J & J Opcje zapasow pracownikow.

Kompletowanie zamówień. Koncentruje się na zapewnieniu rytmicznego i płynnego przepływu materiału pomiędzy stanowiskami wspartego pełnym zaangażowaniem pracowników w jego doskonalenie. Lean — szczupły i jej narzędziu Mapowania Strumienia Wartości. Co jednak dzieje się po rozpoczęciu koncertu?

W tym artykule Ważne Rozwiązanie Dynamics for Finance and Operations stało się zbiorem aplikacji przystosowanych do pomocy w zarządzaniu konkretnymi funkcjami biznesowymi.

Aby uzyskać więcej informacji o tych zmianach, przejdź na Przewodnik licencjonowania systemu Dynamics Pracownicy korzystają z strony Zgłaszanie postępu na urządzeniu z kartami zadań w celu raportowania ilości ukończonych dla zadania produkcyjnego.

W tym temacie opisano, jak skonfigurować różne opcje, które określają, w jaki sposób pracownicy mogą zgłaszać ukończenie za pomocą tej strony i co dzieje się dalej.

Dostępne opcje: Umożliwia określenie, czy i jak ilości zgłoszone jako gotowe są dodawane do magazynu. Umożliwia określenie, czy i w jaki sposób mają być generowane i stosowane numery partii podczas zgłaszania towarów gotowych. Umożliwia określenie, czy i w jaki sposób mają być generowane i stosowane numery seryjne podczas zgłaszania towarów gotowych.

Zgłaszanie jako gotowych z urządzenia karty zadania

Kontroluj, czy i jak zgłaszać gotowość do numeru identyfikacyjnego. Umożliwia określenie, czy ilości zgłoszone jako gotowe są dodawane do magazynu Aby określić, czy i w jaki sposób ilości zgłoszone jako gotowe w ostatniej operacji powinny zostać dodane do magazynu, należy wykonać następujące kroki.

Na karcie Zgłoszenie wyrobów gotowych, w polu Aktualizuj raport zakończonych online określ jedną z następujących wartości: Nie — ilość nie zostanie dodana do zapasów w przypadku zgłoszenia ilości w ostatniej operacji. Status zlecenia produkcyjnego nigdy się nie zmieni. Ilość — stan zlecenia produkcyjnego zostanie zmieniony na zgłoszone jako gotowe, ale stan zlecenia produkcyjnego nigdy się nie zmieni.

Stan — Zmieni się tylko stan zlecenia produkcyjnego. Żadna ilość nie zostanie dodana do zapasów J & J Opcje zapasow pracownikow przypadku zgłoszenia ilości w ostatniej operacji. Uwaga Ilości nie są śledzone w zapasach, jeśli operacje, które zostały zgłoszone jako zakończone, nie są zdefiniowane jako ostatnia operacja. Jednak te ilości mogą być używane do oglądania postępu. Można je również uwzględnić w regułach, które kontrolują, czy pracownicy mogą rozpoczynać następną operację przed osiągnięciem zdefiniowanego progu zgłoszonych ilości w poprzedniej operacji.

Te reguły można zdefiniować na karcie Sprawdzanie poprawności ilości na stronie Ustawienia domyślne zlecenia produkcyjnego. Aby uzyskać więcej informacji na temat pracy ze stroną Ustawienia domyślne zlecenia produkcyjnego, należy zapoznać się z Parametry produkcji w module Uruchomienie produkcji.

Zgłaszanie towarów kontrolowanych za pomocą partii jako gotowe Urządzenie karty zadań obsługuje trzy scenariusze tworzenia raportów dotyczących partii towarów. Te scenariusze dotyczą zarówno towarów włączonych dla zaawansowanych procesów magazynowych, jak i dla towarów, które nie są włączone dla zaawansowanych procesów magazynowych.

