Open University na typowa strategie.

Skupia się na ściśle określonym, raczej wąskim wycinku rzeczywistości instytucjonalnej, precyzyjnie identyfikując kwestię do zbadania. Jak pracować z wynikami ewaluacji?

Jednak próba ich wykorzystania w prawdziwym badaniu prowadzonym na potrzeby własnej instytucji często kończy się rozczarowaniem.

Wadą gotowych narzędzi jest: uniwersalność — dająca złudzenie, że pasują do wszystkich szkoleń i typów instytucji — ale obietnica uniwersalności w rzeczywistości mści się tym, że tak naprawdę nie pasują do końca do żadnego szkolenia i nie uwzględniają specyfiki instytucji; ogólność pytań — jest to konsekwencją próby zbudowania uniwersalnego narzędzia — ogólnie zadane pytanie np.

W niniejszym artykule będę chciała zachęcić Czytelników do stosowania dwóch strategii postępowania przy realizacji ewaluacji. Obie strategie opierają się na założeniu minimalizowania wysiłku ponoszonego na rzecz realizowania ewaluacji i maksymalizowania korzyści z niej osiąganych. Możliwe do zastosowania w tych strategiach metody badawcze nie wymagają pogłębionej i popartej wieloletnimi studiami wiedzy metodologicznej — wystarczy zachowanie otwartości na informacje nawet zaskakujące i niezgodne z naszymi oczekiwaniami oraz rzetelność i uczciwość w braniu ich pod uwagę w procesie zmiany.

Open University na typowa strategie System zysku binarnego

To niewiele — ale wystarczająco. Ale również wbrew pozorom wcale niełatwo w pełni taką otwartość zachować. Taka ewaluacja jest zatem pierwszym krokiem do rozwiązania tego problemu. By jednak problem rozwiązać skuteczne i właściwe, konieczne jest jego dobre rozpoznanie, a temu służy właśnie uruchomienie procesu ewaluacji. W nomenklaturze ewaluacyjnej mówi się o takich ewaluacjach, jako o ewaluacjach ad-hoc. Minimalistyczność, którą próbuję nieco Czytelnika zaintrygować, polega na tym, że są to ewaluacje zakładające realizację bardzo szybkich, mało skomplikowanych metodologicznie badań, a zmaksymalizowanie ich aktualności i użyteczności wyników.

Zatem taka ewaluacja trwa dni lub najwyżej tygodnie, ale już nie miesiące.

Zmiany w strategii edukacyjnej uczelni

Skupia się na ściśle określonym, raczej wąskim wycinku rzeczywistości instytucjonalnej, precyzyjnie identyfikując kwestię do zbadania. W takim rozumieniu problem — to rzeczywiście problem do rozwiązania tu i teraz, a ewaluacja skupia się na wspomaganiu procesu jego rozwiązywania.

Creative Writing Taster: The Open University in collaboration with Aneurin Leisure Trust

Takiej ewaluacji oczywiście nie da się zaplanować z wyprzedzeniem tj. Jedynie co można zrobić, to założyć, że gdy taka konieczność się pojawi — to po prostu będziemy ewaluację robić, a jej celem będzie szybkie dostarczenie informacji, która pomoże nam działać. Zbieranie informacji ma tu na celu nie tylko opisanie jakiejś sytuacji czy problemu, ale przede wszystkim wywołanie określonej zmiany w tej sytuacji.

Ewaluacja zatem, przy przyjęciu takiej podstawy jej realizowania, byłaby elementem zarządzania instytucją, czy węziej — zarządzania projektem szkoleniowym. Stałej ewolucji ulega tu zarówno środowisko badane, jak też początkowa idea a także sama ewaluacja. Ewaluacja przy takim jej ujęciu nie stanowiłaby niezależnego procesu, ale byłaby integralnym elementem zarządzania projektem, a w szczególności zarządzania zmianą i skupiałaby się na analizowaniu efektów tych zmian i wspomaganiu tego procesu, poprzez identyfikację, czy określone działanie przynosi pożądane efekty czy też nie.

W takim ujęciu ewaluacja skupiałaby się z jednej strony na identyfikacji efektywności procesu zmiany, z drugiej zaś na analizowaniu jego skuteczności. Z punktu widzenia ewaluacji szkoleń podejście to może być bardzo wartościowe do uchwycenia rzeczywistych efektów szkoleń i ich realnej użyteczności. Źródło: materiały dostępne na stronie www. Podobne wartości przyświecają ewaluacji ad-hoc. Obie z tych strategii zakładają, że ewaluacja stele towarzyszy podejmowanym działaniom i jest procesem cyklicznie powtarzalnym.

Strategie ewaluacji szytej na miarę

Po pierwsze proces inicjowania ewaluacji wyboru celu i przedmiotu ewaluacji postawionych pytań kluczowych, wyboru kryteriów powinien opierać się o dialog w gronie osób, które będą użytkownikami jej wyników — w projekcie szkoleniowym powinny być to nie tylko osoby decyzyjne ale również realizatorzy projektu w tym trenerzy.

Przedmiotem dyskusji powinna być identyfikacja kwestii, które warto poddać ewaluacji bądź problemów, które wymagają rozwiązania w związku z realizowanym projektem, a ewaluacja mogłaby być pomocna w poszukaniu tych rozwiązań. Jest to punkt wyjścia do sformułowania celu danej ewaluacji i funkcji jaką w odniesieniu do tego problemu ma pełnić. Wyjście od zdefiniowania celu ewaluacji w bezpośredni sposób poprowadzi do wskazania sposobu wykorzystania wyników ewaluacji i uzasadnienia użyteczności jej przeprowadzenia.

