Opcje udostepniania objetych strategia zakupu.

Udostępniaj tego typu informacje na temat swojego sklepu: Nowo dodane oferty maksymalnie 25 z Twoich najnowszych ofert Odniesione ostatnio sukcesy, np. Charakteru takiego nie mają bliżej nie sprecyzowane zamierzenia organu gminy, jakie w przyszłości mogą hipotetycznie zostać podjęte. Jaki będzie przedmiot zamówień, orientacyjna wartość zamówień, tryb udzielenia zamówienia oraz przewidywany termin wszczęcia postępowań, o których mowa w pkt powyżej? Kliknij Zacznij się reklamować. Zgodnie z ustawą z dnia 6 września r. Przedmiotem informacji publicznej może być jedynie informacja o istniejących obiektywnie, to jest realizowanych zadaniach publicznych.

Opcje udostepniania objetych strategia zakupu

Asortymenty rezerw strategicznych i ich ilości określa Rządowy Program Rezerw Strategicznych, zwany dalej "Programem". Projekt Programu opracowuje minister właściwy do spraw energii we współpracy z: 1 Ministrem Obrony Narodowej; 2 ministrem właściwym do spraw wewnętrznych; 3 ministrem właściwym do spraw rolnictwa; 4 ministrem właściwym do spraw rynków rolnych; 5 Ministrem Sprawiedliwości; 6 ministrem właściwym do spraw transportu; 6a ministrem właściwym do spraw żeglugi śródlądowej; 7 ministrem właściwym do spraw zdrowia; 7a ministrem właściwym do spraw gospodarki; 8 Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 9 innymi organami administracji rządowej realizującymi zadania w zakresie bezpieczeństwa i obronności państwa, zarządzania kryzysowego i ochrony infrastruktury krytycznej oraz bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego, w tym sprawującymi, na mocy innych ustaw, nadzór nad realizacją tych zadań wykonywanych przez przedsiębiorców.

Opcje udostepniania objetych strategia zakupu

Minister właściwy do spraw energii, przygotowując projekt Programu uwzględnia: 1 możliwość wystąpienia lub zaistnienie zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa, bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego, klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej; 2 sytuację gospodarczą i społeczną państwa; 3 stan i perspektywy koniunktury na świecie; 4 asortymenty rezerw strategicznych i ich ilości, niezbędne do realizacji celów, o których mowa w art.

Organy, o których mowa w ust. Do projektu Programu należy załączyć informację o asortymencie rezerw strategicznych, ich ilości i wartości oraz ich finansowaniu, wykorzystaniu i rozmieszczeniu, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

Opcje udostepniania objetych strategia zakupu

Program opracowuje się na okres 5 lat. Minister właściwy do spraw energii podejmuje prace nad projektem Programu na kolejny okres nie później niż na 12 miesięcy przed upływem okresu objętego poprzednim Programem. Program może być corocznie aktualizowany w przypadku zmiany okoliczności, o których mowa w art.

Opcje - podstawy, strategie, możliwości 5/8 część I

Do aktualizacji Programu stosuje się przepisy art. Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw energii złożony nie później niż do dnia 30 kwietnia danego roku, w drodze uchwały, przyjmuje Program lub jego aktualizację w terminie do dnia 31 maja danego roku.

Przyjęty przez Radę Ministrów Program minister właściwy Opcje udostepniania objetych strategia zakupu spraw energii niezwłocznie przekazuje organom, o których mowa w art.

Opcje udostepniania objetych strategia zakupu

Program jest programem wieloletnim w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia r. Program jest finansowany z budżetu państwa w postaci: 1 dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie lub Recenzje systemu handlu blue wave kosztów: a zakupu asortymentu w celu utworzenia rezerw strategicznych, b przechowywania rezerw strategicznych, w tym ich magazynowania, wymiany, zamiany i konserwacji, c związanych ze sprzedażą zlikwidowanych rezerw strategicznych albo nieodpłatnym przekazaniem zlikwidowanych i niesprzedanych rezerw strategicznych, d poddania odzyskowi lub unieszkodliwienia zlikwidowanych rezerw strategicznych będących odpadami, e inwestycji Agencji związanych z budową lub modernizacją infrastruktury technicznej utrzymywania rezerw strategicznych, f wykonywania umowy, o której mowa w art.

W budżecie państwa tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na finansowanie działań ministra właściwego do spraw energii w zakresie rezerw strategicznych, w sytuacjach zagrożeń, o których mowa w art.

Wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w zakresie: Czy zamawiający przewiduje przeprowadzić w r. Czy zamawiający, w szczególności, przewiduje przewiduje przeprowadzić w r. Prawo zamówień publicznych? Jaki będzie przedmiot zamówień, orientacyjna wartość zamówień, tryb udzielenia zamówienia oraz przewidywany termin wszczęcia postępowań, o których mowa w pkt powyżej? Niezależnie od powyższego, gdyby Zamawiający na dzień udzielenia odpowiedzi na niniejsze pismo nie planował przeprowadzić w r.

Wysokość rezerwy, o której mowa w ust.