Strategia roznorodnosci gospodarczej.

W odczuciu społecznym działania na rzecz środowiska mają mniejsze znaczenie wobec wagi problemów strukturalnych. Brak lub niewystarczające uwzględnienie potrzeb oraz zasad ochrony różnorodności biologicznej w politykach i działaniach resortowych Niewystarczające siły i środki finansowe przeznaczane na realizację zadań z zakresu ochrony przyrody. Przyspieszenie prac nad dedykowanym instrumentem prawnym, który pozwoli zmierzyć się z gwałtownie rosnącym problemem niekontrolowanego rozprzestrzeniania się inwazyjnych gatunków obcych. Zgodnie z art. Jednak i w Polsce występowały i występują zagrożenia dla różnorodności biologicznej typowe dla współczesnej cywilizacji. Priorytetowa rola lasów w kształtowaniu i ochronie różnorodności biologicznej wymaga uznawania tej funkcji na równi z innymi ważnymi funkcjami.

Strategia roznorodnosci gospodarczej

Strategia na rzecz różnorodności biologicznej Unia Europejska musi wywiązać się ze swoich zobowiązań wobec środowiska Ambicją nowej unijnej Strategii na rzecz Różnorodności Biologicznej jest zapewnienie, by nowy cel wyznaczony na r. Niestety Strategia w dużym stopniu nie uwzględnia tego, o co postulowano.

Strategia roznorodnosci gospodarczej

Wskazuje co prawda właściwe Opcje inwestycyjne., jednak jest mało ambitna i dość ogólna. Nie zostały określone ani precyzyjne cele pośrednie, ani konkretne działania, niezbędne do ich osiągnięcia. Zarówno Rada Unii Europejskiej pod polskim przewodnictwem, jak i Parlament Europejski muszą teraz dopracować Strategię tak, by podjęte zostały wszelkie możliwe działania niezbędne do osiągnięcia celu założonego na rok Jednym z kluczowych zobowiązań powinno być powstrzymanie utraty wszystkich gatunków i siedlisk do roku zamiast Strategia roznorodnosci gospodarczej i wymierna poprawa stanu wszystkich tych gatunków i siedlisk a nie tylko ich części do roku Tylko wtedy realne stanie się zmierzenie z celem wyznaczonym na r.

Strategia roznorodnosci gospodarczej

Ponadto Unia Europejska musi podjąć wiarygodne, dodatkowe zobowiązania finansowe wspierające zachowanie najbogatszych i najwrażliwszych ekosystemów na Ziemi w krajach rozwijających się. Nadal bardzo daleko nam do zażegnania kryzysu środowiskowego, a dekada to — w skali procesów zachodzących w przyrodzie — naprawdę mało.

Strategia roznorodnosci gospodarczej

Podczas polskiej prezydencji w Radzie UE muszą pilnie zostać podjęte takie działania jak: Zapewnienie pełnej realizacji nowej unijnej Strategii na rzecz Różnorodności Biologicznej, szczególnie w odniesieniu do polityk sektorowych i budżetu UE.

Wskazana jest śródokresowa ocena jej wyników do r. Przedstawienie przez Komisję Europejską konkretnych i jeszcze ambitniejszych inicjatyw na rzecz właściwej realizacji Strategia roznorodnosci gospodarczej Ptasiej i Dyrektywy Siedliskowej. Powinny one obejmować: szkolenia dla urzędników administracji państwowej i planistów, podjęcie dialogu z głównymi sektorami gospodarki, wysokie standardy w ustalaniu celów ochrony przyrody i zarządzaniu ostojami Natura oraz lepsze procedury kontroli i egzekwowania prawa.

Strategia roznorodnosci gospodarczej

Przyspieszenie prac nad dedykowanym instrumentem prawnym, który pozwoli zmierzyć się z gwałtownie rosnącym problemem niekontrolowanego rozprzestrzeniania się inwazyjnych gatunków obcych.

Wznowienie dyskusji na temat instrumentów na rzecz ochrony wysokiej jakości gleb, które — poza czystymi wodami i powietrzem — stanowią fundament życia na Ziemi.

Strategia roznorodnosci gospodarczej

Zobacz więcej:.