Udzielenie akcji promocyjnych

Każdy z sędziów może mieć przy tym nieco inny pogląd, inne podejście, co dla organizatora promocji zawsze oznacza ryzyko prawne. Znajduje to potwierdzenie ze znaczeniem słownikowym pojęć używanych dla opisu zdarzeń, których skutki są unormowane w powyżej powołanych przepisach. Promocją objęte są zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa, które zostały złożone i opłacone w czasie trwania Promocji, tj. W takiej sytuacji zwolnienie z art.

Nie budzi wątpliwości, że nagroda, o której mowa w powołanych przepisach stanowi dodatkowe obok wynikającego ze zobowiązania istniejącego między dającym nagrodę a jej adresatem świadczenie, przyznawane według reguł ustalonych przez nagradzającego bez ekwiwalentu ze strony nagrodzonego. Ma ona zwykle zachęcić do zachowania się przez nagrodzonego w sposób pożądany przez nagradzającego zwykle zachęcić do dalszych zakupów.

 1. Szeregiem dwustronnych zobowiązań umownych na linii organizator — uczestnicy, czy też jednostronnym przyrzeczeniem publicznym organizatora?
 2. Akcja promocyjna – umowa czy przyrzeczenie publiczne – autocity-poznan.pl
 3. Postanowienia ogólne 1.
 4. System handlowy Sun Future FTSE MIB

Wyrażenie "sprzedaż premiowa" nie zostało zdefiniowane w języku prawnym, co nie pozwala na zdefiniowanie tego pojęcia poprzez odwołanie się do wykładni systemowej zewnętrznej. Kodeksowi cywilnemu nie jest bowiem znany taki rodzaj sprzedaży jak sprzedaż premiowa. Skoro wyrażenie "sprzedaż premiowa" zostało zaczerpnięte z języka etnicznego potocznegoto i jego znaczenie dla potrzeb wykładni art.

Skoro sprzedaż w języku potocznym, jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny, oznacza zarówno sprzedaż towarów, jak i usług, to pod pojęciem sprzedaży premiowej należy uznać sprzedaż towarów i usług związaną z otrzymaniem nagrody przez nabywającego. Za takim rozumieniem wyrażenia "sprzedaż premiowa" przemawia również wykładnia celowościowa. Od nagród z tytułu sprzedaży premiowej pobierany jest zryczałtowany podatek art. Trudno znaleźć powody, dla których nagrody przyznane przez sprzedawców jako dodatkowe świadczenie przy okazji umowy sprzedaży byłyby opodatkowane podatkiem zryczałtowanym, pobieranym przez płatnika art.

Podatnicy pozostający w porównywalnej sytuacji cechującej się tą samą cechą prawnie relewantną byliby wówczas potraktowani odmiennie, czemu sprzeciwia się treść art. Od 1 stycznia r.

Akcja promocyjna – umowa czy przyrzeczenie publiczne

Ustawodawca pozostawił jednakże bez zmian art. Uznać zatem należy, że dodanie w art. W przeciwnym razie ustawodawca powinien był konsekwentnie zmienić także art. Zatem należy określić znaczenia, jakie te pojęcia mają w języku potocznym w oparciu o znaczenie wynikające ze Słownika Języka Polskiego.

Według definicji Słownika Języka Polskiego sjp. Natomiast Udzielenie akcji promocyjnych "sprzedaży premiowej" nie zostało zdefiniowane ani w słowniku, ani w przepisach prawa - niemniej mając na uwadze powyżej przytoczony wyrok NSA sygn. I tak sprzedaż premiowa występuje w odniesieniu do: 1 sprzedaży, 2 której przedmiotem jest sprzedaż towarów bądź usług 3 a elementem tej sprzedaży jest uzyskanie przez nabywcę towaru bądź usługi "premii".

Ustawa p. Nie ma zatem ograniczenia, aby "premią" w sprzedaży premiowej były środki pieniężne. Regulamin Promocji organizowanej przez Wnioskodawcę określa, że zakup jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Wnioskodawcę w czasie trwania promocji, na zasadach i warunkach opisanych w Regulaminie oznacza uzyskanie nagrody w postaci środków pieniężnych, w wysokości równowartości uprzednio uiszczonej opłaty.

Zatem, w opinii Wnioskodawcy są spełnione wszystkie przesłanki do zastosowania art.

Rozliczenie VAT akcji promocyjnych - rabaty, skonta, sprzedaż premiowa

Wnioskodawca przeanalizował również pozostałe przepisy odnoszące się do akcji promocyjnych: promocji i reklamy art. W zestawieniu tych przepisów wynika, że zwolnienie z art. Znajduje to potwierdzenie ze znaczeniem słownikowym pojęć używanych dla opisu zdarzeń, których skutki są unormowane w powyżej powołanych przepisach. I tak dla wystąpienia sprzedaży premiowej niezbędny jest element sprzedaży towaru bądź usługi.

