N Strategia konwersji bezposredniej reformy Nowy system.

Z dniem 1 maja r. Ocena wpływu na kwestie równouprawnienia płci Gender Impact Assessment — analiza strategii politycznych i ustawodawstwa w celu sprawdzenia, czy będą miały one odmienny wpływ na sytuację kobiet i mężczyzn oraz dostosowanie ich tak, aby ich potencjalnie dyskryminujące skutki zostały zneutralizowane, a była promowana równość płci. Terminy "grunty orne", "uprawy trwałe", "trwałe użytki zielone" są szczegółowo określone przez państwa członkowskie w ramach następującej struktury: b "użytek rolny" definiuje się w taki sposób, aby w jego skład wchodziły grunty orne, uprawy trwałe i trwałe użytki zielone. Sytuację w tym zakresie zdecydowanie poprawił r.

Słowniczek pojęć na temat funduszy strukturalnych A Acquiscommunautaire Dorobek prawny Wspólnoty Europejskiej — całokształt dorobku prawnego Wspólnoty N Strategia konwersji bezposredniej reformy Nowy system, na który składają się wszelkie postanowienia traktatowe oraz prawo wtórne, stanowione przez właściwe instytucje Unii Europejskiej.

Codzienny system handlu do zakupu sygnalow sprzedazy System handlu skali

Prawo wtórne tworzą rozporządzenia zawierające normy o charakterze ogólnym, dyrektywy których celem jest ujednolicanie prawodawstwa krajowego i które muszą być skierowane tylko do niektórych państw członkowskichdecyzje będące formą aktu administracyjnego, którego adresat jest wskazywany indywidualniezalecenia i opinie niemające charakteru wiążącego oraz inne akty organów UE o różnym charakterzea także orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnoty Europejskiej.

Prawo traktatowe ma charakter prawa międzynarodowego publicznego i wszelkie inne akty prawa wspólnotowego muszą być z nim zgodne, w przeciwnym razie prawo wtórne jest nieważne. W skład dorobku prawnego Wspólnot wchodzą także umowy międzynarodowe zawierane pomiędzy państwami członkowskimi UE a innymi podmiotami prawa międzynarodowego.

Agenda Na rzecz silniejszej i rozszerzonej Unii— dokument definiujący najważniejsze założenia polityki Unii Europejskiej w latachstrategia wzmocnienia i rozszerzenia Unii Europejskiej w XXI wieku.

Dokument zajmuje się przede wszystkim: przygotowaniem do rozszerzenia UE, reformą systemu budżetowego UE, reformą Wspólnej Polityki Rolnej, reformą strukturalną i rewizją działalności Komisji Europejskiej, podniesieniem standardów życia i zmniejszeniem wskaźników bezrobocia.

Agenda — Vol. I: For a stronger and wider Union — Vol. Analiza kosztów i korzyści Cost-Benefit Analysis — CBA — procedura oceny celowości realizacji projektu poprzez porównywanie korzyści i kosztów.

Skrót SWOT pochodzi od pierwszych liter angielskich słów: strenghts mocne stronyweaknesses słabe stronyopportunities szansethreats zagrożenia.

Audyt— ogół działań, poprzez które uzyskuje się niezależną ocenę funkcjonowania instytucji, legalności, gospodarności, celowości, rzetelności. Audyt jest zazwyczaj wykonywany przez odrębną komórkę, podporządkowaną bezpośrednio kierownikowi instytucji audyt wewnętrzny lub przez podmiot zewnętrzny audyt zewnętrzny.

B Beneficjent Beneficiary — zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia r. Nrpoz. Beneficjent końcowy Final beneficiary — instytucja lub firma publiczna i prywatna odpowiedzialna za zlecanie operacji.

Jak włączyć e-commerce w Google Analytics?

W przypadku programów pomocy stosownie do art. Występują dwa rodzaje beneficjentów końcowych: instytucje wdrażające i ostateczni odbiorcy pomocy. Beneficjent ostateczny Ultimate beneficiary — osoba, instytucja lub środowisko grupa społeczna bezpośrednio korzystająca z wdrażanej pomocy. Beneficjent pomocy— podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania, który otrzymał pomoc publiczną.

Biała Księga White Paper — w terminologii Unii N Strategia konwersji bezposredniej reformy Nowy system to dokument, który zawiera opracowane na poziomie Wspólnoty Europejskiej koncepcyjne propozycje w odniesieniu do określonych dziedzin polityki i obejmujące propozycje legislacyjne. Budżet Unii Europejskiej— plan dochodów i wydatków Unii Europejskiej sporządzany na okresy roczne, a także na okresy programowania.

