System handlowy i gospodarka cyfrowa, Jak działa cyfrowa gospodarka? | Platforma Przemysłu Przyszłości

Revolut jest aplikacją mobilną umożliwiającą płatności w różnych walutach oraz wypłaty z bankomatów. Cyfryzacja procesów biznesowych, czyli wykorzystywanie zdigityzowanej udostępnionej w formacie cyfrowym informacji w celu usprawnienia funkcjonowania firmy, jest podstawą do wieloaspektowej zmiany organizacyjnej: coraz większego usieciowienia wewnętrznej struktury oraz zmiany relacji z klientami, dostawcami i podwykonawcami. Gospodarka cyfrowa urzeczywistnia się w wyniku niezliczonych procesów transformacji cyfrowej, polegających na zmianie modelu funkcjonowania konsumentów i pracowników, rynków i przedsiębiorstw oraz innych organizacji, w tym państwa i globalnej gospodarki. Także trwająca obecnie pandemia koronawirusa przyczyniła się do wzmocnienia elektronicznej odnogi handlu oraz skierowała zainteresowanie w stronę rozwiązań cyfrowych [1].

Od lat Nowe warunki wymagają jednak od firm dopasowania się do nich, czyli przejścia procesu transformacji. Tymczasem badania pokazują, że udana transformacja cyfrowa jest trudniejsza niż jakikolwiek znany dotychczas rodzaj zmiany organizacyjnej.

O narodzinach, rozwoju i możliwościach gospodarki opartej na technologiach i danych piszą Katarzyna Śledziewska i Renata Włoch. Od gospodarki wiedzy do gospodarki cyfrowej Zmiany zachodzące w gospodarce pod wpływem technologii informacyjno-komunikacyjnych wymagały nowych propozycji pojęciowych. Pod koniec lat Obydwa te pojęcia akcentowały wzrastającą rolę informacji i wiedzy w procesach gospodarczych, skutkującą przejściem od gospodarki przemysłowej do opartej na wytwarzaniu usług.

W latach Co ciekawe, w raportach organizacja nie skupiała się zbytnio na próbie precyzyjnego zdefiniowania gospodarki internetu: w r. Gospodarka internetu opiera się na sieciach łączących użytkowników w globalnej skali. Pośrednictwo sieci zmienia relacje między przedsiębiorcami a klientami — obydwie strony dysponują większą wiedzą.

System handlowy i gospodarka cyfrowa

Klienci lepiej znają ofertę, a przedsiębiorcy — preferencje klientów. Gospodarka internetu odróżnia się od tradycyjnej ze względu na większe znaczenie komunikacji, inną segmentację rynku, niższe Kup bitcoin. dystrybucji i sposób ustalania ceny.

Pojawienie się urządzeń mobilnych, zwłaszcza smartfonów, i rozpowszechnienie internetu bezprzewodowego przyczyniło się do wzrostu popularności kolejnych pojęć: gospodarka mobilna mobile economy i gospodarka aplikacji app economy. Getty Images W literaturze przedmiotu pojawiły się również terminy akcentujące jakościowy wymiar zmian zachodzących w gospodarce pod wpływem nowych technologii.

Pojęcie nowej gospodarki new economy weszło do użytku na początku lat Kładzie nacisk na przejście od gospodarki opartej na przemyśle do gospodarki opartej na usługach.

Jej istotą są inwestycje w technologie i tworzenie nowych modeli biznesowych, wzrost znaczenia dóbr niematerialnych, a przede wszystkim wpływ rozwoju sieci internetowej na gospodarkę. Pojęcie drugiej gospodarki second economy akcentuje natomiast fakt jej przenikania przez tradycyjną gospodarkę na niemal wszystkich płaszczyznach za pośrednictwem procesu komunikacji między przedmiotami: serwerami, ruterami i innymi urządzeniami podłączonymi do internetu.

Pojęcie gospodarki cyfrowej jest stosunkowo świeżej daty — po raz pierwszy pojawiło się w połowie lat Zdaniem Tapscotta wchodzimy w erę System handlowy i gospodarka cyfrowa inteligencji, w ramach której za pomocą technologii łączą się ze sobą inteligentne maszyny i ludzie.

Równie ogólnikowa była definicja zaproponowana w r.

