony, zgodnie z postanowieniami artykułu 13, odnośnie wszystkich części Systemu Zharmonizowanego, które jest ona zobowiązana stosować z tą datą, zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji, c odnośnie wszystkich części Systemu Zharmonizowanego, pod warunkiem że Umawiająca się Strona formalnie podjęła się stosowania sześciocyfrowego Systemu Zharmonizowanego w przeciągu trzech lat, o których mowa w artykule 4 ustęp 5 i Kodowanie systemu handlowego czasu upływu tego okresu.

Artykuł  18 Nie zezwala Kodowanie systemu handlowego na wnoszenie żadnych zastrzeżeń do niniejszej Konwencji.

Mazovia (kod)

Artykuł  19 Notyfikacje Sekretarza Generalnego Sekretarz Generalny zawiadomi umawiające się Strony, innych sygnatariuszy niniejszej Konwencji, państwa członkowskie Rady, które nie są Umawiającymi się Stronami niniejszej Konwencji, i Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych o: a notyfikacjach, zgodnie z artykułem 4, b podpisach, ratyfikacjach i przystąpieniach, o których mowa w artykule 12, c dacie, z którą Konwencja wejdzie w życie, stosownie do artykułu 13, d notyfikacjach, zgodnie z artykułem 14, e wypowiedzeniach, zgodnie z artykułem 15, f zmianach do Konwencji, zalecanych zgodnie z artykułem 16, g zastrzeżeniach odnośnie zalecanych zmian, zgodnie z artykułem 16 i, w przypadkach gdzie jest to stosowne, o ich wycofaniu, h przyjętych zmianach, zgodnie z artykułem 16 i dacie ich wejścia w życie.

Na dowód czego niżej podpisani pełnomocnicy należycie upoważnieni podpisali niniejszą Konwencję. Sporządzono w Brukseli dnia czternastego czerwca Kodowanie systemu handlowego Wlasciwosc bitkoins. handlowego dziewięćset osiemdziesiątego trzeciego roku, w językach angielskim i francuskim, przy czym oba teksty są jednakowo autentyczne, w jednym egzemplarzu, który zostanie złożony u Sekretarza Generalnego Rady.

Sekretarz Generalny Rady prześle uwierzytelnione jego odpisy wszystkim państwom i uniom celnym lub gospodarczym, o których mowa w artykule Umawiające się Strony Konwencji o utworzeniu Rady Współpracy Celnej, podpisanej w Brukseli 15 grudnia roku,oraz Europejska Wspólnota Gospodarcza, biorąc pod uwagę fakt, że celowe jest wprowadzenie w życie Międzynarodowej Konwencji w sprawie Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów sporządzonej w Brukseli, 14 czerwca roku z dniem 1 stycznia roku, biorąc pod uwagę fakt, że wprowadzenie w życie Konwencji, o której mowa, będzie niepewne z tą datą, jeśli artykuł 13 tej Konwencji nie zostanie zmieniony, uzgodniły, co następuje: Artykuł  1 Ustęp 1 artykułu 13 Międzynarodowej Konwencji w sprawie Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Kodowanie systemu handlowego, sporządzonej w Brukseli 14 czerwca roku zwanej dalej "Konwencją" ,otrzymuje następujące brzmienie: "1.

Niniejsza Konwencja wejdzie w życie w najbliższym dniu 1 stycznia, który przypada po przynajmniej trzech miesiącach po tym, gdy minimum siedemnaście państw lub unii celnych albo gospodarczych, o których mowa w powyższym artykule 11, podpisało ją bez Kodowanie systemu handlowego ratyfikacji lub złożyło dokumenty ratyfikacyjne lub przystąpienia, ale nie przed 1 stycznia roku.

WhatsApp Zastosowanie technologii w magazynie nie ogranicza się tylko do zarządzania obiektami i towarami oraz do komunikacji z operatorami. Technologia jest także stosowana do identyfikacji obsługiwanych artykułów. Obecnie na większości produktów jest umieszczony kod kreskowy bądź mają one wbudowany chip RFID identyfikator stosowany przez częstotliwość radiową do transmisji danych. Poszczególne systemy umożliwiają identyfikację każdej jednostki w magazynie za pomocą czytników laserowych lub radiowych.

Niniejszy Protokół wejdzie w życie równocześnie z Konwencją, pod warunkiem że minimum siedemnaście państw lub unii celnych, lub gospodarczych, o których mowa w artykule 11 niniejszej Konwencji, złoży dokumenty przyjęcia tego Protokołu u Sekretarza Generalnego Rady Współpracy Celnej. Jednakże żadne państwo lub unia celna albo gospodarcza nie może złożyć swoich dokumentów przyjęcia niniejszego Protokołu, jeżeli przedtem nie podpisała lub nie podpisuje jednocześnie Konwencji bez zastrzeżenia ratyfikacji albo też uprzednio nie złożyła lub jednocześnie nie składa swoich dokumentów ratyfikacji lub przyjęcia tej Konwencji.

Każde państwo lub unia celna albo gospodarcza, która zostaje Umawiającą się Stroną niniejszej Konwencji po wejściu w życie niniejszego Protokołu, zgodnie z powyższym punktem A, będzie Umawiającą się Stroną tej Konwencji zmienionej tym Protokołem. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.