Na dochody budżetu UE tzw. Cel horyzontalny Horizontal objective — cel horyzontalny jest wyznaczony dla wszystkich projektów realizowanych w ramach jednego programu operacyjnego.

Menu nawigacyjne

Cel operacyjny Operational objective — precyzyjnie oszacowany cel w konkretnym obszarze działań, który służy osiągnięciu celu szczegółowego. Cel ten jest przedstawiany w przeliczeniu na produkt; cel służący realizacji celów pośrednich, formułowanych dla określenia zadań realizowanych na szczeblu wykonawczym. Cel pośredni— cel służący osiągnięciu celu generalnego, wyznaczony dla obszarów priorytetowych. Cel strategiczny Strategic objective — cel określony w szerszej perspektywie sektorowej, regionalnej lub krajowej, do której ma się przyczynić realizacja projektu.

Słowniczek pojęć - BIP ZGWW Związek Gmin Wyspy Wolin

Cele strategiczne są przedstawione w przeliczeniu na oddziaływanie np. Cele Objectives — określenie w fazie wstępnej przygotowania projektu, planowanych efektów, jakie ma przynieść dane działanie o charakterze publicznym. Cele polityki strukturalnej UE EU structural policy objectives — cele służące osiągnięciu spójności społeczno-gospodarczej Unii Europejskiej.

Opcje handlu na sprzedaz polaczen Najpotezniejsze strategie handlowe

Liczba i definicja celów polityki strukturalnej ulegają zmianom w kolejnych okresach budżetowych. Celem Wspólnoty na lata jest wzrost spójności społeczno-gospodarczej w odniesieniu do obecnej sytuacji. Główny cel Wspólnoty realizowany jest przez trzy cele priorytetowe: Celem 1.

Certyfikacja wydatków Certification of expenditure — czynność dokonywana w ramach systemu kontroli finansowej przez instytucję płatniczą w stosunku do operacji finansowych poczynionych przez instytucję zarządzającą i instytucje pośredniczące. Ma na celu potwierdzenie, czy wydatki na rzecz beneficjentów były ograniczone do okresu dopuszczalności kosztów, realizowane były zgodnie z obowiązującymi procedurami i czy dotyczyły uzgodnionych działań.

D Decyzja— wspólnotowy akt prawny, wiążący dla poszczególnych instytucji, przedsiębiorstw i krajów członkowskich. Długofalowa strategia rozwoju regionalnego kraju- dokument planistyczny określającym cele i kierunki rozwoju regionalnego państwa na okres 25 lat. Określają m.

Transformacja systemowa w Polsce – Wikipedia, wolna encyklopedia

Do dokumentów takich zaliczamy sektorowe programy operacyjne regionalne programy operacyjne oraz Narodowy Plan Rozwoju. Dyrektywy Directives — forma aktów prawnych Wspólnoty. Jest prawnie wiążąca, jeśli chodzi o realizację celu i terminu działania, pozostawia jednak adresatom swobodę wyboru środków i metod jej wdrożenia w narodowe systemy prawne.

Opcje udostepniania dzialaja w Google Uve Opcje zapasow Transakcje

Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej DG Regio — departament Komisji Europejskiej, odpowiedzialny za zmniejszanie społeczno-gospodarczych zróżnicowań pomiędzy regionami Unii. Jej zadaniem jest m.

 • Opinia Europejskiego Komitetu Regionów - Reforma WPR.
 • Tekst zaproponowany przez Komisję Europejską Poprawka KR-u Aby zachować istotne, wspólne dla całej Unii elementy zapewniające porównywalność między decyzjami państw członkowskich, nie ograniczając przy tym jednak tych państw w realizacji celów Unii, należy ustanowić ramową definicję terminu "użytek rolny".
 • Wskazniki niestandardowe TradingView.
 • Najlepsze warianty handlu w Indiach
 • Brak utraty systemow handlowych

Działanie Measure — instrument pomocy wdrażający priorytet operacyjny w ramach programu operacyjnego, o odrębnym przeznaczeniu i zasadach realizacji; grupa projektów realizujących ten sam cel w ramach priorytetu programu operacyjnego. Dziedzina interwencji Sub-category of intervention — konkretne zagadnienie tematyczne w ramach kategoryzacji interwencji Funduszy strukturalnych, wchodzące w skład dziedziny działalności społeczno-gospodarczej, np.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

E Efekt dźwigni Leverage effect — efekt zachodzący wówczas, gdy wraz z uruchomieniem środków publicznych na realizację pewnych działań wzrasta również zaangażowanie sektora prywatnego w ich finansowanie. Efekt pożądany z punktu widzenia interwencji Funduszy strukturalnych. Efekt makroekonomiczny Macroeconomic effect — efekt wywierany przez realizację programów współfinansowanych z Funduszy strukturalnych na podstawowe wskaźniki makroekonomiczne.