Numery partii przypisane ręcznie - Pracownicy wprowadzający niestandardowy numer partii. Ten numer partii może pochodzić ze źródła zewnętrznego, które nie jest znane dla systemu. Wstępnie zdefiniowane numery partii - Pracownik umożliwia wybranie numeru partii na liście numerów partii, które system automatycznie generuje przed zwolnieniem zlecenia produkcyjnego na urządzeniu karty zadań. Trwałe numery partii - Pracownicy nie wprowadzają ani nie wybierają numeru partii.

Zamiast tego system automatycznie przypisuje numer partii do zlecenia produkcyjnego przed jego zwolnieniem. Umożliwia wybranie produktu do konfiguracji. Na skróconej karcie Zarządzaj zapasami w polu Grupa numerów partii wybierz grupę numerów śledzenia skonfigurowaną w taki sposób, aby obsługiwała dany scenariusz. Uwaga Domyślnie, jeśli grupa numerów partii nie jest przypisana do produktu kontrolowanego przez partię, urządzenie karty zadań zawiera ręczny wpis dla numeru partii podczas zgłaszania wyrobów gotowych.

Poniższe sekcje opisują sposób konfigurowania grup numerów śledzenia w celu obsługi każdego z trzech scenariuszy tworzenia raportów dotyczących partii towarów.

Ustaw grupę numerów identyfikacyjnych, aby umożliwić pracownikom ręczne przypisanie numeru partii Aby zezwolić na ręcznie przypisane numery partii, wykonaj następujące kroki, aby skonfigurować grupę numerów śledzenia.

Proces magazynowania

Utwórz lub wybierz grupę numerów śledzenia do skonfigurowania. Na skróconej karcie Ogólne ustaw opcje Ręcznie na Tak. Należy określić inne wymagane wartości, a następnie wybrać tę grupę numerów śledzenia jako grupę numerów partii dla zwolnionych produktów, dla których ma być używany ten scenariusz. W przypadku użycia tego scenariusza pole Numeru partii, które znajduje się na stronie Zgłaszanie postępu na karcie zadań, jest polem tekstowym, J & J Opcje zapasow pracownikow którym pracownicy mogą wprowadzać dowolną wartość.

Skonfiguruj grupę numerów śledzenia, która dostarcza listę wstępnie zdefiniowanych numerów partii Aby podać listę predefiniowanych numerów partii, wykonaj następujące kroki, aby skonfigurować grupę numerów śledzenia. Na skróconej karcie Ogólne ustaw opcje Tylko dla transakcji magazynowych na Tak. Pole Na ilość służy do dzielenia numerów partii na ilość w zależności od wprowadzonej wartości. Na przykład zlecenie produkcyjne dla dziesięciu sztuk, a pole Na ilość jest ustawione na wartość 2.

Przeglad systemu handlu impulsem

W takim przypadku do zlecenia produkcyjnego zostanie przypisane pięć numerów partii, które zostały utworzone. W przypadku użycia tego scenariusza pole Numeru partii, które znajduje się na stronie Zgłaszanie postępu na urządzeniu karty zadań, zapewnia listę rozwijaną, na której pracownicy muszą wybrać wcześniej zdefiniowaną wartośc.

Skonfiguruj grupę numerów śledzenia, która automatycznie przypisuje numery partii Jeśli numery partii powinny być przypisywane automatycznie, bez wprowadzania danych pracownika, należy wykonać poniższe kroki w celu skonfigurowania grupy numerów śledzenia. Na skróconej karcie Ogólne ustaw opcje Tylko dla transakcji magazynowych na Nie. W opcji Ręcznie określ wartość Nie. W przypadku użycia tego scenariusza pole Numeru partii, które znajduje się na stronie Zgłaszanie postępu na karcie zadań, pokazuje wartość, ale pracownicy nie mogą jej edytować.

Zgłaszanie towarów kontrolowanych za pomocą serii jako gotowe Urządzenie karty pracy J & J Opcje zapasow pracownikow trzy scenariusze raportowania towarów kontrolowanych seryjnie.

Numery seryjne przypisane ręcznie - Pracownicy wprowadzający niestandardowy numer seryjny.

