Transakcje opcji NTAP Share, Cennik usługi Pliki Azure

Reseller zapewni, że wszelkie konieczne środki w celu ochrony praw własności intelektualnej i innych praw przysługujących NetApp do Produktów, a ponadto zapewni, że ochronę Produktów oraz praw z nimi związanych przez personel Resellera, w tym pracowników i podwykonawców, a także przez Użytkownika końcowego oraz wszelkie inne osoby mające dostęp do Produktów. Akceptujecie, że IBM jest uprawniony do audytu również w Waszych biurach dowolnej transakcji sprzedaży zrealizowanej w ramach niniejszej Oferty Specjalnej". Dziewięćdziesięciodniowy okres wypowiedzenia będzie liczony od pierwszego dnia następnego miesiąca. Jeśli dowolne produkty nabyte w ramach niniejszej oferty specjalnej nie zostały lub nie zostaną nabyte przez wskazanego Użytkownika końcowego, zostały lub zostaną wysłane do niego po terminie ostatecznej daty wysłania lub zostały lub zostaną sprzedane za cenę niższą niż wartość minimalna, powiadomicie nas o tym fakcie przed ich zaoferowaniem innym podmiotom. Wsparcie — usługi wsparcia eksploatacji Produktów świadczone na warunkach i w zakresie określonym przez McAfee, zgodnie ze standardową polityką wsparcia McAfee Support 2.

Punkty obowiązujące od Poprzez zamieszczenie Dodatkowych Warunków Handlowych wybranych Dostawców spełnione zostały wszelkie obowiązki informacyjne Arrow ECS wobec Użytkownika Końcowego wymagane przez Dostawców, a Reseller oświadcza, że jest świadomy obowiązków nałożonych na Użytkownika Końcowego przez wybranego Dostawcę i zobowiązuje się do ich stosownego przekazania Użytkownikowi Końcowemu.

Na żądanie IBM dostarczycie dowody dokumentujące wysłanie niniejszych produktów do tego Użytkownika końcowego w terminie nie późniejszym niż ich ostateczna data wysłania oraz ich sprzedaż za cenę odpowiadającą co najmniej odpowiedniej minimalnej wartości, albo dowody potwierdzające, że Transakcje opcji NTAP Share te wciąż figurują w Waszej Transakcje opcji NTAP Share środków trwałych.

Zobowiązujecie się do niezawierania umów z innymi osobami i niezaciągania w inny sposób zobowiązań, które ograniczałyby możliwość dostarczenia wymaganych dowodów do IBM. W przypadku pakietów ServicePac, jeśli są one objęte niniejszą umową, zobowiązujecie się zapewnić zakończenie procesu rejestracji Użytkownika końcowego w terminie 30 dni od ich zbycia przez Was.

Jeśli dowolne produkty nabyte w ramach niniejszej oferty specjalnej nie zostały lub nie zostaną nabyte przez wskazanego Użytkownika końcowego, zostały lub zostaną wysłane do niego po terminie ostatecznej daty wysłania lub zostały lub zostaną sprzedane za cenę niższą niż wartość minimalna, powiadomicie nas o tym fakcie przed ich zaoferowaniem innym podmiotom.

Jeśli nie powiadomicie nas o tym fakcie lub nie dostarczycie IBM opisanych powyżej wymaganych dowodów, wyraźnie uznajecie, że IBM ma prawo: i obciążyć Was za te produkty karą umowną, która stanowi różnicę między Przewidywaną Ceną Sprzedaży IBM, obowiązującą w dniu wystawienia przez IBM noty księgowej odnośnie kary umownej, a kwotą określoną na fakturze, którą otrzymaliście, oraz ii może wykluczyć Was z udziału w kolejnych ofertach specjalnych.

Dodatkowe warunki handlowe wybranych dostawców Arrow ECS

Akceptujecie również, że IBM jest uprawniony do przeprowadzenia w Waszych biurach audytu dowolnej transakcji w ramach niniejszej oferty specjalnej. Zobowiązujecie się do niezawierania umów z innymi osobami i niezaciągania, w inny sposób, zobowiązań, które ograniczałyby możliwość dostarczenia wymaganych dowodów do IBM.

W przypadku pakietów ServicePac, jeśli są one objęte niniejszą umową, zobowiązujecie się zakończyć proces rejestracji w terminie 30 dni od ich nabycia.

