Strategia obrony i strategia wlaczenia w 2021 r. Koncepcja wg. płk (r) dr hab. J. Marczaka

Europa musi wykorzystać potencjał transformacji cyfrowej, która ma decydujące znaczenie dla osiągnięcia celów Zielonego Ładu. Komisja zaproponuje działania mające pomóc konsumentom wybierać zdrowe i zrównoważone sposoby odżywiania oraz marnować mniej żywności. Aby można było zrealizować unijne cele dotyczące efektywności energetycznej i klimatu, wskaźnik ten powinien być co najmniej dwa razy wyższy. W ramach wspomnianego przeglądu rozważona zostanie również możliwość przydziału do budżetu UE dodatkowych dochodów z uprawnień w celu wsparcia finansowania sprawiedliwej transformacji. Ponadto przy niskim pułapie Wojsk Operacyjnych szczególna uwaga musi być zwrócona na gromadzenie i doskonałe przygotowanie wyszkolenie rezerw osobowych oraz systemu mobilizacyjnego SZ RP.

Zadania OT: — masowe prowadzenie działań nieregularnych dla sparaliżowania ruchu i działania wojsk agresora oraz ich zniszczenia bądź wyparcia z terytorium Polski; — ochronę i obronę podziemnych struktur władzy państwowej oraz organizacji społecznych; — ochrona i obrona ludności przed represjami agresorami; — ochronę majątku narodowego przed grabieżą i niszczeniem przez agresora; — zabezpieczenie odtwarzania i funkcjonowania władz państwowych i organizacji społecznych na obszarach wyzwolonych.

Powszechne szkolenie wojskowe oraz ratowniczo — ochronne młodzieży i rezerwistów w OT Celem powszechnego szkolenia młodzieży i rezerwistów w OT jest nabycie i utrzymywanie wartości patriotycznych, obywatelskich i żołnierskich oraz umiejętności walki w obronie miejscowej w obronie Ojcowiznya także umiejętności ratowniczych i ochronnych w sytuacjach zagrożeń klęskami żywiołowymi, katastrofami technicznymi i innych nieszczęść i potrzeb miejscowego społeczeństwa.

Do właściwości powszechnego szkolenia w OT należą: — powszechność szkolenia młodzieży i rezerwistów15 wyrażająca się w objęciu tym szkoleniem niemalże całej populacji mężczyzn obowiązkowo i ochotniczo oraz dziewcząt ochotniczo ; — krótkotrwałość szkolenia podstawowego tzw.

Uzbrojenie i sprzęt wojsk OT Uzbrojenie i wyposażenie wojsk OT powinno zapewnić skuteczność obrony miejscowej i ograniczoną mobilność taktyczną oraz skuteczną realizację zadań ratowniczo — ochronnych na rzecz miejscowego społeczeństwa w sytuacjach klęsk żywiołowych, katastrof technicznych i innych zagrożeń i nieszczęść.

Podstawowe uzbrojenie wojsk OT: A. Lekka broń ppanc: granatniki ppanc, przenośne pociski kierowane PPKarmaty 85 mm ciągniona.

Środki minowania: miny ppiech: odłamkowe, odłamkowo — Strategia obrony i strategia wlaczenia w 2021 r, sygnalizacyjno — oświetlające; miny ppanc: naciskowe, niekontaktowe, przeciwburtowe.

Podstawowy sprzęt wojskowy i ratowniczy: A. Pojazdy: lekkie pojazdy terenowe, lekkie ciężarówki, mikrobusy, motocykle. Maszyny i sprzęt inżynieryjny: spycharko — ładowarki, dźwigi samojezdne, łodzie z silnikami zaburtowymi, elementy przęseł i podpór mostowych składanych, pływających. Sprzęt do rozpoznania oraz likwidacji skażeń i zakażeń bojowych i niewojskowych substancji niebezpiecznych : sprzęt rozpoznania skażeń chemicznych — bojowych i niebojowych oraz promieniotwórcych; maski filtracyjne i izolacyjne; odzież ochronna — wojskowa i izolacyjna; zestawy do odkażania, dezynfekcji i dezaktywacji; zestawy do zabiegów sanitarnych.