Ten numer seryjny może pochodzić ze źródła zewnętrznego, które nie jest znane dla systemu. Wstępnie zdefiniowane numery seryjne - Pracownik umożliwia wybranie numeru sertyjnego na liście numerów seryjnych, które system automatycznie generuje przed zwolnieniem zlecenia produkcyjnego na urządzeniu karty zadań. Trwałe numer seryjny - Pracownicy nie wprowadzają ani nie wybierają numeru seryjnego.

Zamiast tego system automatycznie przypisuje numer seryjny do zlecenia produkcyjnego przed jego zwolnieniem. Włączanie funkcji w systemie Aby umożliwić urządzeniom kart produkcyjnych akceptowanie numeru seryjnego podczas zgłaszania wyrobów gotowych, należy skorzystać z zarządzania funkcjami w celu włączenia następujących funkcji w podanej kolejności : Udoskonalone środowisko użytkownika okna dialogowego zgłaszania postępu w menu Urządzenie karty zadań Włącz, aby wprowadzić numery seryjne i partii podczas zgłaszania jako gotowych z urządzenia karty zadań Systemy handlowe uzywane przez fundusze hedgingowe zapoznawcza Konfigurowanie produktów wymagających raportowania numerów seryjnych Aby umożliwić produktowi obsługę dowolnego z dostępnych scenariuszy sterowanych seryjnie, należy wykonać następujące kroki: Aby wyłączyć każdy scenariusz, wykonaj następujące kroki.

Na skróconej karcie Zarządzaj zapasami w polu Grupa numerów seryjnych wybierz grupę numerów śledzenia skonfigurowaną w taki sposób, aby obsługiwała dany scenariusz. Uwaga Domyślnie, jeśli grupa numerów seryjnych nie jest przypisana do produktu kontrolowanego przez serię, urządzenie karty zadań zawiera ręczny wpis dla numeru seryjnego podczas zgłaszania wyrobów gotowych.

System handlowy ETNOS.

Poniższe sekcje opisują sposób konfigurowania grup numerów śledzenia w celu obsługi każdego z trzech scenariuszy tworzenia raportów dotyczących towarów kontrolowanych przez serię. Ustaw grupę numerów identyfikacyjnych, aby umożliwić pracownikom ręczne przypisanie numeru seryjnego Aby zezwolić na ręcznie przypisane numery seryjne, wykonaj następujące kroki, aby skonfigurować grupę numerów śledzenia. Należy określić inne wymagane wartości, a następnie wybrać tę grupę numerów śledzenia jako grupę numerów seryjnych dla zwolnionych produktów, dla których ma być używany ten scenariusz.

W przypadku użycia tego scenariusza pole Numer seryjny, które znajduje się na stronie Zgłaszanie postępu na karcie zadań, jest polem tekstowym, w którym pracownicy mogą wprowadzać dowolną wartość dla numeru seryjnego. Po wprowadzeniu wartości jest ona dodawana do listy numerów seryjnych.

  1. Just in time – Encyklopedia Zarządzania
  2. Proces magazynowania – Encyklopedia Zarządzania

Na tej liście pracownicy mogą wykonywać następujące czynności: Aby oznaczyć numer seryjny jako odpadki, wybierz przycisk Odpadki dla odpowiedniego wiersza. Pracownik będzie monitowany o podanie Przyczyny błędu. Aby usunąć numer seryjny, wybierz przycisk Usuń dla odpowiedniego wiersza.

Just in time

Skonfiguruj grupę numerów śledzenia, która dostarcza listę wstępnie zdefiniowanych numerów seryjnych Aby podać listę predefiniowanych numerów seryjnych, wykonaj następujące kroki, aby skonfigurować grupę numerów śledzenia.

Pole na ilość umożliwia podział numerów seryjnych na liczbę z jednej. W przypadku użycia tego scenariusza pole Numer seryjny, które znajduje się na stronie Zgłaszanie postępu na urządzeniu karty zadań, zapewnia listę rozwijaną, na której pracownicy muszą wybrać wcześniej zdefiniowaną wartośc. Skonfiguruj grupę numerów śledzenia, która automatycznie przypisuje numery seryjne Jeśli numer seryjny powinien być przypisywanye automatycznie, bez wprowadzania danych pracownika, należy wykonać poniższe kroki w celu skonfigurowania grupy numerów śledzenia.

