Strategia posiadania Uniwersytetu Cardiff

Uczestniczył w szeregu projektów refundacyjnych zwłaszcza z zakresu programów lekowych , w tym z wykorzystaniem instrumentów dzielenia ryzyka. Własności Intelektualnej w Alicante, jak również postępowania sprzeciwowe, o unieważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia praw wyłącznych. Posiada również doświadczenie w sporach sądowych wynikających z prawa ochrony konkurencji private enfocement. Autor i współautor publikacji w przedmiotowym zakresie. Koordynuje prace zespołu ochrony danych osobowych.

Posiada szczególne doświadczenie w transakcjach praw własności intelektualnej w sektorze farmaceutycznym. Wspiera klientów w procesach migracji danych oraz doradza w sprawach dotyczących przenoszalności danych. Posiada bogate doświadczenie w zakresie doradzania dostawcom usług świadczonych w chmurze, w tym w modelu SaaS oraz IaaS.

Posiada także doświadczenie w zakresie umów w sprawach zamówień publicznych mających za przedmiot rozwiązania IT. Jest autorką licznych publikacji z zakresu prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego, nowych technologii oraz telemedycyny, oraz prelegentką podczas szkoleń i warsztatów z Strategia posiadania Uniwersytetu Cardiff tematyki.

Jest autorką monografii pt. Wyłączenie odpowiedzialności cywilnej dostawców usług sieciowych za treści osób trzecich Wolters Kluwer Polska, Jest absolwentką prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu prawa autorskiego, prasowego i wydawniczego na Uniwersytecie Jagiellońskim, z zakresu prawa medycznego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, oraz z zakresu prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim.

Jest absolwentką filologii angielskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Posiada stopień doktora w zakresie prawa cywilnego i jest adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Kwalifikowany europejski rzecznik patentowy EQE i krajowy rzecznik patentowy. Posiada kwalifikacje do występowania przed Urzędem Unii Europejskiej ds.

Ponadto przygotowuje opinie w sprawach dotyczących patentów, przeprowadza badania i prowadzi liczne szkolenia z zakresu własności intelektualnej. Jest doświadczonym prelegentem. Wielokrotnie prowadził wykłady podczas konferencji oraz szkolenia dla przedsiębiorców obejmujące tematykę ochrony patentowej wynalazków oraz badań patentowych. Posiada doświadczenie w doradztwie prawnym w zakresie prawa autorskiego, znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych, patentów oraz zwalczania czynów nieuczciwej konkurencji.

Piotr Bednarek

Doradza również w kwestiach związanych z prawem mediów, prawem prasowym i ochroną dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych. Doradza spółkom tworzącym innowacyjne technologie w zakresie ochrony opracowanych rozwiązań oraz zarządzania prawami własności intelektualnej. Przygotowuje i opiniuje umowy z zakresu transferu dóbr niematerialnych, korzystania z tych dóbr, umowy o koegzystencję praw wyłącznych czy umowy dotyczące know-how.

Przygotowuje dla Klientów strategię ochrony marki. Reprezentuje Klientów przed sądami cywilnymi, karnymi i arbitrażowymi w sporach dotyczących zwalczania naruszeń praw własności intelektualnej, zwalczania czynów nieuczciwej konkurencji i naruszenia dóbr osobistych. Prowadzi spory domenowe występując przed sądami polubownymi do spraw domen internetowych.

Marta Koremba Jest ekspertem w dziedzinie prawa własności przemysłowej. Marta Koremba od roku wspiera klientów w sprawach związanych z ochroną praw własności przemysłowej i zwalczaniem nieuczciwej konkurencji. Obsługuje firmy z najbardziej innowacyjnych branż: farmaceutycznej, chemicznej, kosmetycznej oraz telekomunikacyjnej. Reprezentuje klientów w sporach patentowych głównie w sektorze farmaceutycznym.

Opracowuje globalne strategie patentowe na etapie przedprocesowym oraz w postępowaniach spornych.

  1. Brak opcji opcji binarnej IQ
  2. Bitkoin Sleep Broker Traders Bitquoins Hiszpania Bezpieczne programy handlowe Forex
  3. MBA Advanced Entry Route, Londyn, Wielka Brytania
  4. Uniwersytety z licencjatami - Uczelnie ze studiami 1. stopnia
  5. JAK CHRONIĆ WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNĄ I PRZEMYSŁOWĄ W POLSCE I ZA GRANICĄ - preleganci

Wspiera klientów w przygotowywaniu opinii o podstawach unieważnienia, nienaruszaniu non-infringement opinion oraz czystości patentowej. Negocjuje umowy licencyjne i przeniesienia praw do technologii.

