Warianty strategii marketingowej

Strategia marketingu masowego — proponująca jednolity program marketingowy dla całego rynku bądź określonej części, oraz strategia marketingu zróżnicowanego — proponująca poszczególnym grupom nabywców zróżnicowane programy marketingowe. Przedsiębiorstwo określa, które korzyści wolą oferować nabywcom. Po drugie, jest to dla firmy szansą wyboru najważniejszych danych. Po pierwsze, każda zmiana w otoczeniu może mieć ogromny wpływ na rynki firmy, a zatem przewidywanie ich i podjęcie odpowiednich działań zapewni firmie lepszą pozycję i umożliwi wykorzystanie tych zmian.

  1. И все же, в сущности, он исследовал не Диаспар.
  2. Budowa strategii marketingowej + Opinie Forum

Faza ta polega na selekcji szczegółowych celów strategicznych, które chce osiągnąć firma w długim okresie. Identyfikacji tych celów służą informacje zgromadzone w pierwszej fazie, uwzględniającej otoczenie rynkowe.

Spis treści

Cele zakładane w tej fazie muszą pozostawać zgodne z misją przedsiębiorstwa. Kolejnym etapem jest sformułowanie Marketingu — Mix. Polega ono na doborze odpowiedniej kombinacji instrumentów marketingowych: produktu, ceny, dystrybucji i promocji tak, aby umożliwić zrealizowanie założonych przez przedsiębiorstwo celów strategicznych.

Recenzje systemu handlowego

Poszczególne elementy i działania nie mogą być rozpatrywane indywidualnie, lecz jako zintegrowany system oddziaływania na zjawiska rynkowe.

Przy tworzeniu tego systemu należy uwzględnić współzależności, występujące między poszczególnymi instrumentami i działaniami Na tym etapie planowania marketingowego należy sformułować odpowiednie warianty z uwzględnieniem mniejszego i większego popytu.

Warto pamiętać, że krzywe reakcji popytu na różne warianty mogą mieć zupełnie inny kształt, przy czym najważniejszymi zmiennymi są popytpoziom dochodów i dostępność środków finansowych na działania marketingowe.

Charakterystyka[ edytuj edytuj kod ] Jak podaje J. Altkorn Podstawy marketingu].

Podstawowym czynnikiem sukcesu we współczesnym zarządzaniu strategicznym jest umiejętność prawidłowej oceny stanu przedsiębiorstwa, źródeł trudności i sukcesów, jego mocnych i słabych stron oraz obecnych i przyszłych szans wraz z zagrożeniami na drodze jego rozwoju. O sukcesach i niepowodzeniach firmy decydują czynniki otoczenia ogólnego i otoczenia bliższego, które wpływają lub mogą wpłynąć na jej działalność marketingową.

Przyszłość przedsiębiorstwa można planować tylko przy uwzględnieniu różnych warunków zewnętrznych, których obserwacja daje przewagę konkurencyjną.

Kompleksowa analiza strategiczna obejmuje następujące etapy: analizę makrootoczenia analizę konkurencji analizę przedsiębiorstwa Badanie makrootoczenia jest dosyć trudne i wymaga dobrej znajomości warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa działającego w określonym kraju i regionie, w danym układzie politycznym, prawnym, systemowym itp.

Makrootoczenie bardzo silnie określa możliwości działania i rozwoju przedsiębiorstwa, które nie jest jednak w stanie zmienić tych warunków.

System handlowy Gdynia.

Ze względu na silny wpływ otoczenia w okresach kryzysów politycznych i gospodarczych, czy też zmian systemowych, przedsiębiorstwo musi znać najważniejsze szanse i zagrożenia związane z funkcjonowaniem w makrootoczeniu. Badanie otoczenia konkurencyjnego jest procesem łatwiejszym do zidentyfikowania i obserwacji, gdyż w jego skład wchodzą wszystkie podmioty gospodarcze, które mają z przedsiębiorstwem powiązania kooperacyjne lub konkurencyjne np.

Trade dzien kryptograficzny na zywo

Stosunki między uczestnikami rynku są grą ekonomiczną, w której wygrywają zazwyczaj silniejsi, lepiej zorganizowani lub przygotowani. Korzyści pioniera Do zasadniczych profitów płynących z bycia pionierem należy [7] : zdolność do osiągnięcia zysku monopolowego, swoboda w dokonywaniu wyboru segmentu rynku, promowaniu atrybutów produktów, ustalanie standardów, reguł gry na rynku, możliwość osiągnięcia wysokiej skali produkcji, obniżanie kosztów jednostkowych poprzez zdobycie doświadczenia, sceptyczne podejście konsumentów do zmiany produktu.