 • Wyniki wyborów unaoczniły brak poparcia społeczeństwa dla rządzących i umożliwiły opozycji powołanie rządu.
 • Aby odkupic opcje zapasow
 • Konkurencja w opcjach strategii rynkow zagranicznych
 • Wyjasnij opcje gromadzenia handlu

Efektywność wykorzystania środków Efficiency — kryterium ewaluacyjne porównujące wielkość nakładów na rzecz realizacji programu np.

EQUAL— jedna z Inicjatyw Wspólnotowych, w ramach której wsparcie kierowane jest dla projektów mających na celu współpracę transnarodową służącą promowaniu nowych sposobów zwalczania wszelkich form dyskryminacji i nierówności na rynku pracy.

Equalopportunity Równość szans kobiet i mężczyzn — jedna z zasad polityki spójności Unii Europejskiej, mająca na celu tworzenie takich samych szans oraz zapewnienie równego traktowania kobiet i mężczyzn we wszystkich aspektach życia społecznego, gospodarczego i przestrzennego. ESPON— Europejska Sieć Obserwacyjna Planowania Przestrzennego European Spatial Planning Observation Network — sieć współpracy pomiędzy krajowymi instytutami zagospodarowania przestrzennego, która skupia się na obserwowaniu i analizie tendencji rozwoju terytorialnego i regionalnego w Europie poprzez finansowanie badań w zakresie zagospodarowania przestrzennego.

Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw European Charter for Small Enterprises — dokument definiujący obszary, w których należy podejmować działania obejmujące: kształcenie i szkolenie w zakresie przedsiębiorczości; zmniejszone koszty i łatwiejsze rozpoczęcie działalności; sprawniejsze ustawodawstwo i lepsze przepisy; dostępność szkoleń; szerszą działalność wychodzącą poza jednolity rynek; Strategia wyboru SVXY. opodatkowania i finansów; zwiększenie możliwości technologicznych małych przedsiębiorstw; rozwijanie silniejszej i skuteczniejszej reprezentacji interesów małych przedsiębiorstw na szczeblu UE i poszczególnych państw.

Jako efekt nowego celu strategicznego UE, wyznaczonego w r. Dokument ten nie ma charakteru obligatoryjnego, jednak pełni ważną rolę opiniotwórczą w sferach administracji i biznesu oraz programowania średniookresowego w Unii Europejskiej. Traktat w sprawie utworzenia EWG tzw. Traktat Rzymski podpisano w Rzymie, równocześnie z traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, tj.

 1. Потому что мы боимся - боимся чего-то, происшедшего в самом начале нашей истории.
 2. Элвин проследил несколько пульсаций, и все они, несмотря на единый основной образ, различались трудноопределимыми подробностями.
 3. На последних следах закатного сияния они составляли крошечную, тесную и поразительно симметричную группу.
 4. Благодарю вас, Джирейн,-- произнес .
 5. Najlepsze sygnaly opcji binarnych bezposrednich

Wszedł on w życie 1 stycznia r. Od 1 listopada r.

Wszedł on w życie 25 lipca r. Europejski Bank Centralny European Central Bank — bank z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, otwarty przez szefów ówczesnej 15 krajów Unii Europejskiej w czerwcukieruje polityką pieniężną państw Unii, w których obowiązuje waluta euro.

Do jego zadań należy przede wszystkim: zarządzanie rezerwami walutowymi państw członkowskich, ustalanie poziomu stóp procentowych w strefie euro, przeprowadzanie operacji dewizowych i dbanie o sprawne działanie systemów płatniczych, decydowanie o emisji banknotów euro. Europejski Bank Centralny pełni również funkcje doradcze: może wyrażać opinię wobec organów UE i organów narodowych w kwestiach należących do zakresu jego kompetencji, jest on niezależny od jakichkolwiek wpływów politycznych.

Będąc finansowym ramieniem Unii Europejskiej, Bank posiada osobowość prawną oraz finansową niezależność.

Spis treści

Bank jest zarządzany przez własne struktury decyzyjne w skład których wchodzi przedstawiciel Komisji Europejskiej.

Statut Banku w formie protokołu został dołączony do Traktatu Rzymskiego i stanowi jego integralną część oraz posiada taką samą moc prawną jak sam Traktat. Bank zajmuje się m. Bank udziela również gwarancji na przedsięwzięcia inwestycyjne oraz administruje środkami powierzonymi przez państwa członkowskie.

Z dniem 1 maja r. Warunkiem udzielenia pomocy jest rozwój demokracji i poszanowanie praw człowieka w danym państwie.