Zhongnan University of Economics and Law - MBA School, Wuhan, Chiny

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu szerokimi portfelami znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Własności Intelektualnej w Alicante, jak również postępowania sprzeciwowe, o unieważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia praw wyłącznych. Doradza w sprawach związanych z naruszeniem praw wyłącznych w Internecie — w szczególności poprzez rejestrację domen oraz używanie słów kluczowych keywords advertising. Reprezentuje klientów w sporach o naruszenie praw wyłącznych przed sądami powszechnymi oraz w sporach domenowych przed Sądem Polubownym ds.

Marta jest rekomendowana przez polskie i międzynarowe rankingi, m. Adam Kraszewski Managing associate, radca prawny, GESSEL Jego praktyka obejmuje doradztwo w zakresie prawa autorskiego, prawa znaków towarowych, a także ochrony dóbr osobistych. Koordynuje prace zespołu ochrony danych osobowych.

Piotr Bednarek

Współpracuje z Klientami, oferując im kompleksowe rozwiązania, wymagające często odejścia od utartych schematów i łączenia doświadczeń z różnych dziedzin prawa. Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu prawa pracy zarówno indywidualnego, jak i zbiorowego. Doradza przy wdrażaniu efektywnych mechanizmów zatrudniania w tym managementukonstruowania regulacji wewnętrznych, jak i rozwiązywania sporów.

Jest autorem licznych publikacji z tej dziedziny. Udziela porad prawnych w zakresie prawa farmaceutycznego, które tematyką swoją obejmują reklamę, pozyskanie praw do produktu i zagadnienia związane z wprowadzaniem produktu do obrotu.

Uczestniczył w szeregu projektów refundacyjnych zwłaszcza z zakresu programów lekowychw tym z wykorzystaniem instrumentów dzielenia ryzyka. Jest autorem publikacji i prelegentem na licznych konferencjach. Uczestniczy w pracach zespołu prawników przygotowujących analizy due diligence w wyżej wskazanych dziedzinach.

Strategia posiadania Uniwersytetu Cardiff

Doświadczenie zdobywała w renomowanych warszawskich kancelariach. Zajmuje się prawem procesowym, ochroną danych osobowych oraz prawem własności intelektualnej, w tym w szczególności prawem autorskim.

Biegle posługuje się językiem angielskim. Paweł Lipski Jest cenionym specjalistą w zakresie prawa nowych technologii, w szczególności w zakresie własności intelektualnej. Doradza klientom od roku. Jest cenionym specjalistą w zakresie prawa nowych technologii, w szczególności w zakresie własności intelektualnej. Zajmuje się również prawem Internetu, ochrony danych osobowych, prawem konsumenckim, sporami sądowymi, prawem reklamy oraz prawem kontraktowym.

Doradza klientom w projektach związanych z cyfrową transformacją biznesu. Pracuje dla wiodących platform internetowych, przedsiębiorców z sektora sprzedaży detalicznej oraz producentów zaawansowanych systemów IT. Ma szczególne doświadczenie w zakresie naruszeń prawa w Internecie, doradza m.

Reprezentował firmy w wielu postępowaniach karnych i cywilnych dotyczących naruszenia praw własności intelektualnej. Doradzał kilkudziesięciu startupom internetowym w kwestiach zgodności ich modeli biznesowych z prawem. Prestiżowe informatory prawnicze Chambers and Partners oraz Legal rekomendują go w zakresie własności intelektualnej. Szkoleniowiec z ponad 6-letnim doświadczeniem w dzieleniu się wiedzą na temat prawa własności intelektualnej.

Mgr / PgD / PgC Zarządzanie marketingiem mody, Cardiff, Wielka Brytania

Doradza na co dzień wielu firmom z branży kreatywnej. Jej klientami są agencje kreatywne, studia graficzne oraz firmy z branży technologicznej chcące chronić i komercjalizować swoją własność intelektualną. Hugona Grocjusza.

Promotorka wiedzy na temat prawa własności intelektualnej. W ramach prac Zespołów Mechaniczno-Elektronicznego i Badań Patentowych zajmuje się sprawami związanymi z mechaniką, elektroniką, telekomunikacją i optyką, zwłaszcza w zakresie badań patentowych, przygotowywania opinii oraz sporządzania i weryfikacji tłumaczeń. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu praw wyłącznych, a w szczególności ochrony patentowej wynalazków. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa własności intelektualnej, prawa gospodarczego, ochrony danych osobowych jak również w procesach gospodarczych, w tym z zakresu nieuczciwej konkurencji oraz ochrony dóbr osobistych.

Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie klientom z najbardziej innowacyjnych sektorów gospodarki, takich jak farmacja, media, telekomunikacja, reklama, IT, czy elektronika.

Strategia posiadania Uniwersytetu Cardiff

Doradza także firmom z sektora bankowo-finansowego, energetycznego, samochodowego, sportowego oraz spożywczego. Doradza klientom z najbardziej innowacyjnych i kreatywnych branż, takich jak agencje reklamowe, wydawnictwa, firmy farmaceutyczne, media i firmy telekomunikacyjne. W trakcie swojej kariery zawodowej reprezentował wielu polskich oraz zagranicznych artystów i celebrytów. Swoje doświadczenie zdobywał również w Biurze ds.

Strategia posiadania Uniwersytetu Cardiff

Obecnie wykłada w Centrum Praw Własności Intelektualnej im. Daria Gęsicka Daria ma wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa własności intelektualnej, nowych technologii i prawa umów. Doradza przedsiębiorcom od roku. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie umów dotyczących praw własności intelektualnej, w tym umów przenoszących prawa, jak również umów licencyjnych oraz bezpośredniej i pośredniej odpowiedzialności za naruszenia praw własności intelektualnej.

Wspiera klientów w opracowywaniu strategii ochrony własności intelektualnej i know-how. Jej doświadczenie obejmuje także weryfikację materiałów promocyjnych i reklamowych pod kątem ewentualnych naruszeń Strategia posiadania Uniwersytetu Cardiff własności intelektualnej.

Doradzała wiodącym producentom i importerom sprzętu elektronicznego w sprawach dotyczących opłat od czystych nośników. Posiada szczególne doświadczenie w transakcjach praw własności intelektualnej w sektorze farmaceutycznym.

Wspiera klientów w procesach migracji danych oraz doradza w sprawach dotyczących przenoszalności danych. Posiada bogate doświadczenie w zakresie doradzania dostawcom usług świadczonych w chmurze, w tym w modelu SaaS oraz IaaS. Posiada także doświadczenie w zakresie umów w sprawach zamówień publicznych mających za przedmiot rozwiązania IT.

Jest autorką licznych publikacji z zakresu prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego, nowych technologii oraz telemedycyny, oraz prelegentką podczas szkoleń i warsztatów z tej tematyki. Jest autorką monografii pt. Wyłączenie odpowiedzialności cywilnej dostawców usług sieciowych za treści osób trzecich Wolters Kluwer Polska, Jest absolwentką prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu prawa autorskiego, prasowego i wydawniczego na Uniwersytecie Jagiellońskim, z zakresu prawa medycznego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, oraz z zakresu prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim.

Podwójny stopień może dokonać absolwentom siły, aby się liczyć w profesjonalnej arenie, ponieważ posiadają wiedzę i umiejętności z dwóch oddzielnych stężeniach. Zarządzanie strategiczne pokazuje uczniom, jak skutecznie i efektywnie zarządzać innych w otoczeniu… Czytaj więcej Dwa stopnie są możliwe edukacyjny, który pozwala studentom zdobyć absolwent z dwóch różnych stopni jednocześnie. Zarządzanie strategiczne pokazuje uczniom, jak skutecznie i efektywnie zarządzać innych w otoczeniu biznesowym.

Jest absolwentką filologii angielskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Posiada stopień doktora w zakresie prawa cywilnego i jest adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kwalifikowany europejski rzecznik patentowy EQE i krajowy rzecznik patentowy. Posiada kwalifikacje do występowania przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Ponadto przygotowuje opinie w sprawach dotyczących patentów, przeprowadza badania i prowadzi liczne szkolenia z zakresu własności intelektualnej.

Jest doświadczonym prelegentem. Wielokrotnie prowadził wykłady podczas konferencji oraz szkolenia dla przedsiębiorców obejmujące tematykę ochrony patentowej wynalazków oraz badań patentowych.

Odpowiedzialny za opracowanie i wdrożenie regulacji dotyczących zarządzanie własnością intelektualną w PGNiG S. Autor i współautor publikacji w przedmiotowym zakresie. Autor szkoleń z zakresu praw własności intelektualnej. Specjalizuje się także w obszarze zamówień publicznych sektora bezpieczeństwa i obronności.

Posiada doświadczenie w doradztwie prawnym w zakresie prawa autorskiego, znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych, patentów oraz zwalczania czynów nieuczciwej konkurencji. Doradza również w kwestiach związanych z prawem mediów, prawem prasowym i ochroną dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych.

Doradza spółkom tworzącym innowacyjne technologie w zakresie ochrony opracowanych rozwiązań oraz zarządzania prawami własności intelektualnej.