Podstawowy sprzęt ratownictwa medycznego. Podstawowy sprzęt ratownictwa ekologicznego. Finansowanie OT Najogólniej — Obrona Terytorialna jest, jak to wynika z doświadczeń polskich17 jak i innych państw na czele z USA18 formacją bardzo tanią w porównaniu z wojskami operacyjnymi stwarzając dla Polski olbrzymią szansę ekonomizacji wydatków obronnych Finansowanie OT w Polscemożliwe jest, tak jak to było w II RP i jest w innych państwach, zarówno z budżetu obrony narodowej jak i z innych działów budżetu państwa oraz ze źródeł pozabudżetowych.

Finansowanie OT z innych działów budżetu państwa powinno obejmować zakup sprzętu i wyposażenia ratowniczego dla wojsk OT w ramach Krajowego Systemu Ratowniczego. Jako zasadę w gospodarowaniu bronią, sprzętem i wyposażeniem wojskowym w Polsce powinno stanowić przekazywanie dla OT z wojsk operacyjnych broni, sprzętu i wyposażenia wycofywanego w ramach modernizacji z wojsk operacyjnych.

Broń i sprzęt dla wojsk OT jest w stanie i powinien w całości dostarczać polski przemysł, bez kosztownych wydatków na obce produkty. Równocześnie specjalizacja polskiego przemysłu w produkcji broni i sprzętu dla wojsk OT, zwłaszcza broni strzeleckiej, lekkiej broni ppanc i plot oraz środków minerskich pozwoli na obniżenie kosztów uzbrojenia i wyposażenia. Żywe i silne tradycje Armii Krajowej, której OT będzie współczesną kontynuacją. Powszechne przywiązanie Polaków do wojska — jako uosobienia patriotyzmu, wolności i tożsamości narodowej i państwowej.

Względnie niskie koszty tworzenia bądź przekształcania dotychczasowych struktur i funkcjonowania OT. Możliwość wykorzystania kadry, infrastruktury, uzbrojenia i wyposażenia rozwiązywanych jednostek wojsk operacyjnych, szkół, baz itp. Prostota, łatwość, krótkotrwałość i niskie koszty powszechnego szkolenia podstawowego i rezerwistów OT. Olbrzymie potrzeby wsparcia wojskowego dla władz cywilnych i społeczeństwa w sytuacjach klęsk żywiołowych, katastrof technicznych i innych nieszczęść i potrzeb.

Koncepcje OT

Powszechna akceptacja przez młodzież i dorosłe społeczeństwo krótkotrwałej 2 — 3 miesiące tzw. Powszechne włączenie kolejnych pokoleń młodych Polaków do współtworzenia i współodpowiedzialności za bezpieczeństwo swojej Ojcowizny i Ojczyzny, do realizacji konstytucyjnego obowiązku obrony Ojczyzny.

Strategia obrony i strategia wlaczenia w 2021 r

Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego jest organem pomocniczym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w procesie kierowania obroną państwa. Informacje, o których mowa w ust. Osoba, o której mowa w art.

Strategia obrony i strategia wlaczenia w 2021 r

Przygotowania, o których mowa w ust. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, tryb realizacji zadań, o których mowa w ust.

Nowa strategia spółki CD Projekt - czy warto inwestować w akcje firmy?

Obok SZ RP należy więc przygotować całą sferę innych elementów struktur organizacyjnych państwa, zapewniających ich funkcjonowanie w okresie zagrożenia, kryzysu i wojny. Tu istnieje tylko jedno alternatywne, ale jednocześnie zgubne i wręcz samobójcze wyjście, tj. Jakakolwiek transformacja obecnego systemu będzie niczym innym jak, zmarnowaniem danego nam czasu i ogromnych pieniędzy. Żeby zbudować wiarygodny System Powszechnej Obrony Polski muszą być jasno sformułowane w Strategii Bezpieczeństwa Państwa następujące, trzy najistotniejsze strategiczne jego kryteria: nadrzędny cel, który uwzględniać powinien rzeczywiste realia i wszelkie uwarunkowania wywierające wpływ na trwałą i sprawnie funkcjonującą jego organizację; dostateczna wystarczalność obronna Polski; zapobieganie zagrożeniom niemilitarnym i militarnym oraz nagłej napaści ze strony potencjalnego agresora; charakter obrony militarnej Polski -wiarygodność Strategii Obrony Obronności.

