Oczekiwany okres wyboru zapasow.

Utrzymanie zapasów może być również podyktowane względami kalkulacyjnymi, takimi jak przewidywanie przyrostu cen, zmiany stopy procentowej kredytów, wahania kursów walut. Wyznaczanie optymalnej wielkości zamówienia może być zastosowane do każdego składnika zapasów Andrew J.

Bolesław LiwowskiRemigiusz KozłowskiPodstawowe zagadnienia zarządzania podukcją. Dennis LockPodstawy zarządzania projektami.

Zapasy surowców i materiałów ułatwiają wydłużenie serii produkcyjnych, a zatem i ograniczenie kosztów zbyt częstych przestawień linii produkcyjnych. Długie serie produkcji przy względnie stałej wydajności pracy są podstawą obniżki jednostkowych kosztów produkcji. Ponieważ popyt na produkty zmienia się w czasie, zapasy stanowią bufor pomiędzy zmieniającym się popytem a podażą produktów. Dzięki odpowiednim zapasom można ustabilizować produkcję i wydajność na pewnym poziomie i wpływać tym samym na obniżkę stałych kosztów produkcji.

Zapasy surowców i materiałów ułatwiają wydłużenie serii produkcyjnych, a zatem i ograniczenie kosztów zbyt częstych przestawień linii produkcyjnych.

Większe zapasy mogą umożliwić dokonywanie zakupów materiałów w większych partiach oraz transport dużych partii, co obniży koszty transportu i ułatwi uzyskanie rabatów cenowych, stosowanych przy zakupach dużych partii produktów. Kupując większe partie dostaw w celu uzyskania znaczących obniżek stawek transportowych i zniżek cenowych, firma gromadzi zapasy w Oczekiwany okres wyboru zapasow, gdy wymienione korzyści są wyższe niż koszty utrzymania zapasów [5].

Menu nawigacyjne

Utrzymanie zapasów może być również podyktowane względami kalkulacyjnymi, takimi jak przewidywanie przyrostu cen, zmiany stopy procentowej kredytów, wahania kursów walut.

Zmiany tych parametrów są spowodowane inflacją.

  1. Optymalna wielkość zamówienia – Encyklopedia Zarządzania
  2. Zarządzanie cenami Optymalna wielkość zamówienia dostawy wykorzystywana jest w zarządzaniu zapasami przedsiębiorstwa.
  3. Zalety systemu handlu emisja
  4. Zarządzanie zapasami – Wikipedia, wolna encyklopedia
  5. Rodzaje interaktywnych opcji brokera
  6. Они не могли называться никак иначе; его губы непроизвольно прошептали именно эти два слова.
  7. Gospodarka zapasami - wiadomości
  8. Transakcje binarne podatku dochodowego

W ocenie opłacalności utrzymania zapasów w warunkach inflacji porównuje się oszczędności uzyskane w wyniku tworzenia zapasów produktów, nabywanych wcześniej po niższych cenach, z kosztami utrzymania zapasów i utraconymi korzyściami z tytułu zaniechania alternatywnych możliwości wydatkowania tych środków.

Zapasy ograniczają ryzyko związane z niepewnością w dostawach i czasie dostaw.

Oczekiwany okres wyboru zapasow

W wielu przypadkach poziom zaopatrzenia firmy na dane dobra, niezbędne do produkcji, czas realizacji zamówień, nie są dokładnie znane. W związku z tym jest konieczne utrzymanie zapasu bezpieczeństwa adekwatnego do potrzeb produkcyjnych firmy.

Taki zapas chroni również firmę przed nagłymi zdarzeniami, takimi jak strajki, pożary, powodzie.

Szukaj w serwisie

Wiele polskich firm doświadczyło braku węgla w okresie długich strajków górników [5]. Inne przyczyny dla, których firma decyduje się na utrzymanie zapasów to [6] : sezonowość dostaw surowców i materiałów lub sezonowość występowania zapotrzebowania na wyroby; utrzymanie swych źródeł dostaw poprzez podtrzymywanie działalności dostawców w okresie zmniejszonego zapotrzebowania dotyczy to zwłaszcza dużych firm otrzymujących dostawy z niewielkich Oczekiwany okres wyboru zapasow ; zapewnienie stałego poziomu zatrudnienia w firmie w krótkich okresach, cechujących się zmiennością zapotrzebowania.

Omówione Najlepsza platforma handlowa wyboru mobilnego czynniki wskazywały Warianty binarne Limassol potrzebę utrzymania zapasów surowców i materiałów.

Oczekiwany okres wyboru zapasow

Zapasy produktów gotowych, wytwarzanych przez firmę, również są zdeterminowane wieloma uwarunkowaniami. Gromadzenie zapasów wyrobów gotowych jest konieczne przede wszystkim dla zapewnienia ciągłości sprzedaży. Trudno bowiem jest przewidzieć rozmiary popytuaby móc go skoordynować w czasie z podażą.

Oczekiwany okres wyboru zapasow

Utrzymywanie zapasów ma bezpośredni wpływ na poziom obsługi klienta, który pragnie mieć dostęp do danych produktów w dogodnym dla siebie czasie i miejscu.

Brak zamawianego produktu na składzie uniemożliwia realizację zlecenia lub ją opóźnia, co grozi utratą zysku ze sprzedaży, jak również pogorszeniem reputacji firmy na rynku.

Oczekiwany okres wyboru zapasow

Braki te mogą podprowadzić do utraty potencjalnych możliwości sprzedaży w przyszłych okresach i pociągnąć za sobą koszty utraconych możliwości [7]. Bardzo wysoka gotowość dostawy w firmie może być ważnym atutem w grze konkurencyjnej na rynku.

Wrażliwość klientów na braki i opóźnienia w dostawach jest szczególnie wysoka na rynkach towarów, których marka nie jest ugruntowana na rynku.

Energetyka

Braki zapasów wyrobów gotowych i nie zrealizowanie zamówienia mogą okazać się bardzo kosztowne, gdyż klienci wybiorą dostępne w tym czasie produkty konkurencji.

Natomiast zapasy produktów cieszących się dużą lojalnością nabywców wobec marki mogą być niższe, gdyż nabywcy ci zaakceptują dłuższe oczekiwanie na zamówiony towar i nie skorzystają z usług konkurencji [8].

Oczekiwany okres wyboru zapasow

Do istotnych, poza wymienionymi, czynników wpływających na potrzebę i poziom utrzymania zapasów można dodatkowo zaliczyć [7] : Czynniki, na które przedsiębiorstwo ma wpływ, takie jak: sposób produkcji na konkretne zamówienie odbiorcy czy na magazyn ; sprawność służby marketingowej, jej umiejętność precyzyjnej oceny możliwości, czasu i realizacji sprzedaży; technologia i organizacja produkcji, zwłaszcza możliwość elastycznego dostosowania skali i struktury produkcji do zmian popytu; sposoby organizacji kanałów zbytu przedsiębiorstwa i pozycja przedsiębiorstwa w stosunkach z pośrednikami oraz możliwość przerzucenia funkcji magazynowania wyrobów na pośrednie ogniwa sprzedaży; sprawność dystrybucji, czyli możliwość szybkiego przemieszczania wyrobów gotowych do odbiorców końcowych lub dystrybutorów.

Czynniki niezależne od przedsiębiorstwa, a głównie: wahania popytu na produkty oferowane przez daną firmę; oczekiwania nabywców, co do czasu dostawy; postępowanie konkurentów ich elastyczność, czas reakcji i dostawy.