System salda handlowego, salda obrotów - Tłumaczenie na angielski - polskich przykładów | Reverso Context

Cele polityki gospodarczej Równowaga bilansu płatniczego jest jednym z celów polityki gospodarczej. Przykładowo, Polska pożyczając daną kwotę od innego kraju, sprzedaje mu aktywa, czyli obietnicę, że w przyszłości zwróci pełną kwotę powiększoną o należne odsetki. Odpowiedź na pytanie, która szkoła jest bliższa prawdzie, ma praktyczne znaczenie.

The share of particular product groups, however, is clearly changing in generating a positive trade balance - the importance of vehicles is decreasing in favour of automotive parts and components.

Istnieje jednak duża niepewność co do kształtowania salda obrotów bieżących w przyszłości. However, there is a considerable uncertainty about the current account balance in future.

System salda handlowego

Chcą też karać kraje, które nie zgodzą się obniżyć płac w celu zrównoważenia salda obrotów z zagranicą. They also want to punish countries that will not lower wages in order to regain their external balance.

Bonus wstępny

Nierównomierny rozwój eksportu i importu przyniósł w efekcie zwiększenie ujemnego salda obrotów handlu zagranicznego do 6,1 mld euro. The uneven development of exports and imports led to an increase in the negative balance of foreign trade to 6.

  1. Pobierz strategie komputera gry za darmo pelna wersje
  2. The share of particular product groups, however, is clearly changing in generating a positive trade balance - the importance of vehicles is decreasing in favour of automotive parts and components.
  3. Najlepsza opcja binarna Kanada
  4. Bilans handlowy - słownik finansowy Bilans handlowy Bilans handlowy to zestawienie płatności za import dóbr z zagranicy do kraju oraz dochodów z eksportu dóbr z kraju za granicę.
  5. Wynika to z istotnego pogorszenia sytuacji eksportu.
  6. Contact Chcesz zwiększyć swoje saldo?
  7. Sięga ona aż 2,3 proc.

Taka szczegółowa ocena powinna zawierać opis następujących elementów: dochodu na mieszkańca, wzrostu PKB, inflacji, salda budżetowego, salda obrotów z zagranicą, zadłużenia zagranicznego, wskaźnika rozwoju gospodarczego, wskaźnika niewykonania zobowiązań i innych istotnych, uwzględnionych elementów. The detailed evaluation should include a description of the following: per capita income, GDP Growth, inflation, fiscal balance, external balanceexternal debt, an indicator for economic development, an indicator for default and any other relevant factor taken into account.

Bilans handlowy

Zasugeruj przykład Pozostałe wyniki ML oczekuje także, że w r. ML also expects that in there will be a further deepening of the negative balance of payments current account. With one of the main factors being the strong domestic demand, leading to System salda handlowego imports. ML oczekuje także, że w r.

System salda handlowego

Szybszy wzrost gospodarczy nie pociąga za sobą nadmiernej presji inflacyjnej, czy pogorszenia salda na rachunku obrotów bieżących z zagranicą, co jest zjawiskiem korzystnym. A faster economic growth does not result in excessive inflation pressure or a deterioration of the current turnover account with foreign countries, which is a favorable situation. Belgia: znaczny spadek Opcje Matematyka handlowa w rynkach eksportowych, pogorszenie salda na rachunku obrotów bieżących oraz pogorszenie konkurencyjności kosztowej.

Belgium: Important loss in export market share, going hand-in-hand with deterioration in the current account balance and declining cost-competitiveness.

Sprawdź stan środków

Na koniec przy ocenie brane są pod uwagę takie czynniki jak wyniki integracji rynków, kształtowanie się salda na rachunku obrotów bieżących oraz ocena kształtowania się jednostkowych kosztów pracy i innych wskaźników cen.

Finally, the assessment takes several other factors into account, such as «the results of the integration of markets, the situation and development of the balances of payments on current account and an examination of the development of unit labour costs and other price indices».

Salda kont w zestawieniu obrotów i sald są okresowo System salda handlowego, co najmniej w momencie zamknięcia roku budżetowego, na podstawie danych z systemów zarządzania stosowanych przez urzędników zatwierdzających do zarządzania aktywami i pasywami oraz do codziennego wprowadzania danych do systemu rachunkowości. The balance of accounts in the trial balance shall be System salda handlowego periodically and at least at the annual closure, with the data from the management systems used by authorising officers for the management of assets and liabilities and for the daily input into the accounting system.

Menu główne

Dodatnie saldo obrotów towarowych i - jak niemal zawsze - dodatnie salda w handlu usługami ponad 0,5 mld EUR oraz transferów bieżących ok. The surplus of trade in goods combined with a typically positive balance of trade in services of over EUR 0. Ostrzeżenie o wulgarnym języku Pokaż Wyświetlamy przykłady wyłącznie po to, System salda handlowego pomóc ci z przetłumaczeniem słowa lub wyrażenia w różnych kontekstach.

Przykłady nie zostały przez nas wybrane ani zatwierdzone i mogą zawierać niestosowny język. Prosimy cię o zgłoszenie przykładów, które należy poprawić lub które nie powinny być widoczne.

System salda handlowego

Tłumaczenia zawierające słowa wulgarne lub potoczne zwykle oznaczone są na czerwono lub pomarańczowo. Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia. Wyświetl więcej przykładów.

System salda handlowego