Otwarcie jpmorgal wybor niesie. Najnowszy numer Tygodnika PLUS w New Jersey by PLUS Media Group - Issuu

Cechuje go wieloletnia sio uczył dzieci uniwersalnych zacho- dą postać. Przyjazd o. Nie ma również żadnych opłat za prowadzenie konta! Ale po kolei. Wszyscy bêd¹ traktowani jednakowo i z godnoœci¹. Łatwo będziesz się męczyć i źle znosić wypełnianie obowiązków.

Treści publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie mogą być interpretowane jako doradztwa lub rekomendacji inwestycyjnej.

Nie została ona przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlega żadnemu zakazowi zajmowania się rozpowszechnianiem badań inwestycyjnych. Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admiral Markets nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie.

Otwarcie jpmorgal wybor niesie

W celu ochrony interesów naszych klientów i obiektywności Analizy, Admiral Markets ustanowił odpowiednie wewnętrzne procedury zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi.

Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admiral Markets nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie.

Otwarcie jpmorgal wybor niesie

Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników. Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admiral Markets dla jakichkolwiek przyszłych wyników.

Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów. Instrumenty pochodne w tym kontrakty CFD mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko. Wojtek M³ynarski powiedzia³, ¿e najwa¿niejsze jest, ¿eby umieæ odczytaæ tekst.

Otwarcie jpmorgal wybor niesie

Oczywiœcie na to samo muzyk by odpowiedzia³ najwa¿niejsze jest odczytaæ muzykê. A ja uwa¿am, ¿e najwa¿niejsze jest po³¹czyæ to zrozumienie tekstu ze zrozumieniem muzyki. I to jest w³aœnie zadanie nas piosenkarzy. M³odzi ludzie troszeczkê siê w tym gubi¹. Momentami, kiedy s³ucham ich piosenek to szczerze mówi¹c nie bardzo rozumiem o czym œpiewaj¹. Muszê wnikliwie s³uchaæ, ¿eby dotrzec do sedna wykonywanej przez nich piosenki, a to powinno byæ oczywiste ju¿ po pierwszych kilku s³owach, jaka jest intencja, jaki jest sens tego, co œpiewaj¹.

M³odym wykonawcom brakuje trochê rzemios³a. Moje pokolenie w porównaniu z m³odymi kolegami legitymuje siê poza talentem znakomitym warsztatem. I mo¿e dlatego jest ci¹gle s³uchane, i potrzebne publicznoœci. Jestem zdania, ¿e na taki materia³ jak piosenka, który ma byæ materia³em wartoœciowym musi siê z³o¿yæ i ten, kto pisze tekst i ten, kto Otwarcie jpmorgal wybor niesie muzykê i ten, kto to po³¹czy w ca³oœæ.

Oczywiœcie zdarzaj¹ siê geniusze, ale niezwykle rzadko. Tyle tylko, ¿e to jest punkt widzenia starszej pani. Mo¿e dziœ interpretacja znaczy co innego. Przede wszystkim, cieszê siê z tego, ¿e ludzie nadal przychodz¹ na moje wystêpy, bo nie czêsto wystêpujê, nie mam tras koncertowych. Widzê nie tylko starsze i œrednie pokolenie, ale tak¿e m³odych ludzi, którzy przychodz¹ chyba z ciekawoœci, ¿eby zobaczyæ co to jest, dlaczego ktoœ taki jeszcze istnieje. Cieszy mnie to, kiedy przychodz¹ po koncercie do mojej garderoby, gratuluj¹, mówi¹, ¿e to by³o piêkne i z zaciekawieniem patrz¹ na starsz¹ pani¹, która nie udaje, ¿e jest m³odsza.

Najwiêksze wzruszenie jest jednak, gdy przychodzi publicznoœæ, która towarzyszy mi od wielu lat. Przychodz¹ nawet bardzo starsi ludzie, których przyprowadzaj¹ wnu- czêta i wychodz¹ z poczuciem, ¿e uczestniczyli w czymœ, co jest im bliskie — i to jest naprawdê bezcenne.