Transakcje opcji NTAP Share

Jeżeli nie jesteście właścicielem produktów nabytych w ramach niniejszej Oferty Specjalnej i nie korzystacie z nich w celu opisanym powyżej lub korzystaliście z nich w okresie krótszym niż 6 miesięcy, poinformujecie nas o tym fakcie przed zaoferowaniem produktów inaczej niż określono w Ofercie Specjalnej. Jeżeli nie powiadomicie nas o takim fakcie lub nie dostarczycie IBM opisanych powyżej wymaganych dowodów, wyraźnie uznajecie, że IBM ma prawo: i obciążyć Was, za każdy z tych produktów, karą umowną stanowiącą maksymalnie różnicę między Przewidywaną Ceną Sprzedaży IBM, obowiązującą w dniu wystawienia noty księgowej odnośnie kary umownej, a kwotą określoną na fakturze, którą otrzymaliście oraz ii do wykluczenia Was z udziału w kolejnych ofertach specjalnych.

Na żądanie IBM dostarczycie dowody dokumentujące Transakcje opcji NTAP Share produktów temu Użytkownikowi końcowemu lub potwierdzające, że produkty wciąż figurują w Waszej ewidencji środków trwałych. Jeżeli produkty nabyte w ramach niniejszej Oferty Specjalnej nie zostały lub nie zostaną nabyte przez Użytkownika końcowego zobowiązujecie się do poinformowania nas o tym fakcie przed zaoferowaniem produktów innym osobom.

По иронии судьбы род, надеявшийся править Вселенной, бросил напоследок большую часть своего крошечного мира и раскололся на изолированные культуры Лиса и Диаспара - два оазиса жизни в пустыне, разъединившей их не менее надежно, чем межзвездные Каллитракс сделал паузу; Элвину, как и всем остальным на великом собрании, показалось, что историк смотрит прямо на него глазами человека, увидевшего такие вещи, в которые он до сих пор не может поверить.

W przypadku nie poinformowania nas lub niedostarczenia IBM wymaganych dowodów opisanych powyżej, niniejszym wyraźnie uznajecie, że IBM ma prawo i obciążenia Was za każdy z tych produktów karą umowną, której maksymalna wysokość stanowi różnicę pomiędzy opublikowaną przez IBM ceną katalogową obowiązującą w dniu wystawienia faktury, a kwotą na fakturze, którą otrzymaliście oraz ii wykluczenia Was z udziału w przyszłych Ofertach Specjalnych.

Akceptujecie, że IBM jest uprawniony do audytu również w Waszych biurach dowolnej transakcji sprzedaży zrealizowanej w Transakcje opcji NTAP Share niniejszej Oferty Specjalnej". Na żądanie IBM dostarczycie dowody dokumentujące sprzedaż produktów danemu Użytkownikowi końcowemu, za cenę nie wyższą niż właściwa cena sprzedaży, lub potwierdzające, że produkty wciąż figurują w Waszej ewidencji środków trwałych. Zobowiązujecie się do niezawierania umów z innymi osobami lub niezaciągania w inny sposób zobowiązań, które ograniczałyby możliwość dostarczenia wymaganych dowodów do IBM.

Jeżeli produkty nabyte w ramach niniejszej Oferty Specjalnej nie zostały lub nie zostaną nabyte przez Użytkownika końcowego lub zostaną nabyte za ceną wyższą niż właściwa cena sprzedaży, zobowiązujecie się do poinformowania nas o tym fakcie przed sprzedaniem produktów na takich innych warunkach.

W przypadku niepoinformowania nas lub niedostarczenia IBM, Transakcje opcji NTAP Share jakiegokolwiek powodu, wymaganych dowodów opisanych powyżej, niniejszym wyraźnie uznajecie, że IBM ma prawo do: i obciążenia Was za każdy z tych produktów karą umowną, która stanowi maksymalnie różnicę pomiędzy opublikowaną przez IBM ceną katalogową obowiązującą w dniu wystawienia faktury, a kwotą na fakturze, którą otrzymaliście; oraz ii wykluczenia Was z udziału w przyszłych Ofertach Specjalnych.

Akceptujecie, że IBM jest uprawniony do audytu również w Waszych biurach dowolnej transakcji sprzedaży zrealizowanej w ramach niniejszej Oferty Specjalnej" W transakcjach polegających na tzw. Na żądanie IBM dostarczycie dowody potwierdzające własność ww.