Nadrzędnym celem polityki bezpieczeństwa i obronności, a tym samym Systemu Obronnego Polski powinno być zapobieganie sytuacjom kryzysowym i niedopuszczenie do agresji na Polskę — utrzymanie pokoju. Cel ten jest realistyczny, zarówno w formie jak i treści, a także możliwy do osiągnięcia w praktyce wykonawczej poprzez odpowiednią Strategię Obrony Obronności.

Jednak, by to się zmaterializowało w sposób racjonalny, obiektywny i umotywowany, należy w pierwszej kolejności dokonać szczegółowej analizy i oceny zagrożeń militarnych i niemilitarnych, w tym szczególnie ze strony potencjalnego agresora o tym pisałem w opracowaniu opublikowanym 25 listopada w ubiegłym roku na stronie FISIB.

Proces wszechstronnej analizy i oceny zagrożeń niemilitarnych i militarnych ma fundamentalne znaczenie dla określenia celu systemu obronnego państwa. Albowiem to on jest głównym czynnikiem bezpośrednio determinującym strategiczny cel polityczny bezpieczeństwa Polski i strategię jej obrony. Ponadto, prawidłowe określenie zagrożeń zapewnia zbudowanie systemu zapobiegania we właściwym czasie przeciwdziałanie zagrożeniom niemilitarnym jak i militarnym.

Biorąc pod uwagę zaskoczeniowe zdolności potencjalnego agresora, Polska powinna posiadać system zapobiegania nagłej napaści. System zapobiegania nagłej napaści na Polskę powinien być oparty na gotowości obronnej państwa polskiego i jego Sił Zbrojnych adekwatnych do zdolności zaskoczeniowych Sił zbrojnych potencjalnego agresora.

Strategiczne kryteria systemu obrony powszechnej Polski

Analiza niemilitarnych i militarnych zagrożeń powinna także posłuży ocenie i określeniu dostatecznej wystarczalności obronnej Polski — zarówno w skali międzynarodowej jak i wewnętrznej. Efektywność energetyczna musi stać się priorytetem.

Trzeba stworzyć sektor energetyczny bazujący w dużej mierze na źródłach odnawialnych, jednocześnie wycofując w szybkim tempie węgiel i obniżając emisyjność sektora gazu. W UE zaopatrzenie w energię musi być zarówno bezpieczne, jak i przystępne cenowo dla konsumentów i przedsiębiorstw. W tym celu należy zapewnić pełną integrację, wzajemne połączenie i cyfryzację europejskiego rynku energii, przy jednoczesnym poszanowaniu neutralności technologicznej.

Państwa członkowskie przedstawią do końca r. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami na rzecz klimatu 11 w planach tych należy wskazać ambitny wkład danego państwa w realizację ogólnounijnych celów. Komisja oceni poziom ambicji tych planów i potrzebę wprowadzenia dodatkowych środków, gdyby wyznaczone cele okazały się niedostateczne. Plany te wniosą wkład w bardziej ambitne cele klimatyczne na r.

Na potrzeby tego procesu do czerwca r. Komisja dokona przeglądu odnośnego prawodawstwa w dziedzinie energii i w razie konieczności zaproponuje jego zmiany.

Gdy państwa członkowskie będą aktualizować w r. Komisja będzie nadal czuwać nad rygorystycznym egzekwowaniem wszystkich mających zastosowanie w tym kontekście przepisów. Proces przechodzenia na czystą energię powinien angażować konsumentów i przynosić im korzyści. Odnawialne źródła energii będą odgrywać kluczową rolę. Zasadnicze znaczenie będzie miało zwiększenie produkcji energii wiatrowej na obszarach morskich, w oparciu o współpracę regionalną między państwami członkowskimi.

Inteligentna integracja odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej i innych zrównoważonych rozwiązań we wszystkich sektorach pozwoli obniżyć emisyjność najniższym możliwym kosztem. Dzięki szybkiemu spadkowi kosztów odnawialnych źródeł energii i sprawniejszym politykom wspierającym te źródła rachunki za energię płacone przez gospodarstwa domowe korzystające z odnawialnych źródeł są już niższe niż wcześniej.