Do której z tych piosenek wraca pani ze szczególnym sentymentem? Jestem cz³owiekiem nadziei i wierzê, ¿e nastêpna piosenka bêdzie t¹ najpiêkniejsz¹. Kocham wszystkie moje piosenki tak samo, do wszystkich jestem tak samo przywi¹zana, przecie¿ je sama wybra³am.

Staram siê je jak najlepiej wykonaæ, ale nie mogê powiedziec, która jest dla mnie najwartoœciowsza, najwa¿niejsza, bo ta mi przynios³a nagrodê, a t¹ siê ktoœ zachwyci³. Nie, to nie jest tak. Staram siê œpiewaæ takie piosenki, które nie tylko bêd¹ siê podoba³y, ale które bêd¹ równie¿ po¿yteczne, które zostan¹ d³u¿ej w sercach i pamiêci s³uchaczy.

Marzê o tym, ¿eby piosenki z mojej nowej p³yty znalaz³y te¿ k¹cik w pañstwa sercach. Ci wszyscy, z Otwarcie jpmorgal wybor niesie siê spotka³am, od których odbiera³am to, co w nich dobre, których podpatrywa³am i od których siê uczy³am pojawili siê na ró¿nych etapach mojej pracy. Zdradzê pani sekret. I napisa³, muzykê skomponowa³ W³odzimierz Korcz.

Giełda a wybory prezydenckie w USA

Ci wszyscy, moi profesorowie i te wszystkie moje prze¿ycia, które pani wymieni³a, to jest mój baga¿ i ja z tego czerpa³am, czerpiê w dalszym ci¹gu i czerpaæ bêdê do koñca moich dni. To s¹ moje ¿yciowe uniwersytety. I jak zwykle Wojtek piêknym skrótem opisa³ moje ¿ycie.

Taka jest prawda. To, ¿e mówiê ogólnie nie znaczy, ¿e któraœ z tych lekcji gorzkich, s³odkich, nadzwyczajnych, po prostu ró¿nych, by³a dla mnie mniej wa¿na.

To jest tak jak z ludŸmi, z którymi siê spotyka³am. Wszystkie spotkania jak i wszystkie doœwiadczenia wywar³y na mnie wp³yw. Zawsze chcia³am uczestniczyæ w ¿yciu, chcia³am dostaæ od niego du¿o. Myœlê, ¿e mi siê uda³o. Najwa¿niejsze jest to o czym wspomnia³am wczeœniej - trzeba siê zatrzymaæ w ¿yciu, bo mo¿na coœ przeoczyæ i to, ¿e siê dostaje lekcjê gorzk¹ i to, ¿e siê dostaje lekcjê s³odk¹.

Sztuka jest w tym, ¿eby nie pêdziæ, bo tylko wtedy mo¿na wyjœæ z zakrêtów, wszystko jedno jakich. Gdy wielu mówi, ¿e wystarczy talent, ciê¿ka praca, trochê szczêœcia i mo¿na osi¹gn¹æ sukces, pani twierdzi, ¿e karierê zawdziêcza ludziom. W tej pracy Otwarcie jpmorgal wybor niesie przyjaŸni i ¿yczliwoœci, dobrej i sensownej krytyki jest czymœ bezcennym.

Nie umia³abym ¿yæ bez przyjació³. Uwa¿am, ¿e przyjaŸñ jest wa¿niejsza od mi³oœci, bo mi³oœæ siê mimo wszystko z czasem wyczerpuje. Jeœli jednak mi³oœæ przerodzi siê w przyjaŸñ to ju¿ jest ósmy cud œwiata.

  • Giełda a wybory prezydenckie w USA - jak można na tym zarobić? - Admirals
  • Żona się pyta: - Po co to robisz?
  • Kurier Plus by Kurier Plus - Issuu
  • Sygnaly FX za darmo.

Dziœ jest taki piêkny dzieñ. Cieszê siê, ¿e nie jestem w Warszawie, ¿e mogê wyjœæ na taras, ¿e mogê wyjœæ do ogrodu, pójœæ do lasu, ¿e mogê siê zastanowiæ, co bym zjad³a na obiad, co by mi przynios³o trochê radoœci tylko tyle, a mo¿e a¿ tyle. Bardzo pouczaj¹ca lektura, bo ktoœ bardzo m¹drze, ³adnie i efektownie pisze o europejskiej i nie tylko muzyce powa¿nej XX- wieku, jestem w po³owie lektury.