Punkty obowiązujące od Poprzez zamieszczenie Dodatkowych Warunków Handlowych wybranych Dostawców spełnione zostały wszelkie obowiązki informacyjne Arrow ECS wobec Użytkownika Końcowego wymagane przez Dostawców, a Reseller oświadcza, że jest świadomy obowiązków nałożonych na Użytkownika Końcowego przez wybranego Dostawcę i zobowiązuje się do ich stosownego przekazania Użytkownikowi Końcowemu. Na żądanie IBM dostarczycie dowody dokumentujące wysłanie niniejszych produktów do tego Użytkownika końcowego w terminie nie późniejszym niż ich ostateczna data wysłania oraz ich sprzedaż za cenę odpowiadającą co najmniej odpowiedniej minimalnej wartości, albo dowody potwierdzające, że produkty te wciąż figurują w Waszej ewidencji środków trwałych. Zobowiązujecie się do niezawierania umów z innymi osobami i niezaciągania w inny sposób zobowiązań, które ograniczałyby możliwość dostarczenia wymaganych dowodów do IBM.

Jeżeli nie jesteście właścicielami produktów nabytych w ramach niniejszej Oferty Specjalnej i nie korzystacie z nich w celu opisanym powyżej lub korzystaliście z nich w okresie krótszym niż 6 miesięcy, poinformujecie nas o tym fakcie przed zaoferowaniem produktów lub używaniem inaczej niż określono w Ofercie Specjalnej. Dla produktów software: "Składając zamówienie nr ……………. W przypadku audytu prowadzonego przez IBM w siedzibie Arrow ECS, dotyczącego Zamówienia Resellera zrealizowanego przez Arrow ECS w oparciu o warunki Oferty Specjalnej, na każde żądanie Arrow ECS Reseller zobowiązuje się okazać oryginały oraz przekazać drogą elektroniczną kopie wszelkich dokumentów, dotyczących stosunków prawnych zaistniałych pomiędzy Resellerem a Użytkownikiem końcowym, których przedmiotem jest konkretna Oferta Specjalna.

Wskazane obowiązki Reseller zobowiązany jest wykonać niezwłocznie, najpóźniej w terminie 3 dni, od otrzymania wezwania w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną. Arrow ECS będzie uprawniony do żądania naprawienia wszelkich szkód, wynikających z naruszenia przez Resellera poszczególnych postanowień Umowy dotyczących stosowania warunków Oferty specjalnej i Warunków Oferty Specjalnej.

Kontrakty serwisowe 2.

Skonsolidowane przychody grupy LiveChat Software wzrosły o 26 proc. W LiveChat Software prowadzimy ponad 20 projektów rozwojowych różnego typu i o różnej skali, każdy z nich ma na celu zwiększenie naszych możliwości w zakresie pozyskiwania klientów. Naszym wewnętrznym celem, do którego dążymy, jest zwiększenie liczby klientów o tysiąc w ciągu miesiąca. Oczywiście, zanim to osiągniemy, czeka nas bardzo dużo pracy.

W przypadku kontraktów serwisowych płatnych okresowo Transakcje opcji NTAP Share dłużej niż 1 jeden rok, IBM ma prawo podwyższyć opłaty okresowe za Usługi, jak również stawki za robociznę, informując o tym Arrow ECS.

Zabezpieczeniem przed zmianą cen określoną w ust. Dla nowo zakupionych maszyn: cena obowiązuje przy realizacji kontraktu serwisowego, gdzie rozpoczęcie świadczenia usług serwisowych następuje w pierwszym dniu gwarancji IBM. O ile nie określono innego trybu postępowania, IBM nie wystawia noty kredytowej z tytułu niewykorzystania Usług, za które dokonano przedpłaty, ani nie dokonuje zwrotu należności. W związku z powyższym, o ile nie określono innego trybu postępowania, Arrow ECS również nie wystawia noty kredytowej z tytułu niewykorzystania Usług, za które dokonano przedpłaty, ani nie dokonuje zwrotu należności.

Reseller zobowiązany jest każdorazowo udzielić IBM bezpośrednio lub za pośrednictwem i na prośbę Arrow ECS informacji o: każdym kontrakcie serwisowym podpisanym przez Resellera i Użytkownika końcowego dacie podpisania kontraktu serwisowego przez Resellera i Użytkownika końcowego długości trwania kontraktu serwisowego pomiędzy Resellerem i Użytkownikiem końcowymzakresie usług IBM, które są określone w zawartym kontrakcie serwisowym pomiędzy Resellerem i Użytkownikiem końcowym.

