Przyklad dywersyfikacji strategii wzrostu

Ten łańcuch obejmuje procesy od dostawców surowców do użytkowników końcowych. Klasyfikację przedstawiono na rycinie 1. Wreszcie strategia i testy porównawcze są wymienne zarówno w poszczególnych punktach, jak i na różnych poziomach organizacji. Wydajność całego przedsiębiorstwa zależy od jakości pracy tych podsystemów. Soitina-Kutishcheva Yu. Przeanalizowaliśmy szereg prac rosyjskich i zagranicznych autorów na temat marketingu i planowania strategicznego.

The company could seek new products that have technological or marketing synergies with existing product lines appealing to a new group of customers.

Warianty binarne ESMA

This also helps the company to tap that part of the market which remains untapped, and which presents an opportunity to earn profits. Horizontal diversification[ edit ] The company adds new products or services that are often technologically or commercially unrelated to current products but that may appeal to current customers.

This strategy tends to increase the firm's dependence on certain market segments.

Zero Strategia opcji ryzyka

For example, a company that was making notebooks earlier may also enter the pen market with its new product. When is horizontal diversification desirable?

 • Strategia koncentracji Dywersyfikacją nazywamy poszerzenie przez firmę obszarów swojej działalności.
 • Но зачем же надо было создавать все .
 • Diversification (marketing strategy) - Wikipedia
 • Есть свидетельство того, что он достиг Лиза в тот самый момент, когда вы его обнаружили, а это означает, что он способен развивать бесконечную скорость.
 • Еще не войдя в туннель, он уже двигался быстрее бегущего человека.

Moreover, the new products are marketed to the same economic environment as Przyklad dywersyfikacji strategii wzrostu existing products, which may lead to rigidity or instability. W ramach tej grupy strategii mieszczą się także decyzje w zakresie integracji wertykalnej oznaczające poszerzanie działalności przedsiębiorstwa o aktywności właściwe dla poprzedzających integracja wstecz lub następnych integracja w przódw stosunku do dotychczasowej działalności firmy, ogniw w łańcuchu wartości, w których uczestniczy przedsiębiorstwo.

Opcje strategiczne w przedsiębiorstwie Dywersyfikacja niepowiązana to strategia wchodzenia w nowe dziedziny działalności, niepowiązane pod względem technicznym czy marketingowym z dotychczasową działalnością przedsiębiorstwa. W przypadku jednego przedsiębiorstwa prowadzącego jeden rodzaj działalności, strategie korporacyjne i biznesowe są zbieżne; różnica między tymi strategiami istnieje tylko w zdywersyfikowanym przedsiębiorstwie.

Obszary strategii biznesowej: -reakcja na zmiany w tej branży, w gospodarce jako całości, w polityce i innych istotnych obszarach; -opracowanie konkurencyjnych środków i działań, podejść rynkowych, które mogą zapewnić trwałą przewagę nad konkurentami; -łączenie strategicznych inicjatyw działów funkcjonalnych; -rozwiązywanie konkretnych problemów strategicznych, które są obecnie aktualne.

Trzeci - funkcjonalny - poziom menedżerów obszarów funkcjonalnych: finanse, marketing, badania i rozwój, produkcja, zarządzanie personelem itp. Strategia funkcjonalna - plan zarządzania pojedynczą jednostką lub kluczowym obszarem funkcjonalnym w określonym obszarze biznesowym. Strategia funkcjonalna, choć węższa niż strategia biznesowa, określa indywidualne szczegóły w ogólnym planie rozwoju przedsiębiorstwa poprzez określenie podejść, niezbędnych działań i praktycznych kroków w celu zapewnienia zarządzania poszczególnymi jednostkami biznesowymi lub funkcjami.

Czytaj także

Po czwarte - liniowy - poziom kierowników jednostek organizacyjnych lub jego odległych geograficznie części, na przykład przedstawicielstw, oddziałów.

Strategia operacyjna jest kluczowym planem zarządzania organizacją. Zapewnia realizację strategicznie ważnych zadań operacyjnych, takich jak: zakup surowców, transport, reklama. Odpowiedzialność za opracowanie strategii operacyjnych spoczywa na menedżerach średniego i niższego szczebla. Niezróżnicowana organizacja ma odpowiednio trzy poziomy strategii.

