Metody systemu handlowego.

Grzybek , s. Raport sprzedawców przedstawiono na rysunku 2. Podukłady systemu sterowania ruchem statku Sterowanie precyzyjne ruchem statku w porcie i na podejściach do portu Przemieszczanie statku na ograniczonym akwenie port, reda, tor wodny, kanał itp. Budżet oddolny — budżet opracowany przez kierowników wszystkich szczebli operacyjnych oraz przy znacznym udziale załogi.

Bezpieczne sterowanie statkiem przy prędkościach eksploatacyjnych Wprowadzenie radarowych systemów antykolizyjnych ARPA Automatic Radar Plotting Aidszapewniających automatyczne śledzenie ech, obliczanie parametrów ruchu i elementów zbliżenia do mijanych obiektów oraz wybór i symulację manewru zmiany kursu i prędkości w celu zachowania wcześniej przyjętej w danych warunkach nawigacyjnych bezpiecznej odległości zbliżenia, także nie rozwiązało do końca zadania zapewnienia bezpiecznej żeglugi.

Ustalanie wyniku finansowego (wariant kalkulacyjny) w jednostce handlowej (metoda księgowa).

W praktyce zdarzają się sytuacje nieprzewidywalne, których rozwiązanie wymaga wyboru najodpowiedniejszych rozwiązań w krótkim czasie. Zakłada się, że około połowę tych strat można uniknąć stosując lepsze metody komputerowo wspomaganego bezpiecznego sterowania ruchem statku, wykorzystujące elementy teorii gier, optymalizacji i sztucznej inteligencji [3, 4].

Metody systemu handlowego.

Jednak te reguły stosują się tylko do dwóch statków w zakresie dobrej widzialności, zaś w warunkach ograniczonej widzialności podają tylko zalecenia ogólnego charakteru i nie są w stanie uwzględnić wszystkich niezbędnych warunków rzeczywistego procesu. Tak, więc rzeczywisty proces mijania się statków zachodzi w warunkach nieokreśloności i konfliktu przy nieścisłym współdziałaniu statków w myśl reguł MPDM.

W artykule przedstawiono wybrane systemy sterowania oraz metody weryfikacji ich poprawnego działania [1, 2]. Podukłady systemu sterowania ruchem statku Sterowanie precyzyjne ruchem statku w porcie i na podejściach do portu Przemieszczanie statku na ograniczonym akwenie port, reda, tor wodny, kanał itp. Przykłady sterowania precyzyjnego podczas manewrów w porcie przedstawiono na rys. Przykłady sterowania precyzyjnego ruchem statku podczas manewrów w porcie Aby statek pełnomorski był w stanie zrealizować manewry przedstawione na rys. Przykładowo w powszechnie stosowanym rozwiązaniu występuje jedna śruba napędowa i ster płetwowy i wówczas na rufie musi być zainstalowany przynajmniej jeden tunelowy ster strumieniowy umożliwiający boczne przesuwanie rufy.

Dlatego celowe jest przedstawienie procesu oraz opracowywanie i badanie dla celów eksploatacyjnych metod bezpiecznego sterowania statkiem z zastosowaniem elementów teorii gier. Konieczność jednoczesnego uwzględnienia strategii spotkanych statków oraz ich własności dynamicznych jako obiektów sterowania przesądza o zastosowaniu do opisu procesu modelu gry różniczkowej, często nazywanej przez inżynierów grą dynamiczną rys.

Układ rozgrywającego sterowania statkiem w sytuacji mijania się ze spotkanymi obiektami Najbardziej adekwatnym modelem procesu mijania się własnego statku z j spotkanymi statkami jest model gry dynamicznej j uczestników.

Metody budżetowania w jednostkach handlowych Firma handlowa działająca na rynku od kilku lat nie tworzyła budżetów na przyszłe okresy.

Przesunięcia w czasie uwzględnia się we wszystkich budżetach, a nie tylko w budżecie sprzedaży. Struktura sprzedażowa firmy Przykładem pokazującym wybór odpowiedniej metody budżetowania w jednostce handlowej jest firma Kropla sp.

Metody systemu handlowego.

W każdym z nich działa od 4 do 6 sprzedawców, w zależności od wielkości obszaru. Nad każdym regionem czuwa menedżer regionu, a nad całością sprzedaży dyrektor sprzedaży rys.

Metody systemu handlowego.