Reseller zobowiązuje się uzyskać przed udostępnieniem IBM pomieszczeń, oprogramowania, sprzętu, sieci lub innych podobnych zasobów Resellera bądź Użytkownika końcowego wszelkie licencje lub zatwierdzenia umożliwiające IBM lub podwykonawcom IBM korzystanie z takich zasobów i ich modyfikowanie oraz uzyskiwanie do nich dostępu w zakresie niezbędnym IBM lub jego podwykonawcom do świadczenia Usług, w tym do opracowywania wszelkich materiałów.

Reseller zobowiązuje się dołączyć do umowy zawartej z Użytkownikiem końcowym następujące oświadczenie: "Wszelkie roszczenia Reseller nie ma prawa do korzystania ze znaków towarowych, nazw handlowych ani innych oznaczeń IBM w żadnego rodzaju promocjach czy publikacjach bez uprzedniej pisemnej zgody IBM.

IBM odnowi automatycznie wszystkie Usługi odnawialne na kolejny okres o tej samej długości dot. W okresie odnowienia kontraktu serwisowego wypowiedzenia kontraktu serwisowego można dokonać w dowolnej chwili, z zastrzeżeniem Cotygodniowa lista opcji handlu, w celu skutecznego wypowiedzenia kontraktu serwisowego lub jego części wymagane jest przesłanie do Arrow ECS wypowiedzenia na piśmie dokonanego przez Nabywcę wraz z dołączonym, pisemnym wypowiedzeniem dokonanym przez Użytkownika końcowego, potwierdzającym zakres i okres wypowiedzenia.

W przypadku wznowienia serwisu po okresie przerwy IBM zastrzega sobie prawo do kontroli maszyn w ciągu miesiąca od wznowienia Usługi.

Transakcje opcji NTAP Share

Kontrola maszyn może być dokonana bezpłatnie lub za dodatkową opłatą płatne zawsze w przypadku Usługi "ServicePack". Jeśli maszyna nie spełnia wymogów pod kątem bezpieczeństwa i użyteczności, Reseller pokryje koszty napraw uznanych przez IBM za konieczne, zanim IBM uzna, że maszyna zakwalifikuje się do rozpoczęcia świadczenie Usług.

Reseller może zezwolić Użytkownikowi końcowemu na rozwiązanie kontraktu serwisowego za dniowym dziewięćdziesięciodniowym wypowiedzeniem udzielonym IBM, za pośrednictwem Arrow ECS, na piśmie z końcem miesiąca kalendarzowego, po rozwiązaniu przez Użytkownika końcowego Resellera umowy z Resellerem, w ramach której IBM odgrywał rolę podwykonawcy, pod warunkiem że maszyny objęte były kontraktem serwisowym przez co najmniej rok. Dziewięćdziesięciodniowy okres wypowiedzenia będzie liczony od pierwszego dnia następnego miesiąca.

Opłaty z Tytułu Rozwiązania Umowy mają na celu zwrot nienależnych upustów, udzielonych Resellerowi od Opłat w związku z wybranymi zobowiązaniami. Opłaty z Tytułu Rozwiązania Umowy zostaną uwzględnione w opłatach bieżących za okres płatności, w którym nastąpiło wycofanie.

W przypadku wycofania Maszyny objętej Umową albo Usługi w stosunku Transakcje opcji NTAP Share Maszyny objętej Umową, za które Nabywca dokonał przedpłaty, Nabywca otrzyma proporcjonalny zwrot z tytułu dokonanej zapłaty. W przypadku odstąpienia przez Arrow ECS od umowy dot. W przypadku rozwiązania przez IBM danej Umowy dotyczącej Resellera, IBM może świadczyć Usługi przez pozostałą część okresu obowiązywania umowy, za którą Reseller uiścił wcześniej opłatę.

IBM nie gwarantuje nieprzerwanego i wolnego od błędów działania jakichkolwiek dostarczanych Produktów ani świadczonych Usług, ani też usunięcia Transakcje opcji NTAP Share defektów.

Usługa "ServicePac" nie podlega zmianom i wypowiedzeniu.

