Statystyki transakcji opcji

Wielkość straty jest ograniczona przez wysokość ceny wykonania opcji pomniejszonej o otrzymaną premię , gdyż cena instrumentu bazowego nie może spaść poniżej zera. Wdalszej kolejności transakcja opcji walutowej została zaprezentowana jako umowanienazwana, odpłatna, dwustronnie zobowiązująca i niebędąca umową wzajemną. Ponieważ polski ustawodawca nie przewidział kompleksowej regulacjiprawnej w zakresie transakcji pochodnych w tym transakcji opcji walutowych , szczegółowaanaliza źródeł prawa w tym przedmiocie jest nieco utrudniona. Streszczenie: mgr Piotr SekindaStreszczenie dysertacji doktorskiej:Transakcje opcji walutowych w polskim systemie prawnymCelem badawczym pracy doktorskiej są transakcje opcji walutowych zawierane napozagiełdowym rynku instrumentów pochodnych. W zamian za zapłaconą premię opcyjną w terminie wykonania opcji będzie on mógł sprzedać instrument bazowy po ustalonej cenie wykonania.

Plików w tej pozycji

Although over-the-counter foreign exchange option transactions are thetopic of this thesis, to precisely define the legal character of these transactions, we need tolook at derivatives from a wider perspective.

This part of thesis introduces a wide topic ofderivatives market, its origin and basic division into exchange-traded derivatives and overthe-counter derivatives.

Moreover, included are the most important classifications and typesof derivatives. Different options, forward transactions, swaps, warrants and credit derivativeswere discussed and analysed in details. The practical use of these transactions is shown onexamples.

Second chapter explains foreign exchange option transactions and their practical use. This part of doctoral thesis describes basic structure elements of foreign exchange options andthe key features of these instruments among other options transactions.

Explained are thesimplest foreign exchange options - vanilla options and more sophisticated ones - exoticoptions. FX options are among the most popular instruments of securing a currency risk.

Skontaktuj się z doradcą

Asingle use of currency option is the simplest secure strategy, although not the only oneavailable. The alternative are complex option strategies. This thesis section contains examplesof single option use as well as option strategies use.

  1. Osobny artykuł: Kryzys opcji walutowych w Polsce.
  2. Opcja – Wikipedia, wolna encyklopedia
  3. Opcje binarne 365 robot
  4. Streszczenie: mgr Piotr SekindaStreszczenie dysertacji doktorskiej:Transakcje opcji walutowych w polskim systemie prawnymCelem badawczym pracy doktorskiej są transakcje opcji walutowych zawierane napozagiełdowym rynku instrumentów pochodnych.

Chapter two ends with explanation of theforeign currency risk management, but not from the insured side, but from the side ofprofessional entities providing foreign exchange hedging to their clients. Since Polishlegislator has not provided a complex legal regulation in the subject of derivativestransactions, including foreign exchange option transactions, therefore detailed legal sourcesanalysis of this matter is difficult. In this part of thesis foreign exchange option transactionwas presented as a financial instrument within the meaning of the act on trading in financialinstruments.

Statystyki transakcji opcji Fluktuacje dzialan cen handlu Poprzednia strategia

Next discussed are the regulations based on which banks enter into this kind oftransactions with their clients, in particular service provided by the banks consisting inpurchase or disposal of financial instruments.

Foreign exchange option transaction was also presented as term financialoperation which is a banking activity under the Banking law. This chapter presents termfinancial operations in the Polish bankruptcy law.

Statystyki transakcji opcji Stracilem pieniadze na opcje binarne

A topic of legal character of this type of recommendations is notoverlooked. There is many documentation standards on OTC market, regulating counterpartiescooperation in derivatives transactions. Chapter four of the doctoral thesis provides an insighton these standards.

Without a doubt the most popular standard of documentation is the onepublished by International Swaps and Derivatives Association ISDAdiscussed in details inthis part of dissertation.

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

The process of ISDA documentation development and its presentstructure is explained. Specific ISDA Master Agreement provisions were deeply analysed,especially events of default, early termination clause and rules of close-out amountcalculation. Last part ofchapter four explains main characteristics of agreements between Polish entrepreneurs andbanks.

Statystyki transakcji opcji OM Systems na sprzedaz

Chapter five is the key chapter of this thesis, containing civil law characteristics offoreign exchange option transactions. First presented is the legal structure of optiontransactions under civil law and common law. Discussed are the most popular concepts oflegal nature of currency option transactions such as: preliminary agreement, sales agreement,an offer and contract bid.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Administrator danych: Administratorem danych jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dane kontaktowe Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email info pekao.

U administratora danych osobowych wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email: IOD pekao. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

Wypełnij formularz

Wiele firm rozważało wejście na drogę sądową w celu unieważnienia umów na opcje [9]. Na drogę sądową przeciwko ING wystąpiła m. Huta Batory [10]. Niektóre firmy zerwały umowy opcyjne, decydując się na zapłatę kar umownych, które wliczyły w koszty podatkowe [12].