Jeszcze siê nie narodzi³ taki œpiewak, który dorówna³by ptakom. One œpiewaj¹ najpiêkniej, musimy siê tylko ws³uchaæ. Muzyka to tak¿e wiatr, ale ¿eby to us³yszeæ trzeba wyjechaæ poza Warszawê, bo w miescie nic nie da siê us³yszeæ.

Warszawa jest okropnym miastem do ¿ycia. Oczywiœcie piêknieje, oczywiœcie siê buduje, ale tu siê pêdzi, tu siê nie ma gdzie rozejrzeæ. Domy rosn¹, ale coraz mniej widaæ horyzont, ale mimo to kocham Warszawê tkliw¹ mi³oœci¹.

Drapacze chmur — nie, nie, nie. Ka¿dy musi znaleŸæ swoje miejsce na ziemi, które bêdzie dla niego najpiêkniejsze, najwartoœciowsze i które da mu szczêœcie. Dla mieszkañców Greenpointu najwygodniejsz¹ lokalizacjê ma oddzia³ przy Leonard i Devoe, zaledwie jedenaœcie przecznic od nas.

Uprzedzamy wszystkich, ¿e ksi¹¿ki, których termin zwrotu przypada po 29 czerwca, bêd¹ musia³y byæ zwrócone albo przed t¹ dat¹, albo odniesione do innej biblioteki. Biblioteka bêdzie otwarta powtórnie w poniedza³ek, 30 lipca. Jacob Javits Center po zachodniej stronie miasta wype³nili wydawcy, bibliotekarze i entuzjaœci ksi¹¿ki.

Otwarcie jpmorgal wybor niesie

Wœród nich, po raz pierwszy od r. Kilka tygodni temu ów przek³ad otrzyma³ Best Translated Book Award, nagrodê przyznawan¹ przez Three Percent i University of Rochester za najlepszy przek³ad literatury piêknej za rok. Przechadzaj¹c siê po stoiskach wydawniczych mog³am zobaczyæ wielu znanych pisarzy, którzy podpisywali swoje ksi¹¿ki.

banki greckie

Zauwa¿y³am znanego wszystkim autora powieœci kryminalnych, Jamesa Pattersona i Debbie Macomber, autorkê ro- mansów. Ustawi³am siê w kolejce do Alana Fursta, autora thrillerów szpiegowskich, których akcja rozgrwa siê w Europie. W niemal ka¿dej z kilkunastu ksi¹¿ek Fursta bohaterem, choæ niekoniecznie g³ównym, jest Polak lub Polka. Jeszcze nie przebrzmia³ jego konflikt z szefem Naczelnej Prokuratury Wojskowej Krzysztofem Parulskim, jeszcze nie wyjaœniona jest do koñca sprawa podleg³oœci tej¿e Prokuratury Prokuraturze Generalnej, a ju¿ minister sprawiedliwoœci Jaros³aw Gowin wys³a³ do premiera raport z krytyczn¹ ocen¹ jego pracy w roku Jakby tego by³o ma³o, niechêtnym okiem patrzy na Seremeta Prawo i Sprawiedliwoœæ z powodu jego powœci¹gliwoœci w wypowiedziach o przyczynach katastrofy smoleñskiej i trzymaniu w tajemnicy dotychczasowych ustaleñ dokonanych przez ekspertów i prokuratorów.

Gigant w Polsce – co obecność J.P. Morgan przyniesie Warszawie?

Do tej pory Seremet nie odniós³ siê wyraŸnie do wyników ekspertyz dokonanych przez specjalistów powo³anych przez tzw. Ani ich nie potwierdzi³, ani im nie zaprzeczy³, zapowiadaj¹c jedynie, ¿e bêd¹ one brane pod uwagê w dalszych badaniach.