Pierwsze definicje proponowane przez ekspertów OECD w r. Ci pierwsi uznali, że umożliwia ona i realizuje handel towarami i usługami za pośrednictwem handlu elektronicznego w internecie, drudzy — że jest to gospodarka oparta na technologiach cyfrowych czasem nazywana gospodarką internetową. Zespół badający od r. A zatem jest to gospodarka, która: obejmuje towary lub usługi, których rozwój, produkcja, sprzedaż lub świadczenie są całkowicie zależne od technologii cyfrowych; jest ogólnoświatową siecią działań gospodarczych możliwą dzięki istnieniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Można ją również zdefiniować prościej jako gospodarkę opartą na technologiach cyfrowych; jest połączeniem kilku technologii ogólnego przeznaczenia oraz wielu działań gospodarczych i społecznych realizowanych przez ludzi za pośrednictwem internetu i powiązanych technologii. Obejmuje fizyczną infrastrukturę, na której oparte są technologie cyfrowe linie szerokopasmowe, ruteryurządzenia wykorzystywane do dostępu komputery, smartfonyaplikacje, które ją zasilają Google, Salesforceoraz funkcje, które zapewniają internet rzeczy, analityka danych, chmura obliczeniowa ; działa głównie za pomocą technologii cyfrowej, w szczególności transakcji elektronicznych dokonywanych przy użyciu internetu; obejmuje działalność gospodarczą wynikającą z miliardów codziennych połączeń online między ludźmi, firmami, urządzeniami, danymi i procesami.

Kręgosłupem gospodarki cyfrowej jest hiperłączność, oznaczająca rosnącą wzajemną łączność ludzi, organizacji i maszyn, umożliwioną przez internet, technologie mobilne i IoT. Getty Images W r. ONZ-owska agenda UNCTAD uznała, że nowa gospodarka cyfrowa Historia systemu handlowego digital economy rozwija się dzięki wdrażaniu zaawansowanych systemów cyberfizycznych łączących maszyny, systemy informatyczne i pracowników.

Obejmuje technologie i procesy oparte w taki czy inny sposób in one way or another na zaawansowanych rozwiązaniach informacyjno-komunikacyjnych, takich jak: robotyzacja i automatyzacja produkcji, nowe źródła danych pochodzące z mobilnej i wszechobecnej łączności internetowej, chmura, analityka big data oraz sztuczna inteligencja. W roboczej notatce eksperci UNCTAD zauważyli, że jak się wydaje, technologie te radykalnie zmniejszą zapotrzebowanie na rutynowe zadania i zmienią lokalizację, organizację i treść pracy umysłowej.

Powtórzmy, że w zdecydowanej większości przytoczonych powyżej definicji gospodarka cyfrowa jest utożsamiana z faktem wykorzystywania nowych technologii — to po prostu gospodarka, w której transakcje są wykonywane elektroniczne za pośrednictwem internetu, wynikająca z miliardów połączeń online, będąca połączeniem technologii i działań ludzi. Naszym zdaniem nie pozwala to odpowiedzieć na pytanie, co odróżnia gospodarkę cyfrową od tradycyjnej.

Poniżej chcemy wskazać kilka przymiotów decydujących o specyfice zjawiska, a które jednocześnie zbliżają nas do bardziej precyzyjnej definicji. Zaprezentowane przez nas podejście czerpie z wysiłku koncepcyjnego, jaki podejmują eksperci OECD i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Zgodnie z raportem OECD z r. W opublikowanym w lutym r.

Wywiad z przedstawicielem firmy ES SYSTEM K Sp.Z O.O.

Specyfika gospodarki cyfrowej W niniejszym ujęciu o specyfice gospodarki cyfrowej decydują powiązane ze sobą procesy datafikacji i usieciowienia. Procesy te występowały w gospodarce internetu, jednak w gospodarce cyfrowej ich natężenie i powszechność rosną, a charakter ulega zmianie w wyniku wdrażania nowych technologii zbierania, gromadzenia, przetwarzania, analizy i wykorzystywania danych.

Zjawisku towarzyszy rozwój zastosowania algorytmów wspartych sztuczną inteligencją, co System handlowy i gospodarka cyfrowa rosnącą personalizacją, czyli produkcją towarów, wytwarzaniem treści również marketingowych czy świadczeniem usług coraz lepiej dostosowanych do potrzeb i oczekiwań indywidualnych odbiorców.

Gospodarka cyfrowa urzeczywistnia się w wyniku niezliczonych procesów transformacji cyfrowej, polegających na zmianie modelu funkcjonowania konsumentów i pracowników, rynków i przedsiębiorstw oraz innych organizacji, w tym państwa i Systemy handlowe EMS. gospodarki. Getty Images Dane Gospodarka cyfrowa rozwija się dzięki niepowstrzymanemu procesowi datafikacji.