Azure Data Share — cennik

Określone w zdaniu poprzednim obowiązki Reseller jest Transakcje opcji NTAP Share wykonać najpóźniej w terminie 3 dni roboczych, od otrzymania wezwania w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną. W razie naruszenia powyższych obowiązków, Arrow ECS będzie uprawniony do żądania od Resellera kary umownej w kwocie Reseller zobowiązuje się zabezpieczać i chronić IBM, przedstawicieli zarządu, dyrektorów, agentów, pracowników IBM oraz przedsiębiorstwa macierzyste i podporządkowane IBM przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich, procesami sądowymi lub postępowaniami, oraz ponieść na rzecz IBM bezpośrednio lub za pośrednictwem Arrow ECS np.

Dodatkowe, szczegółowe warunki IBM dotyczące sprzedaży kontraktów serwisowych określone są w dokumentach i linkach w nich zawartych, gdzie przez prawa i obowiązki dotyczące Partnera handlowego lub Partnera rozumie się prawa i obowiązki dotyczące Resellera, a przez prawa i obowiązki dotyczące Użytkownika lub Klienta rozumie się prawa i obowiązki dotyczące Użytkownika końcowego. Zapisy końcowe 3. Reseller zobowiązuje się zachować należytą staranność przy wykonywaniu wszelkich działań oraz wykonywać takie działania zgodnie z wymaganiami IBM.

Reseller zobowiązany jest do skutecznego przekazywania Użytkownikowi końcowemu wszelkich informacji oraz dokumentów dotyczących Użytkownika końcowego, wynikających z powyższego oraz z relacji i umów partnerskich pomiędzy Resellerem a IBM, m.

Transakcje opcji NTAP Share

Definicje Poniższe pojęcia mają następujące znaczenie: 1. NetApp — Network Appliance B. Produkt Osoby Trzeciej — produkt udostępniony przez NetApp, wyprodukowany, rozwinięty lub udostępniony przez inne przedsiębiorstwo, oznaczony znakiem towarowym innym niż NetApp i dystrybuowany przez NetApp do wykorzystania łącznie z produktami NetApp; 1.

Strona NOW — światowy serwis NetApp dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, dni w roku, w tym w czasie świąt, umieszczony pod adresem: now. Postanowienia szczególne 2. Reseller na własną odpowiedzialność przygotuje lub zapewni, że Użytkownik końcowy przygotuje miejsce dostawy oraz środowisko informatyczne zgodnie z wymaganiami NetApp udostępnionymi na Stronie NOW.

Arrow ECS zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji dostawy w razie braku zgodności miejsca dostawy lub środowiska informatycznego ze wymaganiami NetApp udostępnionymi na Stronie NOW. Jeżeli dostawa będzie niemożliwa z uwagi na brak zgodności miejsca dostawy z wymaganiami NetApp udostępnionymi na Stronie NOW, Reseller przygotuje lub zapewni, że Użytkownik końcowy przygotuje miejsce dostawy oraz środowisko informatyczne niezwłocznie zgodnie z instrukcjami NetApp, a dostawa zostanie wykonana w nowym terminie.

Wszelkie dodatkowe koszty związane z opóźnieniem zostaną pokryte przez Resellera, a termin płatności wynagrodzenia przysługującego Arrow ECS nie ulega zmianie.

LiveChat Software zarobił ponad 23 mln zł w I połowie roku obrotowego 2017/18

Jeżeli przedmiotem Zamówienia są usługi wsparcia, Reseller jest zobowiązany zarejestrować Produkty nabyte przez Użytkownika końcowego na Stronie NOW, stworzyć profil Użytkownika końcowego, który będzie zawierał konfigurację Produktu i protokoły nabycia oraz aktualizować ten profil lub też spowodować, że Użytkownik końcowy dokona wszystkich tych czynności samodzielnie.

Wykonanie tych obowiązków jest warunkiem świadczenia usług wsparcia.

System handlowy Kingston. przedmiotem Zamówienia jest oprogramowanie: Reseller zobowiązuje się do uzyskania od Użytkownika końcowego pisemnej akceptacji warunków umowy licencyjnej Software License przed akceptacją zamówienia przez NetApp, a najpóźniej przed datą dostawy, a wykonanie tych czynności jest warunkiem dostawy; Reseller zobowiązuje się do niezwłocznego informowania NetApp spółki udzielającej licencjiz kopią do Arrow ECS, o każdym przypadku naruszenia umowy licencyjnej przez Użytkownika końcowego; Reseller zobowiązuje się zwolnić Arrow ECS i NetApp od wszelkiej odpowiedzialności związanej z naruszeniem obowiązków wskazanych w pkt.