Do połowy r. Komisja przedstawi środki, które pomogą osiągnąć inteligentną integrację. Równolegle prowadzone będą działania pomagające obniżyć emisyjność sektora gazu, w tym poprzez zwiększenie pomocy na prace rozwojowe w dziedzinie gazów o niskiej emisyjności, opracowanie dalekowzrocznej koncepcji konkurencyjnego bezemisyjnego rynku gazu i rozwiązanie problemu emisji metanu związanych z energią. Należy wprowadzić środki Naucz sie handlowac celu ochrony przed ubóstwem energetycznym gospodarstw domowych, które nie mogą sobie pozwolić na niezbędne usługi energetyczne w celu zapewnienia podstawowego poziomu życia.

Skuteczne inicjatywy, takie jak kierowane do gospodarstw domowych programy finansowania renowacji domów, mogą obniżyć rachunki za energię i jednocześnie pomóc środowisku. W r. Komisja przedstawi wytyczne, które pomogą państwom członkowskim przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu. Osiągnięcie neutralności klimatycznej wymaga również inteligentnej infrastruktury.

Zacieśnienie współpracy transgranicznej i regionalnej pomoże czerpać korzyści z przechodzenia na czystą energię po przystępnych cenach. Konieczny będzie przegląd ram regulujących infrastrukturę energetyczną, w tym rozporządzenia TEN-E 12w celu zapewnienia spójności z celem neutralności klimatycznej.

Ramy te powinny sprzyjać stosowaniu innowacyjnych technologii i infrastruktur, takich jak inteligentne sieci, sieci wodorowe, czy też wychwytywanie, składowanie i utylizacja dwutlenku węgla oraz magazynowanie energii, a także umożliwiać integrację sektora. Niektóre istniejące obiekty infrastrukturalne i aktywa będą wymagać modernizacji, aby mogły dalej spełniać swoje przeznaczenie i stały się odporne na zmiany klimatu. Zmobilizowanie sektora przemysłu na rzecz czystej gospodarki o obiegu zamkniętym Osiągnięcie neutralnej dla klimatu gospodarki o obiegu zamkniętym wymaga pełnej mobilizacji przemysłu.

Transformacja sektora przemysłowego i wszystkich łańcuchów wartości zajmie 25 lat — jedno pokolenie. Jeżeli chcemy być gotowi w r.

Strategia obrony i strategia wlaczenia w 2021 r

W latach — roczne światowe wydobycie surowców potroiło się i nadal wzrasta 13co stanowi poważne ryzyko w skali globalnej. Transformacja to szansa na rozwój zrównoważonej działalności gospodarczej sprzyjającej tworzeniu miejsc pracy. Technologie niskoemisyjne, a także zrównoważone produkty i usługi mają duży potencjał na rynkach światowych. Także gospodarka o obiegu zamkniętym oferuje duże możliwości, jeśli chodzi o nową działalność gospodarczą i powstawanie miejsc pracy. Tempo transformacji jest jednak zbyt powolne, a postępy nie są ani powszechne, ani jednolite.

Europejski Zielony Ład będzie wspierał i przyspieszał proces przechodzenia przemysłu UE na zrównoważony model wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu. W marcu r.

Dział 1 - Przepisy ogólne - Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Komisja przyjmie strategię przemysłową UE, aby stawić czoło podwójnemu wyzwaniu: zielonej transformacji i transformacji cyfrowej.

Europa musi wykorzystać potencjał transformacji cyfrowej, która ma decydujące znaczenie dla osiągnięcia celów Zielonego Ładu.

Koncepcja wg.

Nowy plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym pomoże, wraz ze strategią przemysłową, zmodernizować gospodarkę UE i korzystać — w UE i na świecie — z możliwości oferowanych przez gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Głównym celem nowych ram politycznych będzie wspieranie rozwoju — w UE i poza jej granicami — wiodących rynków produktów o zamkniętym cyklu życia i neutralnych dla klimatu.

Energochłonne gałęzie przemysłu, takie jak produkcja stali, chemikaliów i cementu, są niezbędne gospodarce europejskiej, Strategia obrony i strategia wlaczenia w 2021 r dostarczają kilku kluczowych łańcuchów wartości. Należy koniecznie obniżyć emisyjność tego sektora i zmodernizować go.

