Transakcje opcjonalne i przyszle strategie. Najbardziej opłacalna strategia opcji binarnych. Strategie opcji binarnych

Dlatego zachęcamy do pozyskiwania większej ilości danych o aktywności klientów, jeśli są dostępne. Rozwój następujeprzy wykorzystaniu zasobówwygenerowanych wewnętrznie, w tokudziałalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Dobre przygotowanie spółki do sprzedażypozwala stronie sprzedającej przećwiczyćnegocjacje, antycypować potencjalnepytania i kwestie, które wynikną z badaniai opracować argumentację własnegostanowiska. Stan: Stan przebiegu przewidywania.

Zakres wartości kapitałówotrzymany przy wykorzystaniu tej metody jest wyceną małychpakietów akcji spółki, przy założeniu ich płynności. Chcąc ustalićwartość większych pakietów akcji konieczne jest skorygowaniewyceny o takie czynniki jak między innymi: stopień kontroli nadspółką uzyskiwany przez kupującego w wyniku nabycia akcjii płynność objętych akcji.

Metoda porównywalnych transakcji polega na ustaleniumnożników na podstawie wartości wybranych transakcjii określonych danych finansowych spółki będącej przedmiotemtransakcji, a następnie na zastosowaniu tych mnożnikówdo odpowiednich danych finansowych wycenianej spółki. Punktem wyjścia metody jest wybór transakcji, którychcharakterystyka jest jak najbardziej zbliżona do strukturytransakcji, na potrzeby której dokonywana jest wycenaoraz wyselekcjonowanie takich transakcji, których przedmiotembyły spółki porównywalne z przedmiotem wyceny.

Przy doborze spółek porównywalnych należy uwzględnićcharakter ich działalności, dotychczas osiągane wyniki finansoweoraz perspektywy dotyczące rozwoju i generowania wartościdla akcjonariuszy w przyszłości.

Dodatkowe zastosowanie metod rynkowych przy zestawieniu wyceny pozwoli na bardziej wiarygodne oszacowanie wartości przedsiębiorstwa. Miejsce transakcji w strategii rozwoju przedsiębiorstwa20 Metody majątkowePozwalają na oszacowanie wartościprzedsiębiorstwa w oparciu o jego majątek,w szczególności poprzez analizę wartościaktywów i pasywów, wynikającychze sprawozdania finansowego,przy uwzględnieniu korekt w obszarach,gdzie występują znaczne różnice międzywartością księgową a wartością ekonomiczną.

Ograniczenia tych metod to: dają niepełnąinformację o możliwościach generowania zyskuprzez spółkę, nie uwzględniają sytuacji rynkowej. Ilustracyjna wycena wartościPrzeprowadzenie ilustracyjnej wyceny pozwolina określenie przedziałów wartości spółki przedrozpoczęciem zasadniczego procesutransakcyjnego, pozwoli określić minimalny,akceptowalny poziom ceny za udziały.

Celem budowy modelu finansowegoi przygotowania wyceny DCF będzie identyfikacjadodatkowych argumentów do wykorzystaniaw procesie negocjacyjnym oraz podczas rozmówz instytucjami finansującymi potencjalnątransakcję.

Przygotowanie modelu wyceny DCF wymagazestawienia projekcji spółki, które umożliwiająidentyfikację kluczowych czynników wartościspółki.

W ustawie nie znajdziemy definicji. Próby zdefiniowania pojęcia "transakcja" podjęte zostały w piśmie Ministerstwa Finansów z dnia 21 lutego r. Oznacza to, że transakcją w rozumieniu tych przepisów może być np.

Przygotowanie wyceny spółki następujejednocześnie z przygotowaniem memoranduminformacyjnego. Oba dokumenty powinny byćze sobą spójne i się uzupełniać. Zakładki projekcjiz bilansem i rachunkiem zysków i strat zostanąprzedstawione inwestorom i załączonedo memorandum. Memorandum powinno zawieraćprzedstawienie prowadzonej działalności,produktów i usług, organizacji, kluczowychpracowników, historycznych wynikówi planów strategicznych spółki.

Memorandum ma również za zadanieprzedstawiać i opisywać przygotowaneprojekcje, które powinny być spójnez przedstawianą strategią rozwoju. Poza spółką i jej otoczeniem memorandumopisuje szczegółowo proceduryi harmonogram procesu, uściślaoczekiwania w stosunku do formyofert wstępnych w celu uzyskaniaich porównywalności.

