Jak uzyskac dodatkowe pieniadze na studiach, Najlepsze promocje:

O stypendium mieszka­niowe można się ubiegać również z ty­tułu zamieszkiwania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim albo w obiekcie innym niż dom studencki. O jego przyznaniu decyduje dochód netto na członka rodziny, który nie powinien być niższy niż ,40 zł i wyższy niż ,70 zł.

Kluczowe pytanie na dziś to: czy osiągając wysokie stopnie podczas studiów można dodatkowo dorobić?

Skąd wziąć pieniądze na studiach?

Odpowiedź brzmi: oczywiście, że tak. Studenci odznaczający się wysokimi wynikami w nauce, sporcie lub na polu naukowym bądź artystycznym mogą starać się o tak zwane stypendium rektora.

Jak uzyskac dodatkowe pieniadze na studiach

Jest to określona przez daną uczelnię kwota pieniężna wypłacana studentowi przez okres 9 lub 10 miesięcy w roku akademickim następującym po roku uzyskania odpowiednich wyników. W dzisiejszym artykule dowiecie się jak wygląda procedura ubiegania się o to stypendium oraz jak należy udokumentować osiągnięcia, będące podstawą uzyskania stypendium.

Jak uzyskac dodatkowe pieniadze na studiach

Kto może ubiegać się o stypendium rektora? Według ustawy jest to student, który w poprzednim roku akademickim spełnił co najmniej jeden z wymienionych warunków: uzyskał wysoką średnią ocen; osiągnął wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym; miał osiągnięcia na polu naukowym lub artystycznym.

Jeżeli jesteście ciekawi czy wasza średnia ocen ma szansę na zapewnienie wam stypendium rektora, warto zapoznać się z progami punktowymi, które gwarantowały otrzymanie stypendium w poprzednich latach.

Informacje takie powinny być zamieszczone na stronie każdej uczelni w sekcji związanej z pomocą materialną dla studentów. Jakie dokumenty wymagają uczelnie w celu uzyskania stypendium rektora? Podstawowym dokumentem jest wniosek o stypendium rektora.

Świadczenia dla studentów od 1 października 2020 r.

Zazwyczaj wypełnia się go online, po czym drukuje, podpisuje i składa na uczelni w dziekanacie lub biurze do spraw socjalnych. Pozostałe dokumenty mają na celu udowodnić osiągnięcia, za które możecie otrzymać stypendium. Należą do nich między innymi: Zaświadczenie o średniej ocen za poprzedni rok akademicki, wyliczonej zgodnie z zasadami danej uczelni.

Jak uzyskac dodatkowe pieniadze na studiach

Na zaświadczeniu powinna znaleźć się informacja o skali ocen. W przypadku wskazania osiągnięć: dokumenty poświadczające osiągnięcia sportowe, naukowe i artystyczne.

Wykaz uznawanych dokumentów znajdziecie na stronie internetowej waszej uczelni w sekcji związanej ze stypendiami.

Jak uzyskac dodatkowe pieniadze na studiach

Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty w olimpiadzie przedmiotowej, na którym będzie określona liczba uzyskanych punktów albo zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata olimpiady międzynarodowej. Kto nie może ubiegać się o stypendium rektora — studenci posiadający tytuł magistra lub równorzędny niezależnie od tego, kiedy został uzyskany— osoby, które ukończyły już jakiś kierunek i wnioskują na studiach I stopnia, — jeśli od momentu ukończenia studiów I stopnia dnia obrony do dnia rozpoczęcia studiów II stopnia minęło więcej niż 12 miesięcy; — jeśli od momentu rozpoczęcia pierwszych studiów II stopnia jeśli ktoś rozpoczął ich kilka upłynęły więcej niż 3 lata, — studenci powtarzający rok studiów, — osoboy, które wznowiły studia po skreśleniu z listy studentów z powodu niezaliczenia roku, — studenci, którzy nie zostali wpisani na kolejny rok studiów np.

Czy stypendium można otrzymywać na kilku kierunkach?

Na start zajrzyj tutaj:

Niestety na wniosku każdy student musi podpisać oświadczenie o niepobieraniu stypendium rektora dla najlepszych studentów na więcej niż jednym kierunku. W związku z tym, student musi wybrać, na której uczelni woli pobierać stypendium niezależnie od czasu, na jaki stypendium jest przyznawane.

  • Do rozpoczęcia roku akademickiego pozostało niewiele czasu.
  • Uprawnienia w ramach ustawy ZA ŻYCIEM dla chorych na… Paź 1, 3 Stypendium mieszkaniowe — dla studentów studiów stacjonarnych w trudnej sytuacji materialnej, z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiał­by lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.
  • Więc kiedy tutaj jeszcze brać dodatkowe zlecenia?
  • Adresaci świadczeń Prawo do świadczeń przysługuje studentom uczelni publicznych i niepublicznych, a także uczelni i wyższych seminariów duchownych prowadzonych przez kościoły i inne związki wyznaniowe, o ile ustawa lub umowa tak stanowi.

Wobec tego, studiując Jak uzyskac dodatkowe pieniadze na studiach więcej dwóch lub nawet więcej kierunkach — o stypendium możecie się ubiegać tylko na jednym z nich. To co najważniejsze czyli liczby 1 Terminy — na części uczelni ostatnim dniem na złożenie wniosku jest 15 października. Jednak dla pewności lepiej sprawdzić jak wygląda ta kwestia na waszych studiach.

Jak uzyskac dodatkowe pieniadze na studiach

Więcej informacji znajdziecie na stronach internetowych waszych uczelni w sekcjach związanych z przyznawaniem stypendiów. Jak dorobić na studiach? Odpowiedź jest prosta: warto się dobrze uczyć lub osiągać wysokie wyniki w sporcie, nauce bądź działalności artystycznej.