Opcje i gry strategiczne konkurencyjne

Mapa grup strategicznych 3D - idea, procedura i zastosowanie praktyczne , " Organizacja i kierowanie ", Szkoła Główna Handlowa, nr 4, Warszawa Romanowska M. Błędy w budowie i interpretacji niewłaściwe zdefiniowanie sektora, niewłaściwe określenie wymiarów grup strategicznych, brak określenia celu mapy grup strategicznych, poddanie analizie mało istotnych obiektów, błędy pomiary wynikające z wykorzystania różnych zmiennych i dobraniu niewłaściwej skali, stosowanie mało zróżnicowanych cech, wyróżnienie jednoobiektowych grup strategicznych, Bibliografia Bąkowska-Morawska U. Subiektywną przesłanką do wyboru roli jest poziom kompetencji i umiejętności zawodowych menedżmentu przedsiębiorstwa, obecność w arsenale spółki produktywnych pomysłów biznesowych, jak również zdolności menedżmentu przedsiębiorstwa do przyciągnięcia takich pomysłów. Wpływ ten z reguły jest stały w ramach jednej roli, którą zdecydowało się stosować kierownictwo firmy.

Pod wpływem wybranej roli firma rozpoczyna realizację swoich strategicznych celów, metod, rodzajów i form zachowań konkurencyjnych.

Opcje i gry strategiczne konkurencyjne

Wpływ ten z reguły jest stały w ramach jednej roli, którą zdecydowało się stosować kierownictwo firmy. Zarząd firmy nie powinien szybko zmieniać strategii, metod, form i rodzajów zachowań konkurencyjnych pod wpływem rozważań krótkoterminowych, jeśli do tego czasu już wybrano jakąś szczególną rolę na rynku lokalnym, regionalnym lub krajowym. Dobór strategii do pozycji konkurencyjnej Pozycję konkurencyjną można mierzyć na różne sposoby - według reputacji firmy, według jej wyników finansowych, według jej pozycji zajmowanej na rynku, lub według wielkości udziału.

Mapa grup strategicznych – Encyklopedia Zarządzania

Pozycja konkurencyjna narzuca intensywność i zakres strategii. Jeżeli jest silna, stosuje się silną strategię we wszystkich segmentach rynku. Jeżeli pozycja jest słaba, wówczas stosuje się strategię wybiórczą, czyli koncentrację na ograniczonej liczbie segmentów i nisz rynkowych.

Lider rynkowy Tworzy nowe strategie.

Mapa grup strategicznych

Strategia odwetu - np. Strategia blokowania konkurentów - np. Agresywny uczestnik rynku W stosunku do lidera zajmuje drugą, trzecią pozycję na rynku. Charakteryzuje się dużą aktywnością na rynku stara się zwiększać swoje udziały w rynku Stosuje następujące strategie: Strategia walki z liderem rynkowym - polega na zwalczaniu jego otoczenia np.

Pozycja konkurencyjna – Encyklopedia Zarządzania

Wchłanianie mniejszych od siebie uczestników rynku celem zwiększenia udziału w rynku. Spokojny uczestnik gry rynkowej Jest to pasywny uczestnik rynku, nie zależy mu na zwiększaniu udziałów rynkowych, dostosowuje swoje strategie do nowo powstałych Stosuje następujące strategie: Pozyskanie nowych poprzez wysoką jakość produktów rynkowych, niskie koszty produkcjitrafną segmentację.

Opcje i gry strategiczne konkurencyjne

Metody analizy pozycji konkurencyjnej Firma aby mogła utrzymywać swoją pozycję konkurencyjną musi ją ciągle analizować. Została ona skonstruowana na podstawie dwóch zmiennych: stopy wzrostu rynku oraz względnego udziału w rynku badanego produktu lub grupy produktów. Pozwala ona na stwierdzenie, które produkty są zyskowne i w które warto inwestować, a które ze swojego asortymentu wyrzucić w celu poprawienia pozycji rynkowej.

Opcje i gry strategiczne konkurencyjne

Firma stosuje także metodę SWOT mocne stronysłabe stronyszanse, zagrożenia Analiza atutów i słabości przedsiębiorstwa w warunkach szans i zagrożeń stwarzanych przez otoczenie. Są to czynniki wspólne dla danej branży jak np. Charakterystyka cech bliższych, jak i dalszych konkurentów pozwala na dokonanie ich kwalifikacji do grup strategicznych.

Pozycja konkurencyjna

Grupa ta nie jest jednak tworem stabilnym w czasie, trwale istniejącym, w związku z tym rywalizacja o dominację na rynku jest płynna i stale się toczy. Do powodów powstawania i istnienia tych cech M. Porter zalicza: posiadane przez przedsiębiorstwo zasoby i umiejętnościnastawienie do ryzyka i cele działalności, różnorodne bariery mobilności, zmiany strukturalne sektora.

Mapa grup strategicznych jest narzędziem analizy konkurencji w danym sektorze, a tym samym pozwala obserwować relacje jakie zachodzą w grupach i między nimi. Stabryłas. Przedstawia więc ona w graficzny sposób rozkład konkurencji w sektorze.

Etapy tworzenia Tworząc mapę należy: Wybrać determinanty wymiary strategicznektóre w opisywanym sektorze są istotne, a jednocześnie różnicują przedsiębiorstwa w określonej branży. Wybrać parę takich czynników, które najlepiej różnicują przedsiębiorstwa w analizowanej branży. Nanieść wybrane cechy na osie współrzędnych X i Y. Umieścić przedsiębiorstwa w przestrzeni wg siły występowania danych cech.

Gry strategiczne uczą wojskowych podejmowania trudnych decyzji [SKANER Defence24]

Zaznaczyć okręgami punkty obrazujące przedsiębiorstwa znajdujące się najbliżej siebie. Owe punkty to grupy strategiczne.

Opcje i gry strategiczne konkurencyjne

Aby analiza była dokładniejsza należy również wykreślić znaki graficzne kwadrat, prostokątktóre obrazują obszar najbardziej konkurencyjny, czyli obszar, w którym zastosowana kombinacja strategii jest najbardziej efektywna.