Trwa to do momentu uwzględnienia prób dywersyfikacji działalności w innych obszarach. Tak więc opracowanie strategii rozwoju odbywa się na wszystkich poziomach zarządzania. Zwiększa to jego efektywność i efektywność całego przedsiębiorstwa. Upodobanie menedżerów do wzrostu ze szkodą dla zysków jest jednym z aspektów problemu agencji wysoka premia płacona dyrektorom zarządzającym zmusza ich do manipulowania sprawozdaniami finansowymi, a nie długoterminowej rentowności.

Zdolność kierowników do realizacji celów innych niż rentowność jest ograniczona przez dwa główne czynniki. Po pierwsze, przez długi okres firma musi uzyskać zwrot z zainwestowanego kapitału przekraczający poniesione koszty - w przeciwnym razie nie będzie w stanie pozyskać kapitału niezbędnego do zastąpienia aktywów.

Dywersyfikacja

Po drugie, jeśli menedżerowie poświęcą rentowność na inne cele, ryzykują utratą pracy z powodu protestów akcjonariuszy lub w wyniku przejęcia firmy przez inną firmę. To wyjaśnia, dlaczego firmy sprzedają zdywersyfikowane firmy, gdy ich niezależność jest zagrożona przez wniosek o przejęcie kontrolnego pakietu akcji lub spadek rentowności, przyciągając potencjalnych drapieżników.

Redukcja ryzyka Drugim motywem dywersyfikacji jest chęć podziału ryzyka. Podczas gdy przepływy pieniężne różnych przedsiębiorstw nie są w pełni skorelowane, różnice między przepływami pieniężnymi połączonych przedsiębiorstw są mniejsze niż średnie tempo różnic w przepływach między poszczególnymi przedsiębiorstwami.

Zatem dywersyfikacja zmniejsza ryzyko. Test na atrakcyjność branży.

API portfela Bitcoin.

Branże wybrane do dywersyfikacji powinny być atrakcyjne strukturalnie lub mieć możliwość stania się jednym. Test na koszty wejścia. Koszty organizacji nowej produkcji nie powinny pochłaniać wszystkich przyszłych zysków.

Test przyrostu dobrobytu.

Zarówno nowa jednostka biznesowa powinna uzyskać przewagę konkurencyjną ze względu na powiązanie z korporacją, jak i korporację ze względu na powiązanie z jednostką biznesową. Strategie dywersyfikacji są jedną z najczęstszych strategii rozwoju biznesu. Strategie te są wdrażane, gdy firma nie może już rozwijać się na tym rynku dzięki temu produktowi w branży. Sformułowane są główne czynniki decydujące o wyborze strategii zdywersyfikowanego wzrostu:?

Rodzaje zróżnicowanych strategii wzrostu Rodzaje dywersyfikacji działalności gospodarczej można podzielić na dwa kierunki: dywersyfikacja portfela inwestycyjnego i dywersyfikacja obszarów biznesowych działalności i produkcji.

Ten artykuł dotyczy zróżnicowania działalności i produkcji. Główne strategie zróżnicowanego wzrostu Vihansky nazywają: 2 skoncentrowana strategia dywersyfikacji; 3 horyzontalna strategia dywersyfikacji; strategia dywersyfikacji konglomeratów.

Soitina-Kutishcheva Yu. Oferuje klasyfikację rodzajów dywersyfikacji według trzech kryteriów: kierunek, przynależność do branży, przynależność do kraju. Klasyfikację przedstawiono na rycinie 1.

Sygnaly handlowe NOO

Rysunek 1 - Klasyfikacja rodzajów dywersyfikacji Podkreślono następujące rodzaje dywersyfikacji w jego kierunku: Dywersyfikacja pionowa. Przewiduje rozwój nowych produktów, do produkcji których tradycyjne produkty są wykorzystywane jako surowce lub półprodukty, lub do produkcji towarów, które są surowcami lub półproduktami, komponentami do wytwarzania tradycyjnych produktów. W takim przypadku nowy produkt powstaje w oparciu o istniejące lub nowe technologie w ramach głównego profilu firmy, kanały dystrybucji produktów są rozszerzane; dywersyfikacja konglomeratów.

W tym przypadku rozwój firmy odbywa się poprzez produkcję produktów całkowicie niezwiązanych z tradycyjnymi produktami; dywersyfikacja krzyżowa. Przejawia się w połączeniu dywersyfikacji poziomej i pionowej; zróżnicowane zróżnicowanie. Przejawia się w połączeniu dywersyfikacji poziomej, pionowej i konglomeratowej.