Reseller zobowiązuje się nie Transakcje opcji NTAP Share, czy to pośrednio czy bezpośrednio, praw własności intelektualnej i innych praw przysługujących NetApp.

Reseller zapewni, System handlowy AQW. wszelkie konieczne środki w celu ochrony praw własności intelektualnej i innych praw przysługujących NetApp do Produktów, a ponadto zapewni, że ochronę Produktów oraz praw z nimi związanych przez personel Resellera, w tym pracowników i podwykonawców, a także przez Użytkownika końcowego oraz wszelkie inne osoby mające dostęp do Produktów.

Arrow ECS oraz NetApp w tym także ich managerów, personel i podwykonawców nie ponoszą odpowiedzialności za: jakiegokolwiek wykorzystanie lub modyfikacje Produktów nieautoryzowane przez NetApp; jakiegokolwiek wykorzystanie Produktów NetApp łącznie z innymi produktami bez autoryzacji NetApp, choćby produkty te były sprzedane przez jednego z autoryzowanych przedstawicieli NetApp; niezaistalowanie lub niewłaściwe zainstalowanie aktualizacji lub nowej wersji dostępnej w NetApp,a Reseller zwolni Arrow ECS oraz NetApp w tym także ich managerów, personel i podwykonawców w razie skierowania do krótegokolwiek z tych podmiotów roszczeń w powyższym zakresie.

 • Алистра смотрела на него так, как если бы он был каким-то неведомым чудовищем.
 • Wiadomosci Wydarzenia Strategia handlu
 • Dodatkowe warunki handlowe wybranych dostawców Arrow ECS | Arrow ECS PL
 • Он мог только ждать и изумляться, и у него голова чуть ли не кругом шла от этого потока мыслей, который находился далеко за пределами его понимания.
 • LiveChat Software zarobił ponad 23 mln zł w I połowie roku obrotowego /18

Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a także z tytułu szkód wyrządzonych przez Arrow ECS, Arrow ECS odpowiada tylko za szkody rzeczywiste i odpowiedzialność ta jest ograniczona do mniejszej z poniższych kwot: suma kwot netto za Produkty i Usługi zamówione przez Resellera w Arrow ECS w ostatnich sześciu miesiącach; Definicje 1. Terytorium — Polska 1.

Wsparcie — usługi wsparcia eksploatacji Produktów świadczone na warunkach i w zakresie określonym przez McAfee, zgodnie ze standardową polityką wsparcia McAfee Support 2. Postanowienia ogólne 2.

Reseller jest zobowiązany do przestrzegania warunków oraz zasad wynikających z uczestnictwa w Programie Partnerskim. Niestosowanie się do wspomnianych warunków może skutkować natychmiastowym wykluczeniem Resellera z Programu Partnerskiego i unieważnieniem jego uprawnień wynikających z nabytych certyfikacji.

Transakcje opcji NTAP Share

Reseller zobowiązany jest poinformować Arrow ECS o prowadzeniu swojej działalności poza obszarem Terytorium. Reseller przyjmuje do wiadomości, Transakcje opcji NTAP Share Arrow ECS może odmówić przyjęcia Zamówienia w przypadku, kiedy działalność Resellera odbywa się poza obszarem Terytorium.

 1. С трудом верилось, что можно будет что-то разглядеть с такого расстояния, но Олвин знал, что, когда начнутся выступления, он будет видеть и слышать все происходящее с такой же ясностью, как и всякий другой в Диаспаре.
 2. Cennik — Azure Data Share | Microsoft Azure
 3. Cennik usługi Azure Files | Microsoft Azure
 4. Akcje Nasdaq - Stooq
 5. Здешние дома, несомненно, являлись жилыми, и обитавшие в них существа были примерно человеческого роста.
 6. Znak towarowy Elektroniczna wyszukiwarka Tess

Warunki sprzedaży Usług MSP 3. Reseller zobowiązuje się do przekazywania Raportów Zużycia według określonego wzoru lub na określonym formularzu, jeśli zostanie on mu udostępniony. Dodatkowe, szczegółowe warunki McAfee dotyczące sprzedaży Usług MSP określone są w dokumentach partnerskich McAfee, gdzie przez prawa i obowiązki dotyczące Partnera rozumie się prawa i obowiązki dotyczące Resellera.

Reseller jest zobowiązany do zapoznania się z tymi warunkami i ich przestrzegania.