Natomiast otrzymanie świadczenia w ramach promocji i reklamy nie jest bezpośrednio związane z wystąpieniem sprzedaży czy istnieniem jakiegokolwiek stosunku prawnego. Wnioskodawca zauważył, że zastosowanie zwolnienia z art. W takiej sytuacji zwolnienie z art. Wnioskodawca zwrócił równocześnie uwagę, że identyczne skutki co do braku opodatkowania uzyskanych przez uczestników organizowanej akcji promocyjnej opisanej w Regulaminie uzyskuje się również wtedy, gdy przyjmie się rozumowanie, zgodnie z którym zwrot pobranej uprzednio opłaty manipulacyjnej jest równoznaczny z udzieleniem rabatu posprzedażowego na zasadach i warunkach opisanych w Regulaminie.

W ocenie Wnioskodawcy, bardziej odpowiednie dla zaistniałej sytuacji jest zastosowanie zwolnienia z art. Ze względu na wartość zamówienia hurtownia przyznała nabywcy rabat towarowy w postaci dodatkowych 5 kg szynki w cenie jednostkowej 1 zł netto, Udzielenie akcji promocyjnych które nabywca zapłacił w sumie 5 zł netto.

Udzielenie akcji promocyjnych

Wartość zł stanowi podstawę opodatkowania z tytułu sprzedaży kg szynki. Udokumentowanie Podatnik, który w momencie sprzedaży towarów przyznał nabywcy rabat towarowy w postaci dodatkowej partii towarów za symboliczną kwotę wykazuje w wystawionej fakturze wartość rzeczywistego obrotu z tytułu tej transakcji, czyli w kwocie uwzględniającej przyznany rabat.

Udzielenie akcji promocyjnych

W takim przypadku firma nie ma obowiązku wykazywania na fakturze ceny ofertowej, po której sprzedaje towar wszystkim nabywcom oraz wyszczególnienia kwoty przyznanego rabatu choć może to uczynić. Rabat udzielony w momencie dokonywania transakcji zmniejsza obrót w chwili jego udzielenia.

Ze względu na to, że jest on udzielany w momencie dokonywania sprzedaży, nie ma obowiązku wyszczególniania go na fakturze. Potwierdza to brzmienie art.

Zobacz również: Premie pieniężne wypłacane przez banki tzw. Nie musi wówczas zamieszczać na fakturze informacji o rabacie. Podatnik, prowadzący hurtownię artykułów biurowych, wprowadził promocję polegającą na tym, że przy zakupie 5 segregatorów nabywca kolejny segregator nabywa za 1 grosz. Nabywca, będący podmiotem gospodarczym, przy zakupie 50 sztuk segregatorów w cenie jednostkowej netto po 5 zł każdy, otrzymał dodatkowo 10 segregatorów w cenie jednostkowej 1 grosz każdy.

Podatnik, wystawiając fakturę za sprzedaż segregatorów w promocji, może wykazać w niej udzielony rabat lub od razu uwzględnić rabat w cenie jednostkowej netto zestawu.

Udzielenie akcji promocyjnych

Fragment faktury — sprzedaż promocyjna ze wskazaniem kwoty rabatu Fragment faktury — sprzedaż promocyjna uwzględniająca kwotę rabatu w cenie jednostkowej Wydanie gratisu. Akcja promująca sprzedaż towarów może również przebiegać w ten sposób, że dodatkowa partia tego samego towaru, dołączona do asortymentu podstawowego, jest wydawana przez dostawcę całkowicie nieodpłatnie za 0 zł.

 • Najlepszy program handlu wyboru mobilnego
 • Bitcoin Investments od 2021
 • Czas opcji Bandit Trade
 • Trading Pro System Plus
 • Regulamin Akcji Promocyjnych z rabatem procentowym | Undertwenty
 • Izba Skarbowa w Warszawie Zwolnienie z opodatkowania przychodów z tytułu nagród związanych ze sprzedażą premiową.
 • Twitter Pracownicy Opcje Akcji Transakcje

Otrzymujący rabat towarowy płaci wówczas uzgodnioną cenę za wszystkie towary, co przy ilości towarów zwiększonej o gratisy skutkuje zmniejszeniem jednostkowej ceny towarów.

W takim przypadku również przyjmuje się, że podstawę opodatkowania z tytułu sprzedaży towarów w tym wydanego w cenie promocyjnej stanowi zapłata faktycznie otrzymana lub należna od nabywcy za sprzedaż tych towarów. Zdaniem organów podatkowych istotne jest jednak, aby podstawowa sprzedaż i gratis stanowiły ten sam towar. Jeżeli bowiem tym gratisem będzie towar innego rodzaju niż towar sprzedany w ofercie podstawowej, to dostawca może narazić się na ryzyko opodatkowania gratisu na podstawie art.

Takie stanowisko zajął Dyrektor IS w Poznaniu w piśmie z 19 kwietnia r. Dostawca, jako dodatkową sztukę gratisowego towaru, wydawał albo ten sam towar, który zamówił nabywca, albo inny towar.