Transakcje opcjonalne i przyszle strategie

Otoczenie rynkowe2. Rynek w Polsce2. Rynek w Europie3. Informacje ogólne3. Dane finansowe4. Otoczenie makroekonomiczne4. Wzrost PKB4. Inflacja, stopy procentowe4. Kursy walutowe4. Unia Europejska5. Struktura transakcji5. ZałącznikiW jakim celu? Celem memorandum jestdostarczenie potencjalnyminwestorom wystarczającychi niezbędnych informacji,aby mogli złożyć warunkowe,niewiążące oferty wstępne.

Memorandum powinno więcbyć atrakcyjne marketingowoi przedstawiać potencjał wzrostusprzedawanego podmiotu. Ważne jest, aby memorandumzabezpieczało stronęsprzedającą przedprzedstawieniem informacjiwrażliwych, które konkurencyjnypodmiot mógłby wykorzystać naniekorzyść sprzedawanej spółki.

Efektem przedstawieniamemorandum informacyjnegoinwestorom powinno byćzłożenie ofert wstępnych przezpotencjalnych inwestorówz długiej listy. Z podmiotów, które złożyłynajkorzystniejsze ofertypowstaje tzw. Na tym etapie nie dochodzi do spotkańpomiędzy inwestorem a doradcąsprzedającego, którego rolą, ale później,jest odpowiadanie na zapytania inwestorai selekcja udostępnianych dodatkowychinformacji.

Miejsce transakcji w strategii rozwoju przedsiębiorstwa24 Oferty wstępne, krótka listaOferty wstępne są niewiążącym prawniedokumentem, potwierdzającymzainteresowanie inwestora przedmiotemtransakcji oraz przedstawiającym kluczoweparametry, na jakich inwestor jestzainteresowany przystąpieniemdo transakcji.

Wybranie najkorzystniejszej ofertyi dobranie inwestorów jest możliwetylko jeśli oferty są porównywalne skonstruowane w sposób określonyw memorandum.

Cena, strukturatransakcji oraz przedmiot oferty powinnybyć jednoznacznie zdefiniowane. Częstobowiem sprzedający dopuszczają różnestruktury np. W zależności od konkurencyjności procesuoraz przyjętej strategii transakcji, badaniedue diligence może zostać przeprowadzonerównolegle lub w ustalonej kolejności.

Stąd też krótka lista powinna składać sięz nie więcej niż kilku podmiotów,które zostaną dopuszczone do dalszejczęści transakcji.

 • Jak handlowac przyszloscia i opcja opcji w Indiach
 • Eatereum vs Bitcoin Lepsze inwestycje
 • Siec internetowa opcji binarnych
 • Ta funkcja umożliwia osiągnięcie różnych celów: Identyfikowanie klientów o wysokiej wartości i przetwarzanie tych informacji Twórz strategiczne segmenty klientów w oparciu o ich potencjalną wartość, aby prowadzić spersonalizowane kampanie z ukierunkowaną sprzedażą, marketingiem i działaniami wsparcia Kieruj rozwojem produktu, koncentrując się na funkcjach zwiększających wartość klienta Zoptymalizuj strategię sprzedaży lub marketingu i dokładniej przydziel budżet na potrzeby dotarcia do klientów Rozpoznawaj i nagradzaj wartościowych klientów za pomocą programów lojalnościowych lub programów nagród Wymagania wstępne Zanim zaczniesz, zastanów się, co CLV oznacza dla Twojej firmy.

Inwestorzy, którzy niezostaną zakwalifikowani na listę otrzymująinformację o niedopuszczeniu dotransakcji. Warto jednak zaznaczyć,że podmioty te mogą tak skorygowaćofertę, aby ostatecznie znaleźć sięna krótkiej liście. Z punktu widzeniasprzedającego może wprowadzaćzabezpieczenia korekty ceny w wynikubadania due diligence, określać zakresbadania, wskazywać na harmonogramtransakcji. List intencyjny jest jednakkorzystny z punktu widzenia inwestora,gdyż zawiera akceptacje przezsprzedającego złożonych warunków oferty,i dostarcza względnego zabezpieczenia,że inwestor nie zostanie bezpodstawnieodrzucony z procesu, po kosztownymbadaniu due diligence.