Postawa ta denerwuje tych, którzy chcieliby ju¿ dziœ rozstrzygniêcia, czy do katastrofy dosz³o w wyniku zamachu. Wœród zarzutów postawionych przez ministra Gowina prokuratorowi Seremetowi i podlegaj¹cym mu szeœciu tysi¹com prokuratorów najbardziej irytuj¹ wycieki ze œledztw i aresztowanie a nawet osadzanie w wiêzieniach niewinnych osób.

NIO wystrzeliwuje jeszcze wyżej po aktualizacji JP Morgan

Fakty te wskazuj¹ jednoznacznie na kiepsk¹ pracê prokuratorów, których w dodatku nie poci¹gniêto do odpowiedzialnoœci. Gowin uwa¿a równie¿, ¿e zbyt ma³o jest prokuratorów liniowych, natomiast zbyt wielu pracuje w okrêgach i apelacji.

Ponadto prokuratura nie ma w³asnej bazy danych o rodzajach przestêpstw, w sprawie których prowadzi dochodzenie, co utrudnia pracê œledczym. Po³owa postêpowañ przygotowawczych jest umarzana z powodu niewykrycia sprawcy. W przekonaniu Gowina niski jest pod wzglêdem merytorycznym poziom skarg wnoszonych do S¹du Najwy¿szego, z których a¿ trzy czwarte jest niezasadne.

Odnosz¹c siê do tego¿ raportu Seremet, z w³aœciwym sobie ch³odnym spokojem, powiedzia³, ¿e krytyka pracy prokuratorów jest ³atwa do podwa¿enia, albowiem spad³a liczba uniewinnieñ. Wedle jego informacji mo¿na mówiæ o 98 procentach skutecznoœci ich dzia³añ. O prawie jedn¹ trzeci¹ zmniejszy³a siê liczba najstarszych spraw.

S¹dy uwzglêdni³y 89,4 procent Prokurator generalny Andrzej Seremet broni siê.

Otwarcie jpmorgal wybor niesie

Odpowiadaj¹c na zarzut braku w³asnej bazy danych, Seremet stwierdzi³, ¿e stan informatyzacji wynika z du¿ych braków finansowych. W rezultacie nawet on sam nie ma niektórych niezbêdnych informacji. W jego przekonaniu najwiêkszym osi¹gniêciem prokuratury jest to, ¿e nie stawia siê jej zarzutu upolitycznienia. Premier Donald Tusk zapowiedzia³, i¿ nie bêdzie d¹¿y³ do odwo³ania Seremeta.

Zarzuty stawiane przez Gowina powinny Otwarcie jpmorgal wybor niesie brane pod uwagê, ale nie dyskwalifikuj¹ one jednak ca³ej pracy prokuratora generalnego. Nie uœciœli³ jednak, jakie to mia³yby byæ dzia³ania. W œrodowiskach prawniczych mówi siê, ¿e stanowisko Gowina to zapowiedŸ szykowanej przez niego reformy, w wyniku której prokuratura by³aby oddana pod kontrolê parlamentu.

Wbrew zapewnieniom Tuska, chodzi o ograniczenie niezale¿noœci prokuratora generalnego i zapewnienie wp³ywu rz¹du na politykê karn¹ pañstwa. W tym miejscu warto przypomnieæ, i¿ 31 marca roku wesz³a w ¿ycie krytykowana przez PiS ustawa nakazuj¹ca rozdzielenie funkcji ministra sprawiedliwoœci i prokuratora generalnego.

Jednoczeœnie zlikwidowana zosta³a Prokuratura Krajowa i powo³ana Prokuratura Generalna. Wykonujemy ró¿ne badania diagnostyczne, m. USG, przewodnictwa nerwowego. Wiêkszoœæ ubezpieczeñ honorowana. Dla osób bez ubezpieczeñ mamy specjalne ceny. Obecna sytuacja w naszej unii jest bardzo z³a.

Uwa¿amy, ¿e wspólnie mo¿emy dokonaæ zmian na lepsze. To my, cz³onkowie jesteœmy w³adz¹ i w³aœcicielami ciê¿ko wypracowanego maj¹tku. Zarz¹d zaœ jest tylko naszym reprezentantem, który powinien nam s³u¿yæ. Trzeba wiêc skoñczyæ z korupcj¹, trwonieniem naszych pieniêdzy, rodzinnymi i kole¿eñskimi uk³adami, mœciwoœci¹ i zastraszaniem nas, robotników.

