Opcje udostepniania Korzysci z podatku, Raportowanie schematów podatkowych - kogo dotyczy, jak to robić

Skargę do WSA wnosi się w dwóch egzemplarzach - art. Obowiązek pobrania zaliczki na podatek powstanie więc dopiero, gdy wartość świadczeń otrzymywanych przez danego pracownika przekroczy ustawowy limit zł. Ustawodawcy nie interesuje nawet to, czy faktycznie schemat został wdrożony — wystarczy przygotowanie się do wdrożenia. Spółka na potwierdzenie swojego stanowiska o braku zastosowania w przedmiotowym stanie faktycznym przepisu art. Przekazanie to ma na celu ułatwienie wykonania usługi realizowanej na potrzeby działalności gospodarczej Wnioskodawcy. W sytuacji, gdy umowa zawarta miedzy stronami nakłada na obie strony obowiązki, tak jak w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, gdy właściciel nieruchomości zobowiązuje się udostępnić nieruchomość w zamian za co druga strona zobowiązuje się do świadczenia określonych usług na jego rzecz, nie można uznać, że strony zawarły umowę użyczenia, czyli umowę jednostronnie zobowiązującą.

Opcje udostepniania Korzysci z podatku

W stanie faktyczny spółka udostępniła dwóm swoim pracownikom, pojazdy służbowe również do realizacji celów prywatnych, którzy byli zatrudnieni w Luksemburgu i jednocześnie posiadali miejsce zamieszkania na terytorium Niemiec.

Jeden z pracowników był obciążany kosztami związanymi z udostępnionym pojazdem poprzez potrącenie z wynagrodzenia wypłacanego przez spółkę w ramach stosunku pracy, natomiast drugi z pracowników korzystał z pojazdu nieodpłatnie.

Należy również podkreślić, że spółka zgodnie z prawem luksemburskim jest zarejestrowana do uproszczonego opodatkowania, zgodnie z którym nie odlicza podatku naliczonego.

Opcje udostepniania Korzysci z podatku

W związku z powyższym spółka nie dokonała odliczenia w odniesieniu do udostępnionych pojazdów służbowych, natomiast zgodnie z systemem uproszczonym, spółka nie dokonała również opodatkowania. W Transakcje Opcje Akcji Herbalife z wspomnianym wyżej udostępnieniem pojazdów do użytkowania na terytorium Niemiec spółka zarejestrowała się do tamtejszego urzędu skarbowego Finanzamt.

Webinarium: Pakiet VAT e-commerce - nowe obowiązki dla firm Najczęściej takie świadczenie jest przeznaczone dla tych pracowników, którzy na stałe nie mieszkają w miejscowości, w której położony jest zakład pracy, a codzienne dojazdy byłyby zbyt uciążliwe lub w ogóle niemożliwe.

Doszło do powstania sporu pomiędzy spółką, a niemieckim urzędem skarbowym, który domagał się opodatkowania podatkiem VAT powyższych czynności. Spółka złożyła odwołanie od powyżej decyzji do sądu odsyłający, który postanowił zawiesić postępowanie i wystąpić z pytaniem prejudycjalnym do Trybunału. W opinii poprzedzającej wydanie wyroku Rzecznik Generalny odniósł się transakcji pomiędzy podatnikiem, a jego pracownikami.

Opcje udostepniania Korzysci z podatku

Podkreślił, że aby uznać transakcję za odpłatną musi dość do płatności za towar lub usługę, potrącenia z wynagrodzenia lub musi dojść do wzajemnego świadczenia.

W jego ocenie bez znaczenia pozostają tutaj przepisy prawa krajowego uznające, że świadczenie na rzecz pracowników przez podatnika stanowi część dochodu podlegającego opodatkowaniu.

Opcje udostepniania Korzysci z podatku

W związku z powyższym podkreśla, że tym przypadku nie można mówić o żadnym domniemaniu. W przypadku potrącenia z wynagrodzenia należy w jego ocenie poddać analizie stosunek prawny istniejący pomiędzy podatnikiem, a pracownikami.

Odnosząc się do faktu, że udostępnianie samochodów częściowo do Opcje udostepniania Korzysci z podatku celów prywatnych pracownikom przez podatników jest zagadnieniem budzącym zainteresowanie, wyrok może stanowić nowy punkt odniesienia w dotychczasowej linii orzeczniczej. Praktyka wskazuje, że niewiążąca dla składu orzekającego opinia Rzecznika Generalnego jest z nią najczęściej zbieżna.

Podatek od reklamy

Żaneta Maciejny, Associate.