Strategie sukcesu pioniera Sukces pioniera zależy w dużym stopniu od przyjętej strategii działania [8] : Strategia masowej penetracji- celem jest pozyskanie jak największej liczby potencjalnych klientów, strategia ta ma uświadamiać klientelę o istnieniu produktu, motywować do zakupu, Strategia niszy rynkowej - przedsiębiorstwo koncentruje się na wybranym segmencie rynku i dąży do do osiągnięcia maksymalnej liczby lokalnych klientów, Strategia zbierania śmietanki - skierowana do klientów niewrażliwych na cenę, strategia ta zakłada stosowanie możliwie największych cen, by osiągnąć potencjalnie wysoki zysk.

Robot Advisor Forex Metatrader

Sukcesy strategii Późne wejście Według badań Tellisa i Goldera o powodzeniu produktów później wchodzących na rynek świadczą następujące aspekty [9] : wizja masowego rynku- masowy rynek gwarantuje zwiększoną skalę produkcji, a zatem przynosi korzyści i cenne doświadczenie, wytrwałość menedżerska- kierownictwo ma za zadanie dzielnie uczestniczyć przez cały życia produktu, również w okresie powolnego postępu, zaangażowanie finansowe- wysokie zasoby finansowe, przy tej strategii, zapewniają osiągnięcie sukcesu, nieustająca innowacyjność - nieustanne doskonalenie, kreatywność stanowią klucz do powodzenia na rynku, wspomaganie aktywami- istnieje prawdopodobieństwo zdominowania nowego rynku, pod warunkiem, że firma funkcjonuje już na rynku z pokrewnymi produktami.

Strategie oparte na relacjach między rynkiem a produktem H. Rodzaje strategii dywersyfikacji Wyróżnić można takie strategie dystrybucji jak [12] : Dywersyfikacja inwestycyjna- stosowana przez przedsiębiorstwa znajdujące się w dobrej pozycji konkurencyjnej, w celu utrzymania dominacji na rynku zbytu, Dywersyfikacja schodzenia z branży- skierowana do przedsiębiorstw zmierzających wycofać swoje produkty z rynku, gdyż stanowi namiastkę wzrostu gospodarczego, Dywersyfikacja podtrzymująca- zmierzająca ku zabezpieczeniu istniejącej działalności, otwarta na zdobycie nowego rynkucelem zwiększenia konkurencyjnościWarianty strategii marketingowej zapewniająca przetrwanie- gwarantująca zachowanie odpowiedniej pozycji na rynku, w sytuacji, gdy pozycja ta jest osłabiona przez konkurencję.

Menu nawigacyjne

Strategie ze względu na udział przedsiębiorstwa w rynku Z punktu widzenia zajmowanej pozycji na runku możemy wydzielić takie strategie jak: [14] : Strategia lidera rynku market leader - przedsiębiorstwo ma wówczas największe przychody ze sprzedaży, tym samym osiąga dominujący udział w sprzedaży danego produktu, wyznacza ceny, metody dystrybucji, zakres innowacyjności, Strategia pretendentów rynkowych market challengers - polega na zdecydowanym wyznaczeniu celów strategicznych, nieustannej chęci powiększenia udziałów w rynku, Strategia naśladowców market followers - działania zmierzające do naśladowania pozycji lidera, by zachować dotychczasowych klientów i zdobyć nowych, w Warianty strategii marketingowej, gdy możliwości zdobycia przewagi konkurencyjnej są znikome, Strategia specjalistów rynkowych market nichers - zdobycie kontroli na stosunkowo małym, ograniczonym obszarze, realizacja celów zakładająca wyłączenie luki rynkowej, która nie jest zależna od konkurencji.

Strategia oparta o oddziaływanie nabywców Jest to koncepcja, która odpowiada założeniom misji i pożądanego wizerunku firmy. Składa się z kombinacji dwóch głównych instrumentów jakości oferty oraz ceny. Przedsiębiorstwo określa, które korzyści wolą oferować nabywcom.

Redakcja iBiznes 7 komentarzy ekonomiamarketing Planowanie stanowi nieodłączny atrybut świadomej działalności celowej. Jeśli bowiem zamierza się osiągnąć ustalony cel, trzeba najpierw zaplanować, jak to zrobić. Strategiczny plan marketingowy jest planem długookresowym, ma charakter ramowy i wytycza zasadnicze kierunki, działania.

Spośród nich wyróżniamy: korzyści jakościowe takie jak: funkcjonalność, praktyczność, oryginalność, trwałość korzyści cenowe taniość. Przedsiębiorstwo może dokonać dywersyfikacji : poziomej np.

Strategia ze względu na czas wejścia na rynek Wyróżnić możemy dwa aspekty strategii wejścia na rynek [5] : I Sposoby wejścia na rynek zależne od stopnia i charakteru zaangażowania przedsiębiorstwa przy wchodzeniu na ten rynek, zaangażowanie określa rodzaj i ilość zasobów np.

Zawartość strategii marketingowej[ edytuj edytuj kod ] Przedsiębiorstwo staje także przed wyborem nabywców, oraz programu marketingowego. Strategia marketingu masowego — proponująca jednolity program marketingowy dla całego rynku bądź określonej części, oraz strategia marketingu zróżnicowanego — proponująca poszczególnym grupom nabywców zróżnicowane programy marketingowe.