Naszed³ czas, aby to zmieniæ, poniewa¿ dziêki naszej ciê¿kiej, niebezpiecznej dla zdrowia pracy, zarz¹d unii posiada niesamowite œrodki na luksusowe ¿ycie. Maj¹ do prywatnej dyspozycji s³u¿bowe samochody i karty kredytowe. Wiêkszoœæ z nas nie ma pracy i tym samym œrodków materialnych na utrzymanie siebie i rodziny.

Rozwoju gospodarczego. Sam sektor jest wysoko na liście obserwacyjnej inwestorów, ponieważ kraje idą w kierunku bardziej oszczędnych technologii i pojazdów. Tesla również położyła ogromny nacisk na rosnący rynek chiński. NIO to producent pojazdów elektrycznych z siedzibą w Szanghaju.

Pomimo uszczuplonego rynku pracy, kierownictwo naszej unii przyjmuje kolejnych cz³onków. Na zasadzie powi¹zañ rodzinnych i kole¿eñskich ci¹gle wzrasta liczba pracowników biurowych, organizerów i biznes agentów. Puch, pseudonim Baca, wyrzucony jako superwizor z firmy PAL. Przedstawiciele zarz¹du istniej¹ po to, aby nam pomagaæ, s³u¿yæ i broniæ. W rzeczywistoœci jest jednak inaczej. Jesteœmy pewni, ¿e nowi cz³onkowie zarz¹du bêd¹ mieli szacunek dla nas wszystkich, a nie tylko dla wybranych.

Wprowadz¹ jawne zebrania dla wszystkich cz³onków, a nie tylko dla wybranych. Zagwarantuj¹ wypracowanie œwiadczeñ medycznych dla wszystkich, a nie tylko dla wybranych.

Zredukuj¹ liczbê pracowników administracyjnych, i nie tylko. Co ciekawe, szkic budowli nakreślony został na piasku, a inspiracją dla autora były wizerunki francuskich i belgijskich budowli sakralnych, które podziwiał na pocztówkach.

Budowla intryguje smukłymi i strzelistymi wieżami, a także przenikliwym, różowo-pomarańczowym odcieniem elewacji, który niezwykle się mieni w promieniach słonecznych. Urokliwe ryneczki San Miguel de Allende to miejsce ryneczków. Można tam zobaczyć co najmniej kilka, jednak sercem miasta jest zdecydowanie el Jardin, czyli malutki rynek, na którym zbierają się rzesze Meksykanów Otwarcie jpmorgal wybor niesie wieczorne plotki.

Tam też grywają mariachi. Znajduje się tam również najbardziej charakterystyczna budowla, czyli wspomniana wcześniej fasada La Parroquia de San Miguel Arcangel. Na środku niego stoi statua Allende na koniu oraz kościół z wklęsłą fasadą, która u góry ma kształt muszli. Przy ołtarzu znajduje się Matka Boska z blond lokami w białej sukni.

Na ryneczku pełno jest pucybutów, kramików z przekąskami i kolorowymi zabawkami dla dzieci. Po południu miejsce to robi się wyjątkowo gwarne. To dobra okazja, by na chwilę usiąść i poobserwować codzienne życie tutejszych mieszkańców. Nieopodal znajduje się targ, który częściowo zachował swój tradycyjny charakter.

Co ciekawego można tam kupić? Przede wszystkim zioła, owoce i kwiaty. Zagłębie kulturalne Miasteczko to nie tylko wijące się wąskie uliczki, kolorowe fasady domów i bujna zieleń, schowana w głębi wewnętrznych dziedzińców. To także ostoja artystów i rzemieślników.

Obie placówki przyciągnęły do miasta nie tylko studentów, ale i liczne grono artystów. Ma ładny, krużz kolei odbywają się warsztaty gankowy dziedziniec z wielogłównie artystyczne. Otaczająca ma wejściami do różnych sal, zieleń to idealna inspiracja do w których odbywają się zajęcia, malowania dla początkujących, zazwyczaj muzyczne i taneczne, młodych artystów. Tam tel. Gotowe ciasto przykryć i odstawić na ok. Odrywać kawałki ciasta i wałkować je na bardzo cienki placek — mniej więcej mm.