W powiązaniu z branżą oferujemy wyróżnienie:? Thompson, ml. Strickland wyróżnia następujące rodzaje strategii dywersyfikacji: 1. Strategia scentralizowanej koncentrycznej dywersyfikacji opiera się na poszukiwaniu i wykorzystywaniu dodatkowych możliwości produkcji nowych produktów, które są zawierane w ramach istniejącej działalności.

Oznacza to, że obecna produkcja pozostaje w centrum biznesu, a nowa wynika z możliwości, jakie daje rozwinięty rynek, zastosowana technologia lub inne mocne strony firmy. Takimi możliwościami mogą być na przykład możliwości zastosowanego specjalistycznego systemu dystrybucji; 2.

Navigation menu

Horyzontalna strategia dywersyfikacji ukierunkowana na tradycyjnego konsumenta. W takim przypadku powstaje nowy produkt, który wymaga nowych technologii, który jest skierowany do konsumenta głównego produktu.

Strategia dywersyfikacji pionowej rozwój nowych produktów wykorzystujących tradycyjne produkty jako surowce lub półprodukty lub produkcja towarów, które są surowcami, półproduktami lub komponentami w produkcji tradycyjnych produktów. Ten rodzaj dywersyfikacji nie zawsze jest podkreślany. Strategia dywersyfikacji konglomeratowej lub bocznej.

W tym przypadku rozwój firmy odbywa się poprzez produkcję produktów całkowicie niezwiązanych z tradycyjnymi produktami firmy. Biorąc pod uwagę obecną globalizację światowej gospodarki, naturalne jest zróżnicowanie organizacji zarówno w ramach jednego kraju, jak i poza nim, co znajduje odzwierciedlenie w identyfikacji rodzajów dywersyfikacji według kraju.

 • Jako uzupełnienie kierunków rozwoju o charakterze ograniczania przyjęto warianty: konsolidacja oraz wycofanie.
 • Moskwa Wprowadzenie Dynamiczny rozwój i globalizacja współczesnej gospodarki światowej wymagały dywersyfikacji jako sposobu na zmniejszenie ryzyka niepewności środowiskowej i zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw.
 • Strategiczne wybory - Strona 2 - Biznes i finanse - autocity-poznan.pl
 • A typology of diversification strategies[ edit ] Trend in product variety for some models in the USA [3] The strategies of diversification can include internal development of new products or markets, acquisition of a firm, alliance with a complementary company, licensing of new technologies, and distributing or importing a products line manufactured by another firm.
 • Rodzaje H.
 • Strategia dywersyfikacji – Encyklopedia Zarządzania
 • Dywersyfikacja – Encyklopedia Zarządzania

Wspólnymi celami dla wszystkich obszarów dywersyfikacji są: zdolność do konsolidacji zasobów inwestycyjnych; zmniejszenie ryzyka niepewności środowiskowej; pragnienie zapewnienia stabilności społecznej i gospodarczej, przetrwania, zapobiegania kryzysom, w celu zachowania regionalnych kompleksów przemysłowych; pełniejsze wykorzystanie wszystkich rodzajów zasobów; uzyskanie efektu synergicznego dzięki wzrostowi potencjału rynkowego; redukcja kosztów transakcji; osobiste motywy menedżerów; poprawa wizerunku firmy.

Cele charakterystyczne dla dywersyfikacji pionowej: konsolidacja źródeł surowców; chęć uzyskania strategicznych korzyści w zakresie marketingu lub dostaw, aby osiągnąć stabilność i spójność relacji; ograniczenie ryzyka braku sprzedaży produktów, niedostarczenia surowców; zmniejszone zapotrzebowanie na kapitał obrotowy; zachowanie unikalnych kompleksów technologicznych. Mogą to być przykładowo warianty produktów narzędzi, instrumentów muzycznych, przedmiotów codziennego użytku przeznaczone dla osób leworęcznych czy niepełnosprawnych.

Dywersyfikacja horyzontalna - jest działaniem zorientowanym na dotychczasowych klientów i polega na zaoferowaniu im nowego produktu. Wprowadzenie na rynek nowego produktu przy stosowaniu tej strategii może dodatkowo polegać na kreowaniu nowości rynkowej. Stanowi ona również jedną z najbardziej złożonych strategii, ze względu na konieczność uwzględnienia przez zarządzających zmiennych, których wartość w przyszłości jest często bardzo trudna do przewidzenia.

Stopień dywersyfikacji wzrasta wraz ze wzrostem rozmiarów przedsiębiorstwa. Romanowskas.