Zalecenia opublikowane przez grupę wysokiego szczebla ds. Priorytetem będzie ograniczanie zużycia materiałów i ich ponowne wykorzystywanie przed recyklingiem. Strategia ta będzie wspierać nowe modele biznesowe i ustanowi minimalne wymogi zapobiegające wprowadzaniu do obrotu w UE produktów szkodliwych dla środowiska.

Wzmocniona zostanie również rozszerzona odpowiedzialność producenta. Plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym będzie wprawdzie wytyczał kierunek transformacji wszystkich sektorów, ale skupi się przede wszystkim na sektorach zasobochłonnych, takich jak przemysł odzieżowy, budownictwo, elektronika i tworzywa sztuczne. Komisja podejmie działania następcze w związku ze strategią w dziedzinie tworzyw sztucznych przyjętą w r. Komisja opracuje wymogi mające na celu zapewnienie, aby do r.

Plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym będzie również obejmował środki mające na celu zachęcanie przedsiębiorstw do oferowania produktów wielokrotnego użytku, trwałych i nadających się do naprawy oraz środki umożliwiające konsumentom wybór takich produktów.

Polityka ochrony konsumentów przyczyni się do wzmocnienia pozycji konsumentów, tak aby mogli oni dokonywać świadomych wyborów i odgrywać aktywną rolę w zielonej transformacji. Pewną rolę będą odgrywać nowe modele biznesowe oparte na wynajmowaniu i wspólnym korzystaniu z towarów i usług, o ile będą one rzeczywiście zrównoważone i przystępne cenowo. Rzetelne, porównywalne i weryfikowalne informacje są również ważnym czynnikiem umożliwiającym klientom podejmowanie bardziej zrównoważonych decyzji oraz ograniczają ryzyko stosowania nieuczciwego zielonego PR.

Przedsiębiorstwa zapewniające o ekologiczności swoich produktów lub usług powinny opierać takie twierdzenia na standardach umożliwiających ocenę wpływu tych produktów lub usług na środowisko. Komisja zintensyfikuje swoje działania regulacyjne i pozaregulacyjne w celu rozwiązania problemu fałszywych twierdzeń dotyczących ekologiczności.

Cyfryzacja może również pomóc poprawić dostępność informacji na temat właściwości produktów sprzedawanych w UE. Na przykład elektroniczny paszport produktu mógłby być źródłem informacji na temat pochodzenia produktu, jego składu, możliwości naprawy i demontażu oraz postępowania z nim po zakończeniu eksploatacji. Podmioty sektora publicznego, w tym instytucje Unii, powinny stanowić wzór do naśladowania i zapewnić ekologiczność swoich zamówień publicznych.

Komisja przedstawi propozycje nowych przepisów i wskazówek dotyczących proekologicznych zamówień publicznych. Zrównoważona polityka produktowa może również doprowadzić do znacznego ograniczenia odpadów. Tam, gdzie odpadów nie da się uniknąć, należy odzyskać ich wartość gospodarczą oraz zniwelować lub ograniczyć ich wpływ na środowisko i zmianę klimatu. Wymaga to nowych przepisów, w tym wyznaczenia celów i wprowadzenia środków na rzecz rozwiązania problemu nadmiernego stosowania opakowań i wytwarzania odpadów.

Jednocześnie przedsiębiorstwa UE powinny odnosić korzyści z silnego i zintegrowanego jednolitego rynku surowców wtórnych i produktów ubocznych. Wymaga to ściślejszej współpracy we wszystkich łańcuchach wartości, tak jak dzieje się to w przypadku sojuszu na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym w zakresie tworzyw sztucznych.

Komisja rozważy wymogi prawne konieczne do pobudzenia rynku surowców wtórnych z wykorzystaniem zasady minimalnej zawartości materiałów pochodzących z recyklingu np. Aby ułatwić obywatelom gospodarowanie odpadami i zapewnić przedsiębiorstwom czystsze surowce wtórne, Komisja zaproponuje również unijny model selektywnej zbiórki odpadów.