Dane napływają z systemów informatycznych, są wytwarzane przez rosnącą rzeszę indywidualnych, biznesowych i instytucjonalnych użytkowników internetu i aplikacji mobilnych, są rekultywowane z archiwów instytucji publicznych i firm, zbierane przez coraz większą liczbę sensorów umieszczonych w urządzeniach, akcesoriach osobistych oraz w przestrzeni prywatnej i publicznej. Wolumen danych przyrasta w bezprecedensowym tempie, podobnie jak możliwości obliczeniowe, głównie dzięki rozwojowi usług chmurowych, algorytmów i sztucznej inteligencji.

To wymusza nowe rozwiązania w zakresie integracji danych pochodzących z różnych źródeł czy systemów, dających podstawy do podejmowania optymalnych decyzji, nierzadko w czasie rzeczywistym. Proces integracji danych oraz ich wykorzystania staje się w coraz większym stopniu autonomiczny, przyspieszając i rozszerzając procesy transformacji cyfrowej przedsiębiorstw, organizacji i instytucji publicznych. Logika sieci Upowszechnienie internetu, a następnie technologii mobilnych i lepsza łączność warunkują intensywny rozwój usieciowienia społeczeństwa i gospodarki.

W wymiarze społecznym oznacza to pojawianie się nowych relacji, wynikających z możliwości swobodnego dostępu do uczestnictwa w rozmaitych grupach.

W wymiarze ekonomicznym takie poszerzanie sieci o kolejnych uczestników podnosi wartość produktu lub usługi. Getty Images Mechanizm zapośredniczonego technologicznie usieciowienia wykorzystują w swoim modelu biznesowym platformy czerpiące ze specyficznych korzyści skali.

W tradycyjnej gospodarce koszt produkcji dobra lub usługi spadał wraz ze wzrostem wolumenu. W przypadku platform korzyści skali wzmocnione efektami sieciowymi występują i po stronie podażowej im więcej ofert, tym niższe kosztyi po stronie popytowej im więcej użytkowników, tym większa wartość świadczonej usługi.

Platformy sieciują strony rynku wydajnie i szybko dzięki wykorzystaniu nowych możliwości zbierania, przetwarzania i analizy danych. W rezultacie platformizacja rozciąga się na kolejne sektory gospodarki, a rozwój usieciowienia przyspiesza datafikację. To z kolei umożliwia głębszą personalizację produktów i usług, czyniąc sieć jeszcze bardziej korzystną z perspektywy użytkowników.

Na szczególną rolę platform zwraca uwagę m. Platformy są ułożone jedna na drugiej, umożliwiając wielokanałowe dotarcie do użytkowników końcowych i utrudniając wykluczenie niektórych graczy, tj.

Od lat Nowe warunki wymagają jednak od firm dopasowania się do nich, czyli przejścia procesu transformacji.

Procesy transformacji cyfrowej Procesy transformacji przenikają całą gospodarkę, przekształcając ją stopniowo w gospodarkę cyfrową. W rezultacie dochodzi do zmiany funkcjonowania rynku czynników produkcji oraz rynku dóbr i usług, systemu finansowego, przedsiębiorstw, rządu oraz gospodarstw domowych, jak również łączących ich relacji konsumpcji, produkcji i pracy.

Zacznijmy od konsumpcji. Członkowie gospodarstw domowych intensywnie korzystają z technologii cyfrowych, przez co zyskują dostęp do nowych informacji, usług, produktów i treści cyfrowych. Proces nasila się w wyniku rozwoju technologii mobilnych oraz platform. Zmieniają się zachowania konsumenckie, w tym preferencje dotyczące m.

Niektóre z usług przekładają się na poprawę jakości życia np. Konwersując z Alexą, korzystając z WhatsAppa, czy goniąc za Pokemonem po parku, konsumenci zostawiają za sobą ślad w postaci danych. W oparciu o prywatne dane konsumentów firmy rozwijają darmowe e-usługi, np.

Google Maps. Niestety ich wykorzystanie nie zawsze jest przejrzyste, uprawnione i etyczne: precyzyjna lokalizacja polującego na Pokemony niekoniecznie posłuży tylko do ulepszenia kolejnych wersji samej gry, przede wszystkim pozwala dowiedzieć się więcej o grającym.

Jak działa cyfrowa gospodarka?

Getty Images W gospodarce cyfrowej załamaniu ulega tradycyjny podział na produkcję i konsumpcję. Konsumenci usług i treści cyfrowych stają się producentami cennego zasobu, jakim są dane.

System handlowy i gospodarka cyfrowa

Rozwój platform przyczynia się do kooperacji konsumentów w ramach różnych grup i wspólnot, co sprzyja wytwarzaniu przez nich treści, którymi się dzielą.

