Opcje dla roznych szkole handlowych

Zabezpieczanie portfela aktywów instrumentami pochodnymi. Respektowanie wspólnie ustalonych zasad funkcjonowania przez społ‚eczność‡ szkolną.

Zabezpieczanie portfela aktywów instrumentami pochodnymi.

Opcje dla roznych szkole handlowych

Szacowanie i modelowanie kosztu zabezpieczania portfela aktywów na okoliczność różnych rodzajów ryzyka. Prognozowanie zmienności instrumentów finansowych i VaR portfela aktywów. Analiza i modelowanie związków korelacyjnych pomiędzy składnikami portfela aktywów.

  • Szacowanie i modelowanie zmienności aktywów.
  • Zespół Szkół Handlowych i Usługowych w Bolesławcu
  • Cykl zycia transakcji wyboru

Pełny opis: Usystematyzowanie i uzupełnienie wiedzy z zakresu strategii inwestycyjnych i wyceny instrumentów pochodnych a w szczególności wyceny strategii inwestycyjnych opartych na kontraktach futures i opcjach. Kolejnym celem jest doskonalenie praktycznych umiejętności podejmowania decyzji dotyczących zawierania transakcji na rynku terminowym w oparciu o globalny rynek kontraktów futures i opcji wystawionych na większość instrumentów bazowych kluczowych w obrocie gospodarczym dotyczących przedsiębiorstw i instytucji finansowych.

Opcje dla roznych szkole handlowych

Bardzo ważnym celem jest także nabycie praktyczncznych umięjętności budowania portfela aktywów i ich zabezpieczania na okoliczność różnych rodzajów ryzyka. Literatura: 1.

Opcje dla roznych szkole handlowych

Krysiak Z. Hull J. Literatura uzupełniająca: 1. John R. MISJĄ naszej szkoł‚y jest: Opieranie relacji w ramach społecznoś›ci szkolnej na wzajemnym zrozumieniu i poszanowaniu godnoś›ci, a pomię™dzy nauczycielami i uczniami, także na zasadzie dyskrecji i zaufania.

Respektowanie wspólnie ustalonych zasad funkcjonowania przez społ‚eczność‡ szkolną.

Opcje dla roznych szkole handlowych

Wszechstronne przygotowanie uczniów do podję™cia dalszej nauki. Kształ‚towanie przedsię™biorczoś›ci i etyki zawodu. Zdobycie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Jak się pracuje w sektorze humanitarnym?