Komisja jest zdania, że Unia powinna przestać eksportować swoje odpady poza UE. W związku z tym zrewiduje zasady dotyczące przesyłania i nielegalnego wywozu odpadów. Dostęp do zasobów jest również strategiczną kwestią bezpieczeństwa z punktu widzenia europejskiej ambicji zrealizowania Zielonego Ładu.

Jednym z warunków tej transformacji jest zapewnienie zaopatrzenia w zrównoważone surowce, a szczególnie surowce kluczowe, niezbędne w dziedzinach czystych technologii, cyfrowej, kosmicznej i obronnej, w drodze dywersyfikacji dostaw zarówno ze źródeł pierwotnych, jak i wtórnych.

Unijny przemysł potrzebuje pionierów w dziedzinie klimatu i zasobów, którzy do r. Najważniejsze obszary obejmują czysty wodór, ogniwa paliwowe i inne paliwa alternatywne, magazynowanie energii oraz wychwytywanie, składowanie i utylizację dwutlenku węgla.

Facebook Twitter LinkedIn Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii jest unikatowym w polskich warunkach think tankiem skoncentrowanym na identyfikacji, analizie i rekomendowaniu optymalnych rozwiązań najważniejszych problemów o charakterze strategicznym dla współczesnej Polski i przyszłych pokoleń Polaków. Obszarem działalności Instytutu są kluczowe systemy funkcjonowania państwa polskiego decydujące o jego bezpieczeństwie narodowym w ujęciu perspektywicznym i długofalowym. Strategiczne kryteria systemu obrony powszechnej Polski Fot. WOT Zawsze, i to zawsze niezależnie od członkostwa w NATO i w UE, Polska powinna posiadać powszechny system obronny państwa, oparty na własnych możliwościach, które powinny stanowić wiarygodne przeciwdziałanie odstraszanie zagrożeniom dla swojego bezpieczeństwa. Taki system opracowany i wdrożony w oparciu o wszechstronna analizę i ocenę zagrożeń oraz zadań wynikający ze Strategii Bezpieczeństwa Narodowego SBN należy zbudować.

Przykładowo, Komisja będzie wspierać przełomowe technologie czystej stali, dzięki którym najpóźniej w r. Komisja zbada również, czy można wykorzystać na ten cel część funduszy pozostałych po Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali.

W szerszym kontekście, fundusz innowacyjny unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji pomoże we wdrażaniu tego rodzaju projektów innowacyjnych na dużą skalę. Niezwykle istotne jest promowanie nowych form współpracy z przemysłem oraz inwestycji w strategiczne łańcuchy wartości. Komisja będzie kontynuowała realizację strategicznego planu działań na rzecz baterii i wspierała europejski sojusz na rzecz baterii. Komisja będzie również wspierać inne inicjatywy prowadzące do sojuszy i łączenia zasobów na dużą skalę, na przykład w formie ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania umożliwiających budowanie nowych innowacyjnych łańcuchów wartości z wykorzystaniem ukierunkowanej i ograniczonej w czasie pomocy państwa.

Technologie cyfrowe są kluczowe dla osiągnięcia celów Zielonego Ładu w zakresie zrównoważonego rozwoju w wielu różnych sektorach.

Podziel się

Komisja rozważy, jak zapewnić przyspieszenie i zmaksymalizowanie wpływu polityk na zmianę klimatu i ochronę środowiska za pomocą technologii cyfrowych, takich jak sztuczna inteligencja, 5G, chmura obliczeniowa, architektura rozproszonych zasobów informatycznych ang. Digitalizacja daje również nowe możliwości monitorowania na odległość zanieczyszczenia wody i powietrza oraz monitorowania i optymalizacji wykorzystania energii i zasobów naturalnych.

Europie potrzebny jest sektor cyfrowy, w centrum którego będzie zrównoważony rozwój. Komisja zbada również możliwości poprawy efektywności energetycznej i wyników gospodarki o obiegu zamkniętym w tym sektorze, począwszy od sieci szerokopasmowych przez centra danych po urządzenia ICT. Komisja oceni potrzebę większej przejrzystości w zakresie wpływu na środowisko usług łączności elektronicznej, potrzebę bardziej rygorystycznych środków przy wdrażaniu nowych sieci oraz korzyści wspierania systemów zwrotu niechcianych urządzeń, aby zachęcić konsumentów do przekazywania w ten sposób swoich telefonów komórkowych, tabletów i ładowarek.