Przygotowuje i opiniuje umowy z zakresu transferu dóbr niematerialnych, korzystania z tych dóbr, umowy o koegzystencję praw wyłącznych czy umowy dotyczące know-how. Przygotowuje dla Klientów strategię ochrony marki. Reprezentuje Klientów przed sądami cywilnymi, karnymi i arbitrażowymi w sporach dotyczących zwalczania naruszeń praw własności intelektualnej, zwalczania czynów nieuczciwej konkurencji i naruszenia dóbr osobistych.

Prowadzi spory domenowe występując przed sądami polubownymi do spraw domen internetowych. Marta Koremba Jest ekspertem w dziedzinie prawa własności przemysłowej.

Marta Koremba od roku wspiera klientów w sprawach związanych z ochroną praw własności przemysłowej i zwalczaniem nieuczciwej konkurencji. Obsługuje firmy z najbardziej innowacyjnych branż: farmaceutycznej, chemicznej, kosmetycznej oraz telekomunikacyjnej. Reprezentuje klientów w sporach patentowych głównie w sektorze farmaceutycznym.

Opracowuje globalne strategie patentowe na etapie przedprocesowym oraz w postępowaniach spornych. Wspiera klientów w przygotowywaniu opinii o podstawach unieważnienia, nienaruszaniu non-infringement opinion oraz czystości patentowej. Negocjuje umowy licencyjne i przeniesienia praw do technologii. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu szerokimi portfelami znaków towarowych i wzorów przemysłowych.

Własności Intelektualnej w Alicante, jak również postępowania sprzeciwowe, o unieważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia praw wyłącznych. Doradza w sprawach związanych z naruszeniem praw wyłącznych w Internecie — w szczególności poprzez rejestrację domen oraz używanie słów kluczowych keywords advertising.

Strategia posiadania Uniwersytetu Cardiff

Reprezentuje klientów w sporach o naruszenie praw wyłącznych przed sądami powszechnymi oraz w sporach domenowych przed Sądem Polubownym ds. Marta jest rekomendowana przez polskie i międzynarowe rankingi, m. Adam Kraszewski Managing associate, radca prawny, GESSEL Jego praktyka obejmuje doradztwo w zakresie prawa autorskiego, prawa znaków towarowych, a także ochrony dóbr osobistych.

Moja strategia inwestycyjna oraz błędy młodości w inwestowaniu

Koordynuje prace zespołu ochrony danych osobowych. Współpracuje z Klientami, oferując im kompleksowe rozwiązania, wymagające często odejścia od utartych schematów i łączenia doświadczeń z różnych dziedzin prawa.

Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu prawa pracy zarówno indywidualnego, jak i zbiorowego. Doradza przy wdrażaniu efektywnych mechanizmów zatrudniania w tym managementukonstruowania regulacji wewnętrznych, jak i rozwiązywania sporów.

Jest autorem licznych publikacji z tej dziedziny. Udziela porad prawnych w zakresie prawa farmaceutycznego, które tematyką swoją obejmują reklamę, pozyskanie praw do produktu i zagadnienia związane z wprowadzaniem produktu do obrotu. Uczestniczył w szeregu projektów refundacyjnych zwłaszcza z zakresu programów lekowychw tym z wykorzystaniem instrumentów dzielenia ryzyka.

Strategia posiadania Uniwersytetu Cardiff

Jest autorem publikacji i prelegentem na licznych konferencjach. Uczestniczy w pracach zespołu prawników przygotowujących analizy due diligence w wyżej wskazanych dziedzinach.

Doświadczenie zdobywała w renomowanych warszawskich kancelariach. Zajmuje się prawem procesowym, ochroną danych osobowych oraz prawem własności intelektualnej, w tym w szczególności prawem autorskim.

PRACUJEMY ZDALNIE: PONIEDZIAŁEK - SOBOTA - 10:00 - 18:00, oraz NIEDZIELE Handlowe

Biegle posługuje się językiem angielskim. Paweł Lipski Jest cenionym specjalistą w zakresie prawa nowych technologii, w szczególności w zakresie własności intelektualnej. Doradza klientom od roku. Jest cenionym specjalistą w zakresie prawa nowych technologii, w szczególności w zakresie własności intelektualnej.

Zajmuje się również prawem Internetu, ochrony danych osobowych, prawem konsumenckim, sporami sądowymi, prawem reklamy oraz prawem kontraktowym. Doradza klientom w projektach związanych z cyfrową transformacją biznesu. Pracuje dla wiodących platform internetowych, przedsiębiorców z sektora sprzedaży detalicznej oraz producentów zaawansowanych systemów IT.