Tym sposobem, angażując szerokie grono, budujemy zainteresowanie ewaluacją, szczególnie, gdy za jej przedmiot wybierzemy kwestię ważną dla wszystkich czy też większość zaangażowanych w tę dyskusję.

Po drugie, ważne jest aby osoby, które uczestniczą w procesie ewaluacji czy to jako realizatorzy badań, czy to jako informatorzy tj. Że owocuje jakąkolwiek zmianą, a jeżeli jest ona niezgodna z ich propozycjami — to oczekują wyjaśnienia dlaczego tak się dzieje, czy chociaż informacji zwrotnej, że ich komunikat został odebrany i zrozumiany, a inne argumenty i tu trzeba wskazać jakie powodują, że wyartykułowane przez nich opinie, nie mogą pociągnąć za sobą oczekiwanej zmiany.

Open University na typowa strategie IQ Wariant Trade Download

Brak szacunku dla uczestników procesu ewaluacji mści się niestety spadkiem jakości kolejnych ewaluacji — jeżeli nic się nie zmienia, to po co ponosić ten trud?

Kolejna kwestia, nie mniej istotna, dotyczy zarządzania procesem wykorzystania wyników ewaluacji. Jeżeli przyjmiemy, że ewaluacja ma faktycznie wspomóc wprowadzenie zmian, musimy założyć, że rekomendacje sformułowane w wyniku ewaluacji będą dotyczyły nie tylko nas samych, ale również i innych, którzy zazwyczaj nie do końca są zachwyceni faktem, że ktoś im coś proponuje czy nawet bardziej stanowczo skłania do zmiany ich postępowania, działania czy stylu pracy.

Jest to w rzeczywistości mechanizm obronny przed zmianą czy też podjęciem trudu np. Przeciwdziałaniem konfliktowi, który na tym tle może się pojawić, jest włączenie w proces opracowywania rekomendacji z ewaluacji wszystkich, których potencjalnie te rekomendacje mogą dotyczyć. Wymienione zasady - demokratyczności, współpracy i budowania nastawienia na zmianę można wzmocnić wykorzystaniem w procesie badawczym metod, które nastawione są przede wszystkim na dialog i refleksję.

Tutaj często Open University na typowa strategie ogóle bezzasadne są szeroko zakrojone badania ankietowe. Do metod, które w tak rozumianej ewaluacji sprawdzają się najlepiej należą różne metody indywidualne, interpersonalne i wizualne Źródło: materiały na stronie www. Ich zasadniczą cechą, ale jednocześnie zaletą, jest to, że są mocno zindywidualizowane Trzydziesci szesc strategii handlu generalnego L L C subiektywne — ale jednocześnie nie ma lepszych metod by pobudzić prawdziwą refleksję, zaangażowanie, a w ślad Open University na typowa strategie za tym i skutecznie doprowadzać do prorozwojowej i projakościowej zmiany.

Open University na typowa strategie Wymiana handlu w opcjach walutowych

Metody indywidualne opierają się o autorefleksję, tutaj podstawowym elementem powodzenia procesu ewaluacji, jest zaangażowanie i przekonanie o wartości prowadzonej ewaluacji oraz akceptacja inicjowanych tym procesem zmian. Wyniki ewaluacji z zastosowaniem tej metody mogą być wykorzystane indywidualnie lub być przedmiotem dalszej dyskusji w szerszym gronie i zyskać uogólnienie na całe ewaluowane przedsięwzięcie.

Metody interpersonalne z definicji oparte są o partycypację co najmniej dwóch osób. Można jako główną aktywność grupy przyjąć dialog — np.

Inny rodzaj metod interpersonalnych opiera się o obserwację — tutaj sprawdzają się techniki obserwacji naprzemiennych, obserwacje eksperckie czy też koleżeńskie.

Aby taką metodę zastosować z powodzeniem, konieczny jest wysoki stopień zaufania i otwartość obu stron, jeżeli te warunki zostają spełnione — jest to metoda przynosząca bardzo dobre efekty. Coraz większe zastosowanie w ewaluacji zyskują metody wizualne.

Mogą być oparte o analizę lub samoanalizę materiału fotograficznego czy filmowego. Taki materiał może być również impulsem do zainicjowania dyskusji grupowej. Powodzeniem ale i dużą skutecznością cieszą się wszelkie wizualizacje, na kanwie której można analizować ewaluowany problem jest np.

Oczywiście liczbę osi, skalę i ich definicje można modyfikować w zależności od przedmiotu ewaluacji. Generalna zasada metod wizualnych polega tu na tym, że impulsem do refleksji jest obraz — zdjęcie, nagrana scena, obrazek, schemat.

W prowadzeniu ewaluacji, szczególnie projektów szkoleniowych, warto również wykorzystywać wszelkie metody aktywizujące stosowane w dydaktyce dorosłych z tym, że przedmiotem pracy jest zagadnienie wybrane jako przedmiot ewaluacji. Zachęcam Czytelników do samodzielnego opracowywania takich strategii badawczych i testowania różnych metod — założeniem jest tu chęć zainicjowania refleksji i dialogu — a więc każda z metod, o ile będzie skuteczna, będzie metodą właściwą.

Beata Ciężka — ewaluatorka programów i projektów w tym projektów szkoleniowychjest autorką i realizatorską szkoleń z zakresu ewaluacji, była wieloletnim wykładowcą na studiach podyplomowych z ewaluacji na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Szkole Głównej Handlowej.

Open your mind to open task

Specjalizuje się w badaniach jakościowych i analizach eksperckich. W jaki sposób prowadzić Open University na typowa strategie ewaluację? Jakie metody i narzędzia stosować? Jak pracować z wynikami ewaluacji? Potrzebujesz inspiracji?