List intencyjny stanowi również próbęwstępnych negocjacji. Jeśli strony nie będąw stanie wynegocjować kluczowychparametrów transakcji umieszczonychw liście intencyjnym, tym mniejprawdopodobne jest wynegocjowaniewszystkich szczegółów rozległej umowyinwestycyjnej. Dlatego też negocjowaniezapisów listu może być sprawdzianemgotowości stron do sprawnej finalizacjitransakcji oraz ich wstępnym testem pozycjinegocjacyjnych.

List intencyjny stanowi zwykle punktwyjścia umowy inwestycyjnej, z uwagina fakt, że zawiera główne parametrytransakcji zaakceptowane przez stronytransakcji.

W data room weryfikacji podlegająprzedstawione w memoranduminformacyjnym informacje orazidentyfikowane zostają potencjalne ryzykazwiązane z transakcją, którychzabezpieczenie będzie elementem dalszychnegocjacji.

Korzystając z tych statystyk transakcji, możesz określić, co naliczało w PP.

Nazwa data room pochodziod pomieszczenia, w którym gromadzonesą udostępniane dokumenty. Coraz częściejjednak udostępnianie dokumentóww ramach procesu due diligence odbywa sięw formie elektronicznej, co z jednej stronyumożliwia usprawnienie procesu raz zeskanowany dokument może byćwielokrotnie wykorzystywany, bez potrzebypowtórnego druku czy kserowania ,a z drugiej strony powoduje podniesieniejego konkurencyjności zwiększa możliwośćprowadzenia badań przez kilkupotencjalnych inwestorów równocześnie.

Doradcy strony kupującej przygotowująinwestorowi raporty z badania, w którychogólnie przedstawiają stan spółkipod względem badanych aspektów,oraz identyfikują ryzyka transakcyjne.

Najbardziej opłacalna strategia opcji binarnych. Strategie opcji binarnych

Przykładem mogą być nieściągalnenależności, nieodtwarzalny majątek trwały,nieujawniane wcześniej zobowiązania,transakcje między podmiotami powiązanymi w tym między właścicielami a spółką ,toczące się procesy sądowe z udziałemspółki. Oczywiście sprzedający nie ma obowiązkuprzedstawiania wszystkich informacji,w tym bardzo poufnych danych, takich jak:warunki umów z kontrahentami czy systemwynagradzania pracowników. Inwestorbędzie jednak oczekiwać przedstawieniaco najmniej struktury kluczowych umów bez kwot i nazw czy wzoru umowy o pracę.

Dobre przygotowanie spółki do sprzedażypozwala stronie sprzedającej przećwiczyćnegocjacje, antycypować potencjalnepytania i kwestie, które wynikną z badaniai opracować argumentację własnegostanowiska. Zidentyfikowane ryzyka będąstanowić podstawę do korekty cenyczy zakresu udzielanych przez właścicielioświadczeń i gwarancji w umowieinwestycyjnej.

Badania zwykle trwają jeden — dwatygodnie. Dodatkowy tydzień zazwyczajzajmuje doradcy strony kupującejprzygotowanie raportów z badania. Dla większej sprawności procesu inwestorzypowinni przesłać szczegółowe listydokumentów, których ujawnienia oczekują.

W tym dokumencieznajdą Państwo odpowiedzi na nurtująceWas pytania, m. Naszym jedynym celem jest sukcesnaszych Klientów i satysfakcja właścicieliprzedsiębiorstw. Dlatego zachęcamyPaństwa do zapoznania się z tą publikacjąoraz do bezpośredniego kontaktu z naszymiekspertami. Strategia wzrostu poprzeztransakcję przede wszystkimwymaga wybrania właściwegoinwestora. Inwestorzy zaproszenido udziału w transakcji powinnibyć wyselekcjonowani na podstawiekryteriów strony inicjującej proces.

Poza dokumentacją dotyczącą spółki,podczas badania inwestor często otrzymujewstępny zarys umowy inwestycyjnej. Składając skorygowaną ofertę po badaniudue diligence oczekuje się, że inwestorzyprzedstawią podstawowe uwagi do zapisówumowy, w tym kluczowe, wymagane przezinwestora oświadczenia i gwarancje.

Miejsce transakcji w strategii rozwoju przedsiębiorstwa26 Prezentacja zarząduPrezentacja zarządu lub kadry kierowniczejjest kluczowym, chociaż w Polsce bardzoczęsto zaniedbanym elementem transakcji. Prezentacja ma na celu zapoznanieinwestorów z ludźmi, którzy budują wartośćsprzedawanej firmy, uwiarygodnieniestrategii i dalszych planów rozwojowych,udzielenie odpowiedzi na kluczowe pytaniabiznesowe.