Budowanie i remontowanie w sposób oszczędzający energię i zasoby Budowa, wykorzystanie i renowacja budynków wymagają znacznych nakładów energii i surowców mineralnych np. Aby można było zrealizować unijne cele dotyczące efektywności energetycznej i klimatu, wskaźnik ten powinien być co najmniej dwa razy wyższy.

Jednocześnie 50 mln osób ma problem z ogrzaniem swoich domów. Zwiększenie wskaźnika renowacji będzie trudne, ale renowacje prowadzą do niższych rachunków za energię i mogą obniżyć wskaźnik ubóstwa energetycznego. Mogą one także pobudzić sektor budowlany, co stanowi szansę dla rozwoju MŚP i tworzenia lokalnych miejsc pracy. Komisja będzie rygorystycznie egzekwować przepisy dotyczące charakterystyki energetycznej budynków. Na początek w r. W ramach szerzej zakrojonych działań mających na celu zapewnienie, aby ceny względne różnych źródeł energii odpowiednio przekładały się na efektywność energetyczną, Komisja Czy bitcoin pieniadze warto inwestowac również prace nad wprowadzeniem możliwości włączenia emisji generowanych przez budynki do europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji.

Komisja przeprowadzi ponadto przegląd rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych Powinno to zapewnić, aby projektowanie nowych i odnowionych budynków było na każdym etapie zgodne z potrzebami gospodarki o obiegu zamkniętym i prowadziło do większej cyfryzacji budynków i ich uodpornienia na zmianę klimatu.

Jednocześnie Komisja proponuje w r. Będzie się ona odbywać m. Inicjatywa obejmie innowacyjne instrumenty finansowe stworzone w ramach InvestEU. Instrumenty te mogłyby być skierowane do towarzystw budownictwa mieszkaniowego lub przedsiębiorstw usług energetycznych, które przeprowadzałyby renowacje, m. Zasadniczym celem byłoby przeprowadzenie jednocześnie większej Strategia obrony i strategia wlaczenia w 2021 r prac renowacyjnych, aby móc skorzystać z lepszych warunków finansowania i aby zadziałały korzyści skali.

Działania Komisji będą się również skupiać na likwidowaniu krajowych barier regulacyjnych utrudniających inwestowanie w efektywność energetyczną w budynkach wynajmowanych i mających wielu właścicieli. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na renowację mieszkań socjalnych, aby pomóc gospodarstwom domowym, które mają trudności w opłaceniu rachunków za energię. Należy również położyć nacisk na renowację szkół i szpitali, jako że pieniądze zaoszczędzone dzięki efektywności energetycznej tych budynków będzie można przeznaczyć na wsparcie edukacji i zdrowia publicznego.

Przyspieszenie przejścia na zrównoważoną i inteligentną mobilność Transport odpowiada za jedną czwartą unijnych emisji gazów cieplarnianych i wartość ta wciąż rośnie. Będą się musiały do tego przyczynić wszystkie rodzaje transportu: drogowy, kolejowy, lotniczy i wodny.

Droga do zrównoważonego transportu wiedzie przez postawienie na pierwszym miejscu potrzeb pasażerów: trzeba zaoferować im tańsze, bardziej dostępne, zdrowsze i czystsze opcje od tych, z których obecnie najczęściej korzystają. Komisja przyjmie strategię na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności, w której zostanie podjęty ten problem oraz kwestia wszystkich źródeł emisji.

Transport multimodalny potrzebuje silnego wsparcia, które zwiększy skuteczność całego systemu transportu. Będzie to wymagało środków umożliwiających lepsze zarządzanie koleją i śródlądowymi drogami wodnymi oraz zwiększenie ich możliwości przewozowych. Komisja zaproponuje takie środki do r. Komisja rozważy również wycofanie obecnego wniosku ustawodawczego i przedstawienie nowego wniosku dotyczącego zmiany dyrektywy w sprawie transportu kombinowanego 18tak aby była ona skutecznym narzędziem wspierającym transport multimodalny z wykorzystaniem kolei i dróg wodnych, w tym żeglugi morskiej bliskiego zasięgu.