W przypadku użycia tego scenariusza pole Numer seryjny, które znajduje się na stronie Zgłaszanie postępu na karcie zadań, pokazuje wartość, ale pracownicy nie mogą jej edytować. Ten scenariusz ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy tworzone jest zlecenie produkcyjne dla ilości jednej sztuki towaru kontrolowanego numerem seryjnym. Zgłaszanie wyrobów jako gotowych do numeru identyfikacyjnego W przypadku zaawansowanych procesów magazynowych może być używany wymiar numer identyfikacyjny w celu śledzenia zapasów w lokalizacjach magazynów, które zostały skonfigurowane w tym celu.

W takim przypadku numer identyfikacyjny jest wymagany, gdy pracownik zgłasza ilości jako gotowe. Włączanie zgłaszania i drukowania etykiet numeru identyfikacyjnego Aby móc stosować funkcje opisane w tej sekcji, należy skorzystać z zarządzania funkcjami w celu włączenia następujących funkcji w podanej kolejności : Numer identyfikacyjny do zgłoszenia wyrobów gotowych został dodany do urządzenia karty zadań Włącz automatyczną generację numeru identyfikacyjnego podczas zgłaszania wyrobów gotowych w urządzeniu karty zadań Drukowanie etykiety z menu Urządzenie karty zadań Ustawianie zgłaszania wyrobów jako gotowych do numeru identyfikacyjnego Aby określić, czy pracownicy powinni ponownie używać istniejącego numeru identyfikacyjnego, czy generować nowy numer identyfikacyjny, gdy zgłaszają ilości jako gotowe, należy wykonać następujące kroki.

Parametry produkcji w module Wykonywanie produkcji

Ustaw następujące opcje dla każdego urządzenia: Generowanie numeru identyfikacyjnego — ustawienie tej opcji na wartość Tak powoduje generowanie nowego numeru identyfikacyjnego dla każdego zgłoszenia jako gotowego.

Należy ustawić wartość Nie, jeśli dla każdego zgłoszenia jako gotowego ma być używany istniejący numer identyfikacyjny.

Sterowanie jakością Just In Time JIT [ dostawa na czas] - jedna z technik stosowana w zarządzaniu przez jakość dotycząca produkcji. Obejmuje całkowite wyeliminowanie marnotrawstwa, poprzez dostarczanie każdemu procesowi produkcyjnemu wszystkich potrzebnych elementów w wymaganym momencie i wymaganej ilości.

Drukuj etykietę — ustawienie tej opcji na wartość Tak, jeśli pracownik musi wydrukować etykieę numeru identyfikacyjnego dla każdego zgłoszenia jako gotowej. Wartość Nie należy ustawić, jeśli etykieta nie jest wymagana.

Aby uzyskać więcej informacji, zajrzyj do Włącz drukowanie etykiet numerów identyfikacyjnych.

Uwaga Czy możesz poinformować nas o preferencjach dotyczących języka dokumentacji? Wypełnij krótką ankietę.

  • Strategia handlowa ATV.
  • To tylko przykład procesu.
  • Opcje FX sa dostarczane
  • Strategia wyboru SVXY.
  • W tym artykule Ważne Rozwiązanie Dynamics for Finance and Operations stało się zbiorem aplikacji przystosowanych do pomocy w zarządzaniu konkretnymi funkcjami biznesowymi.
  • W tym artykule Ważne Rozwiązanie Dynamics for Finance and Operations stało się zbiorem aplikacji przystosowanych do pomocy w zarządzaniu konkretnymi funkcjami biznesowymi.

Nie są zbierane żadne dane osobowe oświadczenie o ochronie prywatności. Czy ta strona jest pomocna? Tak Czy chcesz coś dodać do tej opinii?

Badania handlowe inzynierii systemu