Decyzja systemu obrotu. WP Finanse

Szczegółowe zasady obrotu instrumentami finansowymi w alternatywnym systemie, w tym: 1 zasady, tryb i warunki zawierania i anulowania transakcji, 2 zasady, tryb i warunki notowania, ustalania i ogłaszania kursów lub cen notowanych instrumentów, 3 zasady ewidencji i rozliczania zawieranych transakcji, 4 zasady rozstrzygania sporów dotyczących przebiegu lub rozliczania transakcji, 5 zasady upowszechniania informacji dotyczących składanych ofert oraz zawieranych transakcji, 6 środki służące przeciwdziałaniu i ujawnianiu przypadków manipulacji - określa Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu. Organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o nałożeniu kary pieniężnej łącznie z karą zawieszenia obrotu albo karą wykluczenia z obrotu. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu, warunkiem notowania instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu jest istnienie ważnego zobowiązania Animatora Rynku do wykonywania w stosunku do tych instrumentów zadań Animatora Rynku na zasadach określonych przez Organizatora Alternatywnego Systemu. Jeżeli którakolwiek z informacji podlegających ujawnieniu na podstawie przepisów niniejszego Załącznika nie występuje lub nie ma zastosowania, należy zamieścić o tym stosowną wzmiankę w odpowiednim miejscu dokumentu informacyjnego. Organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o notowaniu instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu bez konieczności spełnienia warunku, o którym mowa w ust.

Decyzja systemu obrotu

Notowanie instrumentów finansowych wprowadzonych do obrotu w alternatywnym systemie odbywa się: a w systemie notowań ciągłych, albo b w systemie kursu jednolitego notowań jednolitych. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu, warunkiem notowania instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu jest istnienie ważnego zobowiązania Animatora Rynku do wykonywania w stosunku do tych instrumentów zadań Animatora Rynku na zasadach określonych przez Organizatora Decyzja systemu obrotu Systemu.

Decyzja systemu obrotu

Organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o notowaniu instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu bez konieczności spełnienia warunku, o którym mowa w ust. Organizator Alternatywnego Systemu może, nie wcześniej jednak niż po upływie 2 lat od dnia pierwszego notowania instrumentów finansowych danego emitenta w alternatywnym systemie, postanowić o odstąpieniu od stosowania warunku, o którym mowa w ust.

Organizator Alternatywnego Systemu może wezwać emitenta do spełnienia warunku, o którym mowa w ust. Z zastrzeżeniem ust.

Decyzja systemu obrotu

Decyzja w tej sprawie powinna zostać opublikowana na jego stronie internetowej co najmniej na 3 dni robocze przed dniem jej wejścia w życie. Akcje zakwalifikowane do segmentu NewConnect Super High Liquidity Risk, z wyłączeniem akcji zakwalifikowanych do tego segmentu ze względu na ogłoszenie upadłości emitenta z możliwością zawarcia układu, notowane są w systemie notowań jednolitych, począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu podania do wiadomości uczestników obrotu informacji o dokonanej kwalifikacji.

Akcje, które przestały być kwalifikowane do segmentu NewConnect Super High Liquidity Risk są notowane w systemie notowań ciągłych począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu podania do wiadomości uczestników obrotu informacji o zaprzestaniu ich kwalifikowania do tego segmentu, o ile Organizator Alternatywnego Systemu nie postanowi inaczej.

Stroną transakcji w alternatywnym systemie obrotu może być wyłącznie Członek Rynku, a także Krajowy Depozyt na zasadach określonych w umowie z Organizatorem Alternatywnego Systemu. Szczegółowe zasady obrotu instrumentami finansowymi w alternatywnym systemie, w tym: 1 zasady, tryb i warunki zawierania i anulowania transakcji, 2 zasady, tryb i warunki notowania, ustalania i ogłaszania kursów lub cen notowanych instrumentów, 3 zasady ewidencji i rozliczania zawieranych transakcji, 4 zasady rozstrzygania sporów dotyczących przebiegu lub rozliczania transakcji, 5 zasady upowszechniania informacji dotyczących składanych ofert oraz zawieranych transakcji, 6 środki służące przeciwdziałaniu i ujawnianiu przypadków manipulacji - określa Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.

  1. Strategia handlowa NR4.
  2. Mozliwosci transakcji handlowych UE
  3. Share
  4. Oddział 1, Rozpoczęcie i zakończenie notowania - Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu [reg. ASO]
  5. Notowanie instrumentów finansowych wprowadzonych do obrotu w alternatywnym systemie odbywa się: a w systemie notowań ciągłych, albo b w systemie kursu jednolitego notowań jednolitych.
  6. Transakcje opcji Share Halliburton
  7. Oddział 2, Zasady obrotu - Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu [reg. ASO]
  8. И все же корабль по-прежнему неуклонно скользил над этим застывшим каменным морем, которое то там, то здесь собиралось в огромные волны, бросающие вызов небу.

Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, z zastrzeżeniem § 12 ust. W przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc.

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu

Organizator Alternatywnego Systemu może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu: 1 na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w Decyzja systemu obrotu zakresie od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków, 2 jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, 3 wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania, 4 wskutek otwarcia likwidacji emitenta, 5 wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu, przy czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może nastąpić odpowiednio nie wcześniej niż z dniem połączenia, dniem podziału wydzielenia albo z dniem przekształcenia.

Organizator Alternatywnego Systemu Decyzja systemu obrotu instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym systemie: 1 w przypadkach określonych przepisami prawa, 2 jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona, 3 w University of Manchester 2021 zniesienia dematerializacji tych instrumentów, 4 po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta, obejmującej likwidację jego majątku, lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie tej upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania.

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi.

Do terminu zawieszenia, o którym mowa w ust.

Do terminu zawieszenia w tym przypadku nie stosuje się postanowienia § 11 ust.