To może być oprogramowanie open source albo bazy danych, narzędzia do nauki i komunikacji albo zwykła zabawa w formie produkcji filmików na YouTube lub memów. Użytkownicy produkują i konsumują jednocześnie.

System handlowy i gospodarka cyfrowa

Stają się prosumentami. Dane można zatem określać mianem nowego zasobu oraz nowego czynnika produkcji. Gromadzone przez firmy — w szczególności platformy — pozwalają oceniać poziom zapotrzebowania na usługi, profilować treści reklamowe oraz personalizować i dopasowywać charakter produktu. Obróbka danych za pośrednictwem technologii datafikacji czyli wszystkiego, co pozwala na ich przetwarzanie, gromadzenie i analizę sprawia, że zmienia się funkcjonowanie rynków i obowiązujące na nich reguły gry.

System handlowy i gospodarka cyfrowa

Pojawiają się nowe modele biznesowe, będące zarówno odpowiedzią na nowe zachowania konsumentów i firm, jak i ich wzmocnieniem. Zwłaszcza upowszechnienie się modelu platformy zakłóca dotychczasowe funkcjonowanie firm w kolejnych sektorach gospodarki. Pojawienie się Airbnb w wielu krajach wywołało wstrząs na rynku hotelarskim, pojawienie się Ubera i Mytaxi obecnie Free System handlowy i gospodarka cyfrowa zrewolucjonizowało rynek przewozu osób i rynek taksówkarski.

System handlowy i gospodarka cyfrowa

Platformizacja rozszerza się na kolejne sektory gospodarki, w pierwszej kolejności wpływając oczywiście na te firmy, w których funkcjonowaniu najważniejsze System handlowy i gospodarka cyfrowa informacje.

Dane mają także wpływ na przedsiębiorstwa produkcyjne. Przemysł 4. Cyfryzacja procesów biznesowych, czyli wykorzystywanie zdigityzowanej udostępnionej w formacie cyfrowym informacji w celu usprawnienia funkcjonowania firmy, jest podstawą do wieloaspektowej zmiany organizacyjnej: coraz większego usieciowienia wewnętrznej struktury oraz zmiany relacji z klientami, dostawcami i podwykonawcami.

Następuje integracja systemów informatycznych i operacyjnych, pionowa i pozioma integracja procesów, a przede wszystkim integracja danych, na podstawie których buduje się nowy model biznesowy. Getty Images Podobne zmiany mogą zachodzić nawet w najmniejszych podmiotach gospodarczych.

System handlowy i gospodarka cyfrowa

Dzięki popularyzacji usług chmurowych i rozwojowi oprogramowania zmiana cyfrowa przestaje być domeną najbogatszych. Dwadzieścia lat temu tylko duże firmy mogły sobie pozwolić na zaawansowane systemy zarządzania magazynem czy programy księgowe. Obecnie każdy sklep może śledzić sprzedaż i inwentaryzację za pomocą inteligentnych rejestrów kasowych, które Wpisy dziennika ksiegowego na opcjach na akcje po prostu komputerami osobistymi z szufladą na gotówkę.

Właściciele małych firm mogą obsługiwać księgowość za pomocą oprogramowania lub usług online. Do założenia sklepu internetowego niepotrzebne są kompetencje programistyczne i w efekcie nawet lokalni, mali wytwórcy poprzez e-commerce mogą rozwijać sprzedaż nawet na światową skalę.

Niedrogie i proste rozwiązania pozwalają łatwo komunikować się z potencjalnymi odbiorcami, zbierać dane o preferencjach konsumentów, a następnie je analizować w oparciu o sztuczną inteligencję wykorzystywaną w rozwiązaniach chmurowych.

Transformacja cyfrowa przedsiębiorstw jest kluczowym, a zarazem problematycznym składnikiem całościowej transformacji System handlowy i gospodarka cyfrowa gospodarki.

Badania przeprowadzone w r.

Dotyczyło to nawet firm działających w sektorach o wysokim poziomie ucyfrowienia firmy technologiczne, medialne i telekomywśród których tylko co czwarta uznała, że transformacja była udana. Lepiej z transformacją radziły sobie natomiast firmy mniejsze, zatrudniające do pracowników. Kluczowymi determinantami sukcesu okazywały się: poziom adaptacji technologii cyfrowych, cyfrowe przywództwo, rozwijanie potencjału pracowników w zakresie kompetencji przyszłości i zachęcanie ich do pracy w nowy sposób, cyfryzacja podstawowych narzędzi i mechanizmów pracy oraz częsta komunikacja w obrębie firmy za pośrednictwem kanałów tradycyjnych i cyfrowych.