Dlatego prezentacja zarządu managementpresentation powinna być szczegółowozaplanowana i przygotowana, a nieograniczona jedynie do zwykłego spotkania. W prezentacji zarządu uczestniczą zwykletylko wybrani inwestorzy. Taka prezentacjapowinna być wsparta przygotowanymiwcześniej, dodatkowymi materiałami.

 • Opcje zapasow i zapasy grosza
 • Wydajnosc systemow handlu emisjami wegla w Chinach
 • 53 obrot kapitalowy opcji
 • Когда-то он мечтал о том, чтобы снова отыскать тех, кто позаботился о нем при его рождении.

To jest dzień poświecony inwestorom,uwiarygodniający historię, podjęte działaniai strategię rozwoju. Inwestorzy powinni uprzednio przygotowaćlistę zagadnień, które chcieliby poruszyćpodczas spotkania, oraz listę szczegółowychpytań. Dobrze, jeśli pytania dotyczą kwestiistrategicznych, a nie drobnych elementówbadania due diligence, na które powinniotrzymać odpowiedź w toku badania.

Dobrze przygotowana prezentacja możezmieniać strategię transakcji.

Transakcje opcjonalne i przyszle strategie

Może np. W takim przypadku szczegółowo wybraniinwestorzy otrzymują rozbudowany teaser,na podstawie którego przystępujądo wstępnych rozmów. Poznanie firmynastępuje wówczas wyłącznie poprzezbadanie due diligence i dopracowanąprezentację zarządu. NegocjacjeNegocjacje trwają przez cały czastransakcji. Wiele elementów i uzgodnieńzostaje wypracowanych na etapiewstępnych ofert czy zapisów listuintencyjnego. Gdy strony transakcji uzgodnią głównewarunki transakcji, w szczególnościprzedmiot transakcji, jej strukturę,oferowaną i akceptowalną cenę, sposóbpłatności itd.

Do umów towarzyszącychmogą należeć np. Poza eksponowanymi aspektami transakcji np.

Miejsce transakcji w strategii rozwoju - Ernst & Young

Są to głównieoświadczenia sprzedających i sposóbich gwarantowania. Przykładowo — kupujący, który oferujeodpowiednio atrakcyjne parametrytransakcji, może oczekiwać od stronysprzedającej oświadczeń, że nie istniejątakie czynniki, których ujawnieniewpłynęłoby na wartość firmy. Zakrestych oświadczeń zależy od negocjacji. Jeśli te oświadczenia mają mieć jakąśwartość dla inwestora, powinny byćgwarantowane odpowiednimi zapisamiw umowie inwestycyjnej np.

Oświadczenia i wynikająca z nichodpowiedzialność mogą być opartena zasadzie ryzyka odpowiedzialnośćobiektywnaczyli niezależneod subiektywnej przesłanki winysprzedającego. Standardowo oświadczeniatego typu dotyczą kwestii podatkowych,często pracowniczych czy środowiskowych.

Podpisanie pakietu umówi zamknięcie transakcjiPodpisanie umów sprzedaży i umówtowarzyszących signing często wcalenie jest tożsame z przeniesieniem własności niezależnie od formy udziałów,przedsiębiorstwa spółki lub jakichkolwiekistotnych aktywów związanychz przedsiębiorstwem. Przeniesieniewłasności bywa uzależnione od zapisanychw umowach warunków zawieszających.

Spełnienie tych warunków na ogółautomatycznie powoduje zamknięcietransakcji — czyli przeniesienie własności. Zwykle płatność lub część płatnościnastępuje w momencie podpisania,natomiast pozostała część w momenciezamknięcia transakcji. W praktyce mogąmieć miejsce także płatności odroczone,związane z osiąganiem określonychwyników przez przedsiębiorstwow przyszłości earn out.

Closing może być uzależniony od takichczynników jak: zezwolenie Urzędu OchronyKonkurencji i Konsumentów zgodakoncentracjipomyślny audyt sprawozdańfinansowych przedsiębiorstwa, określonywynik na koniec roku, otrzymanie innychadministracyjnych zezwoleń, pomyślneprzeprowadzenie potwierdzającego badaniadue diligence. W momencie spełnienia określonychw umowie inwestycyjnej warunkówzawieszających, strony sporządzająmemorandum zamknięcia closingmemorandum — akceptowany przeznie dokument i potwierdzający spełnieniewszystkich warunków zawieszającychautomatyczne zamknięcie transakcji np.