Firma proponuje towary z dwóch grup: baterie łazienkowe — około 70 różnych indeksów pogrupowanych w 6 rodzin bateriibaterie kuchenne — około 50 różnych indeksów pogrupowanych w 5 rodzin baterii.

Metoda budżetowania dostosowana do systemu raportowania sprzedaży System raportowania sprzedaży w firmie odbywa się metodą oddolną, tzn.

CONTROLLING-24

Raporty są przygotowywane przez sprzedawców w formie tabelarycznej macierzy, pokazującej wartościową i ilościową sprzedaż poszczególnych towarów z określeniem grupy i rodziny produktów do poszczególnych klientów w regionie.

Raport sprzedawców przedstawiono na rysunku 2. Kolejnym poziomem w raportowaniu są raporty poszczególnych menedżerów regionów, które przedstawiono na rysunku 3.

Metody systemu handlowego.

Dane z poszczególnych regionów są konsolidowane w jeden spójny raport obrazujący sprzedaż w ujęciu wartościowym i ilościowym. Raport jest sprzedażowym systemem BI działającym na zasadzie tabeli przestawnej, z możliwością szybkiego wygenerowania różnego rodzaju zestawień sprzedaży wartościowej i ilościowej, marży I stopnia — wartościowej oraz wyrażonej procentowo.

Podstawowych 12 raportów pokazano na rysunku 4. Raporty można przygotować w ujęciu miesięcznym, kwartalnym czy też rocznym. Raport umieszczony jest na dysku sieciowym z dostępem dla wszystkich sprzedawców, menedżerów, dla szefa sprzedaży oraz osób z zarządu.

Metody i narzędzia zarządzania

Na rysunku 5 przedstawiono raport miesięczny dla sprzedawcy 1, który pokazuje wartość sprzedaży, liczbę sprzedanych sztuk, marże — procentową oraz wartościową i dodatkowo liczbę klientów, która zakupiła ten towar.

Analiza kosztów sprzedaży Dane statystyczne przedstawiające koszty związane ze sprzedażą wytworzonych dóbr czy usług. Zawierają takie wielkości jak ocena kosztów stałych i jednostkowych. Są to również koszty związane z marketingiempromocją produktów, badaniem rynku i preferencji klientów.

Metody systemu handlowego.

Analiza rentowności sprzedaży Zawiera w sobie przede wszystkim wiele wskaźników dotyczących takich zagadnień jak: ilość i wielkość zawieranych transakcjizysk bruttozysk z produktów w poszczególnych sektorach itp. Ocena działalności przedstawicieli handlowych Bardzo ważna część analizy sprzedaży jest podsumowanie a także ocena znaczenia sprzedawcównp.

Zarządzanie sprzedażą

Polega to najczęściej na zestawieniu wyników poszczególnych sprzedawców pod względem: ilości sprzedanych produktów, liczby nowych a także straconych nabywców, stopień zadowolenia klientów itp.

W stosunkach handlowych, czyli w stosunkach typu sprzedawca- klientjest to najprawdopodobniej wymiana produktów, usług i środków pieniężnych R. Kierownictwo powinno nie tylko umiejętnie zawierać korzystne umowy transakcyjne dla firmy, ale również pozostawiać klienta usatysfakcjonowanego tą transakcją i uzyskanym produktem bądź usługą.

Metody systemu handlowego.

Ma to na celu utrzymanie lub poprawę opinii konsumentów o firmie i zapewnienie długotrwałej owocnej relacji handlowej z partnerami biznesowymi i głównymi klientami. Prognozowanie i planowanie sprzedaży Kluczowym etapem procesu zarządzania sprzedażą w przedsiębiorstwie jest planowanie i prognozowanie.

Kierunek studiów - Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne

Opiera się ten etap na prognozie przyszłego zapotrzebowania na produkcję przedsiębiorstwa i ocenie potencjalnego rynku A.

Budowa planu sprzedaży przedsiębiorstwa zaczyna się od wyczerpującej analizy programu i założeń sprzedażowych organizacji. Na początek tworzenia planu również powinni zostać uwzględnione czynniki determinujące wielkość sprzedaży i popyt na sprzedawany produkt np. Plan sprzedaży składa się z: planu obrotów - wyznaczenia wielkości obrotów, które firma może osiągnąć w określonym czasie, ustalenia jasno sformułowanych celów. Zazwyczaj plan sprzedaży jest opracowywany na okres jednego roku, ale może także zostać podzielony na plany półroczne, kwartalne, dzienne.