Na drogach tajemnicy Trójcy Œwiêtej Soros o euro Pozosta³o trzy miesi¹ce rz¹dom strefy euro na uratowanie wspólnej waluty, powiedzia³ George Soros, miliarder i inwestor na konferncji w Trento we W³oszech.

Pokroić placek na mniejsze kawałki. Ułożyć nachosy na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia i piec przez około 15 min.

Po upieczeniu ostudzić. Podawać z guacamole lub salsą pomidorową. Rozwałkować do grubości 1 lub 2 cm, wyciąć kółka o średnicy 10 cm. Zrobić farsz: odsączyć kukurydzę, posiekać cebulę i podsmażyć na maśle. Wymieszać z kukurydzą, przyprawić pieprzem i solą. Nadzienie ułożyć łyżeczką na krążkach ciasta. Składać na pół i sklejać jak pierogi. Gotowe empanadas ułożyć na blasze wyścielonej pergaminem i upiec w temp.

Dod pokrojony w plasterki czosnek oraz pomid w puszce i gotować przez 30 min. Dodać do smaku. Doprawić chilli do smaku oraz kolendrą, na wierzchu ułożyć ser i przykryć całość drugą tortillą.

Otwarcie jpmorgal wybor niesie

Następnie podgrzać quesadilla na suchej patelni na średnim ogniu do czasu, aż spód będzie delikatnie chrupiący, a ser apetycznie się roztopi.

Całość dokładnie wymieszać. Do garnka wlać sos pomidorowy i dodać soczewicę. Gotować jeszcze godzinę lub półtorej mieszając od czasu do czasu. Po ugotowaniu dodać drobno posiekaną kolendrę lub natkę i ewentualnie doprawić solą do smaku. Przełożyć miąższ do miski lub moździerza. Dodać pozostałe składniki i wszystko porządnie utrzeć moździerzem lub widelcem. Serwować od razu z dobrym pieczywem, nachosami lub tortillą. Szczególnie, kiedy przeglądam zdjęcia z tegorocznych wypraw wędkarskich.

Analiza ogólnych warunków ekonomicznych, wybór dobrze prosperujących sektorów i fundamentów firmy powinna również odgrywać dużą rolę w podejmowaniu każdej decyzji handlowej lub inwestycyjnej. Istnieje wiele sposobów, w jakie traderzy i inwestorzy mogą wykorzystać te informacje. Niektóre zostały wyróżnione poniżej: 1.

Tych z New Jersey, Florydy czy też Polski. Choć ten rok, ze względu na pandemię, odwołanie wyjazdu na rybki do Norwegii zawieszone połączenia lotnicze oraz niekorzystnych warunków wędkowania na Wiśle koło Sandomierza w Polscenie dał mi zbyt wiele okazji na wędkowanie, to niektóre z nich mogłyby usatysfakcjonować każdego wędkarza.

Dla mnie wszystkie wyjazdy wędkarskie, dostarczają wiele wrażeń, niekoniecznie zakończonych sukcesem. Bo już samo przebywanie na oceanie, któremu towarzyszą jak zwykle wrzeszczące mewy w pogoni za resztkami oczyszczonych ryb wyrzucanymi za burtę, pomruki silnika z maszynowni i biały warkocz kilwatera ślad torowy za rufą, łagodzą skutecznie brak wędkarskich sukcesów.

PLUS 7 stycznia Ale zdarzają się i takie wyprawy, o których marzą wszyscy wędkarze, kiedy to ryby rzucają się na przynętę na haczyku, jakby w jakimś zbiorowym samobójczym amoku.

A wtedy nie uratują nas żadne tłumaczenia! Te poniżej opisane wędkowania, do takich właśnie należą. Ale po kolei. W połowie czerwca, z leniwego domowego letargu, wyrwał mnie telefon od Wojtka. A do tego haddock biorą świetnie.

Może więc pojedziemy? Szczególnie, że moja wyrozumiała żona - Ewa, tylko wzruszyła ramionami na moje pytanie o wyjazd.