 1. Старый наставник дал подробный отчет о своей встрече с Шутом и добавил немногое, известное ему об образе жизни Хедрона.
 2. Renko Swing Trading Strategies
 3. Ведь он-то видел реального хозяина города и даже беседовал с ним в торжественной тишине его блистающего подземного мира.
 4. Minimalna depozyt bitcoin.
 5. В конце концов, члены Совета были здравомыслящими людьми.

Wliczamy do nich fazy seed, start up,rozwój, ekspansję, dojrzałość i schyłek. Seed — obejmuje okres od powstaniapomysłu na biznes do jego prawnejrejestracji.

Zmiany od 2017 roku

Start up — obejmuje okres od rejestracjidziałalności do pojawienia się pierwszychprzychodów ze sprzedaży.

Rozwój — obejmuje okres, w którymprzychody ze sprzedaży zaczynajądynamicznie rosnąć. Pojawiają siępierwsze zyski. Ekspansja — okres, w którymprzedsiębiorstwo rozwija się, rozszerzającstrukturę asortymentową oferowanychproduktów bądź usług, a także wchodzącna nowe rynki.

Przedsiębiorstwo osiągawysokie zyski, a jego przychody zesprzedaży wciąż rosną. Dojrzałość — faza cyklu życiaprzedsiębiorstwa, w której przychody zesprzedaży stabilizują się na wcześniejosiągniętym poziomie, a zyski przestająrosnąć.

Następuje po niej schyłek, bądźodrodzenie przedsiębiorstwa. Closing — moment zamknięcia transakcjii przeniesienia udziałów spółki na nabywcę.

Jest to dokument,w którym strony zobowiązują siędo nieprzekazywania podmiotomzewnętrznym poufnych informacji,uzyskanych w trakcie procesu transakcyjnego.

Dokumentacja podatkowa VAT wg. nowej ustawy || PKF Polska

Data room — w klasycznym rozumieniujest to zabezpieczone i monitorowanepomieszczenie, gdzie potencjalni nabywcyi ich doradcy mają możliwośćprzeanalizowania dużej ilości poufnychinformacji o kupowanej spółce różnegorodzaju dokumenty i raporty.

W dokumentacji powinien zostać opisany także sposób i termin zapłaty. Istotne jest sprecyzowanie rodzaju metod płatniczych czy waluty regulowania płatności. Istotny w przypadkach, kiedy strategia ma wpływ na cenę, np. Mogą to być np.

Przykładowe korzyści to np. Przepisy nie regulują terminu sporządzania dokumentacji cen transferowych. Na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej podatnicy są obowiązani do przedłożenia dokumentacji w terminie 7 dni od dnia doręczenia żądania tej dokumentacji przez te organy.

Ponadto Minister Finansów w dniu Komunikat ten jest efektem zapowiedzi MF w związku ze staraniami ograniczenia unikania opodatkowania zysków w Polsce. Metody szacowania dochodu W przypadku gdy podmiot Transakcje opcjonalne i przyszle strategie dokonuje transakcji z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, a warunki ustalone w takiej transakcji odbiegają od warunków, jakie ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, i w wyniku tego podatnik nie wykazuje dochodów lub wykazuje dochody w zaniżonej wysokości - dochody podatnika określa się w drodze oszacowania, stosując następujące metody, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia Tak ustalona cena może być uważana za cenę rynkową określoną w transakcji danego podmiotu z podmiotem z nim powiązanym; 3 rozsądnej marży "koszt plus" - polega na ustaleniu ceny sprzedaży na poziomie odpowiadającym sumie kosztów bezpośrednio związanych z nabyciem od podmiotu niezależnego lub z wytworzeniem we własnym zakresie przedmiotów transakcji i odpowiedniego zysku wynikającego z warunków rynkowych i funkcji wykonywanych przez strony transakcji oraz kosztów pośrednich, z wyłączeniem kosztu ogólnego zarządu, to jest kosztów działania jednostki jako całości oraz kosztów zarządzania tą jednostką.

