Wiodace wskazniki handlu

Stany Zjednoczone miały największy deficyt zob. Udział Niemiec w eksporcie obniżył się w porównaniu z r.

Zmiany w międzynarodowym handlu towarami, UE, — Uwaga: przepływy w handlu zagranicznym z państwami spoza UE Przedstawiono w nim udział UE w światowych rynkach importowych i eksportowych Wiodace wskazniki handlu, handel wewnątrzunijny handel między państwami członkowskimi UEgłównych partnerów handlowych UE oraz kategorie produktów, które są przedmiotem najszerszej wymiany handlowej UE.

Wartość międzynarodowego handlu towarami znacznie około trzykrotnie przekracza wartość międzynarodowego obrotu usługami, co wiąże się z charakterem niektórych usług i ich utrudnionym handlem transgranicznym.

Prezentowany artykuł jest częścią publikacji online zawierającej najnowsze dane statystyczne na temat międzynarodowego handlu towarami oraz informacje dotyczące głównych partnerów handlowych UE, najważniejszych produktów będących przedmiotem wymiany handlowej i specyficznych cech handlu, a także informacje podstawowe.

  • Transakcje opcji Merck Share
  • Zmiany w międzynarodowym handlu towarami, UE, — Uwaga: przepływy w handlu zagranicznym z państwami spoza UE

W r. Japonia odnotowała czwarty pod względem wielkości poziom handlu towarami, wynoszący 1 mld EUR. Wykres 1: Wiodące państwa w międzynarodowym handlu towarami, r.

Wiodace wskazniki handlu

Stany Zjednoczone miały największy deficyt zob. W ujęciu przepływów eksportu i importu w r. UE zajmowała drugie miejsce pod względem udziału w światowym eksporcie i imporcie towarów zob.

Compare your country

Wykres 4: Udziały w światowym rynku eksportu towarów, r. Stany Zjednoczone z kolei odnotowały w r. Wykres 5: Udziały w światowym rynku importu towarów, r. Nadwyżka handlu zewnętrznego UE od r.

Wiodace wskazniki handlu

Zarówno import, jak i eksport przekraczały poziomy z r. W latach — eksport utrzymywał System handlu GDX. na stosunkowo stabilnym poziomie, natomiast przez kolejne trzy lata wzrósł z 1 mld EUR w r.

Import kształtował się mniej więcej podobnie jak eksport: wzrósł z 1 mld EUR w r. W latach — import utrzymywał się na stosunkowo stabilnym poziomie, natomiast przez kolejne trzy lata wzrósł z 1 mld EUR do 1 mld EUR w r.

Archive:Międzynarodowy handel towarami

Stosunkowo duży udział Holandii Wiodace wskazniki handlu tłumaczyć, przynajmniej częściowo, faktem, iż znacząca ilość towarów przypływa do UE przez Rotterdam, który jest wiodącym portem morskim w UE.

Wykres 7: Zewnętrzny handel towarami UE, r. Najwyższy udział handlu wewnątrzunijnego w Luksemburgu i na Słowacji Wielkość handlu towarami między państwami członkowskimi UE handel wewnątrzunijny w r. Wykres 8: Handel towarami wewnątrz UE, r. Udział przepływów wewnątrzunijnych i pozaunijnych w całkowitej wartości handlu towarami był bardzo zróżnicowany w poszczególnych państwach członkowskich, co do pewnego stopnia jest odzwierciedleniem więzi historycznych i położenia geograficznego.

Wykres 9: Zewnętrzny i wewnętrzny handel towarami UE, r. Wykres Główni partnerzy handlowi w eksporcie towarów, UE, r.

PAIH | Gospodarka i handel zagraniczny

Największym dostawcą towarów do UE w r. Wykres Główni partnerzy handlowi w imporcie towarów, UE, r. Nadwyżek tych nie były w stanie wyrównać znaczny deficyt w handlu energią ,2 mld EUR i mniejszy deficyt w handlu surowcami ,1 mld EUR. Spadek ten był częściowo wynikiem spadku cen produktów energetycznych.

Wiodace wskazniki handlu

Z drugiej strony, w tym samym okresie udział maszyn i pojazdów w strukturze importu wzrósł o 6,0 p. Udziały innych produktów zmieniły się nieznacznie. Najbardziej istotna różnica wystąpiła w przypadku udziału energii, który był prawie cztery razy wyższy w przypadku importu niż w przypadku eksportu.

Wiodace wskazniki handlu

Różnicę tę zbilansował niższy udział maszyn i pojazdów oraz chemikaliów w imporcie niż w eksporcie. Wykres Najważniejsze eksportowane i importowane produkty, UE, r.