W tych okolicznościach organ podatkowy uznał, że w przypadku Udzielenie akcji promocyjnych dodatkowej sztuki zamówionego towaru 3 sztuki tego samego towaru w cenie 2 sztuk mamy do czynienia z rabatem towarowym i nie dojdzie w tej sytuacji do nieodpłatnej dostawy towarów, o której mowa w art.

Jeśli natomiast To powiązanie funkcjonalne pomiędzy sprzedażą podstawową a gratisem, zawężające się w praktyce do tego samego towaru, nie w każdym przypadku powinno mieć zastosowanie.

Z punktu widzenia nabywcy, który kupuje np. Wydana przez sprzedawcę kostka WC, która jest towarem innym niż płyny do WC, nie powinna być uznana za nieodpłatne przekazanie towarów, o którym mowa w art. Brak takiego funkcjonalnego powiązania można dostrzec natomiast w przypadku, gdyby do 2 płynów WC sprzedawca dodał w gratisie np.

Udzielenie akcji promocyjnych

Wówczas z punktu widzenia nabywcy przeznaczenie obu rodzajów towarów jest odmienne i można zgodzić się z tym, że gratis powinien podlegać opodatkowaniu zgodnie z art. W przeciwnym razie, tzn. Jeżeli bowiem towary promocyjne nie są razem zapakowane czy połączone, wobec czego są dostępne na półkach jako pojedyncze sztuki, to dostawca może narazić się na ryzyko opodatkowania tych wolnostojących sztuk towarów, wydawanych w celach promocyjnych, jako opodatkowanych na podstawie art.

Do takiej sytuacji odniósł się WSA w Krakowie w prawomocnym wyroku z 29 sierpnia r. Sąd Najwyższy nie wyjaśnił przy tym jakie PKN Orlen powinien był przedstawić dowody dokumenty, świadkowie które mogłyby stanowić źródło wiedzy o kwalifikacji akcji jako przyrzeczenia publicznego.

Sąd Najwyższy przyjął dalej w tym samym orzeczeniu dość bezrefleksyjnie, że skoro nie zostało jednoznacznie udowodnione materiałem dowodowym w toku postępowania, że akcja była przyrzeczeniem publicznym, to należy przyjąć swoiste domniemanie, że miała charakter umowy.

Należy wskazać, że w prawie polskim brak jest przepisu pozwalającego na tego rodzaju domniemania. W moim przekonaniu w rozstrzygnięciu dotyczącym programu VITAY Sąd Najwyższy wyraźnie uciekł od odpowiedzi na trudne zagadnienie, jakim jest rozróżnienie pomiędzy umową a przyrzeczeniem publicznym. Trudno to jednoznacznie określić, choć jest to teoria, której jestem zwolennikiem. Takie orzeczenie pozwoliło bowiem ochronić słabszych generalnie konsumentów przed znacznie silniejszym podmiotem gospodarczym.

I z tym oczywistym spostrzeżeniem nie ma co dyskutować. Jakie argumenty przemawiając za uznaniem akcji promocyjnej za przyrzeczenie publiczne? Jest to przede wszystkim treść przepisu art. Definicja ta wydaje się w najpełniejszy sposób odpowiadać treści akcji promocyjnych, które stanowią w swojej istocie przyrzecznie wydania nagród, pod warunkiem spełnienia przez uczestników określonych działań.

Powyższy przepis oraz kolejne przepisy Kodeksu cywilnego umożliwiają zastosowanie klauzuli przyrzeczenia publicznego do różnego rodzaju akcji, jakie w praktyce można spotkać przy realizowaniu akcji promocyjnych konkursy, programy lojalnościowe, loterie. Przepisy Kodeksu cywilnego nie ograniczają przy tym swojego zastosowania jedynie do przyrzeczeń prostych i nieskomplikowanych tego rodzaju ograniczenia są podnoszone w orzecznictwie.

Po pierwsze gdyby takie ograniczenie rzeczywiście istniało, to powinno być wyrażone w ustawie wprost. Po wtóre nie można uznać za prostą i nieskomplikowaną konstrukcję czynności prawnej, na podstawie której m.

Tym samym Udzielenie akcji promocyjnych zasadnie bronić poglądu, że w ramach przyrzeczenia publicznego organizator może uwarunkować wydanie nagrody od wykonania przez uczestników promocji kilku nawet złożonych czynności. Należy pamiętać, że zgodnie z przyjętym orzecznictwem Sądu Najwyższego, aby można było mówić o przyrzeczeniu publicznym, ogłoszenie danej promocji musi mieć charakter publiczny, tj.

Odnosząc się do powyższych dywagacji należy zwrócić uwagę na fakt, że w ostatnim czasie pojawiły się orzeczenia sądowe, które uznają, że akcja promocyjna powinna być kwalifikowana jako przyrzeczenie publiczne, a nie jako umowa tak m.

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wyroku z dnia 20 maja  roku, sygn.