Jeżeli nie jest możliwe zastosowanie metod wymienionych powyżej, stosuje się metody zysku transakcyjnego. Polegające na określeniu dochodów na podstawie zysku, jakiego racjonalnie mógłby oczekiwać dany podmiot uczestniczący w transakcji. Wybór konkretnej metody w praktyce uzależniony jest od rodzaju transakcji oraz od dostępności danych porównywalnych, służących zastosowaniu tej czy innej metody szacunkowej.

Dlatego zachęcamy do pozyskiwania większej ilości danych o aktywności klientów, jeśli są dostępne. Wybierz kafelek Wartość okresu istnienia klienta i wybierz opcję Użyj modelu. W okienku Wartość okresu istnienia klienta podgląd wybierz opcję Wprowadzenie. Nazwij ten model i Nazwa encji wyjściowej, aby odróżnić je od innych modeli lub encji. Wybierz Dalej. Zdefiniuj preferencje modelu Ustaw Okres przewidywania, aby określić, jak daleko w przyszłości chcesz przewidzieć CLV.

Domyślnie jednostka jest ustawiona na miesiące. Można zmienić go na lata, aby w przyszłości wyglądać dalej.

Utwórz prognozę wartości okresu istnienia klienta

Porada Aby dokładnie przewidzieć CLV dla ustawionego okresu, potrzebujesz porównywalnego okresu danych historycznych. Na przykład, jeśli chcesz prognozować na następne 12 miesięcy, zaleca się, aby mieć co najmniej miesiące danych historycznych.

Określ, co Aktywni klienci oznaczają dla firmy.

Transakcje opcjonalne i przyszle strategie

Ustaw przedział czasu, w którym klient musiał mieć co najmniej jedną transakcję, aby zostać uznanym za aktywną. Model będzie przewidywał tylko CLV dla aktywnych klientów. Zezwól modelowi na obliczenie interwału zakupów zalecane : Model analizuje Twoje dane i określa okres na podstawie historycznych zakupów.

Ustaw interwał ręcznie: Jeśli masz określoną definicję biznesową aktywnego klienta, wybierz tę opcję i odpowiednio ustaw przedział czasu. Definiować wartość procentową Klienta o wysokiej wartości, aby umożliwić modelowi dostarczanie wyników zgodnych z definicją biznesową.

Model obliczania zalecane : Model analizuje dane i na podstawie historii transakcji klientów określa, jaka wartość może być dla Twojej firmy klientem. Jednak liczba ta może się różnić w zależności od Twojej firmy i branży. Procent najbardziej aktywnych klientów: Zdefiniuj klientów o dużej wartości dla swojej firmy jako percentyl najlepiej płacących aktywnych klientów. Jeśli Twoja firma definiuje klientów o dużej wartości w inny sposób, daj nam znać, z przyjemnością dowiemy się więcej.

Wybierz pozycję Dalej, aby przejść do następnego kroku. Dodaj wymagane dane W kroku Wymagane dane wybierz opcję Dodaj dane do Historia transakcji klienta i wybierz encję, która dostarcza informacje historyczne dotyczące transakcji, jak to opisano w sekcji wymagania wstępne.

Zmapuj pola semantyczne na atrybuty w encji historii zakupu i wybierz przycisk Dalej. Jeśli poniższe pola nie są wypełnione, skonfiguruj relację z encji historii zakupu do encji Klient i wybierz Zapisz. Wybierz jednostkę historii transakcji.

Transakcje opcjonalne i przyszle strategie

Wybierz pole, które identyfikuje klienta w encji historii zakupu. Musi ono być powiązane z podstawowym identyfikatorem klienta encji Klient. Wybierz encję, która pasuje do Twojej podstawowej encji klienta. Wprowadź nazwę, która opisuje relację. Dodaj dane opcjonalne Dane odzwierciedlające kluczowe interakcje z klientami takie jak internet, obsługa klienta i dzienniki zdarzeń dodają kontekst do rekordów transakcji.

Więcej wzorców znalezionych w danych o aktywności klientów może poprawić dokładność prognoz. W kroku Dodatkowe dane opcjonalnie wybierz opcję Dodaj dane. Wybierz encję czynności klienta, która dostarcza informacje o działaniu klienta w sposób opisany w sekcji wymagania wstępne. Zmapuj pola semantyczne na atrybuty w encji działań klienta i wybierz przycisk Dalej. Wybierz typ działania dopasowania do typu działania klienta, które jest dodawane.

Wybierz jeden z istniejących typów działań lub dodaj nowy typ działania. Skonfiguruj relację z encji działania klienta z encją Klient.