Ogranicz transakcje wyboru zamowien

Zwiększenie jawności złożonych dokumentów Nowa ustawa nakłada na zamawiających obowiązek niezwłocznego udostępnienia ofert złożonych w postępowaniu. Nowa regulacja jest bardziej przejrzysta i szersza niż poprzednia — zawiera artykuły w porównaniu do dotychczas. Obecnie ustawodawca odszedł od konieczności przeliczania kwot z EUR na PLN i ustalił próg podstawowy na wartość stałą Oczywiście, trzeba też pamiętać, że waga kryterium okresu gwarancji także powinna zostać ustalona w oparciu o rachunek ekonomiczny, aby uniknąć innych form manipulacji elementami oferty przez wykonawców w celu zdobycia nieuzasadnionej względami ekonomicznymi przewagi nad konkurencją.

Ogranicz transakcje wyboru zamowien

Najlepszym przykładem są kilkudziesięcioletnie okresy gwarancji na przedmiot zamówienia o cyklu życia wielokrotnie krótszym. Na przykład zamawiającemu nie potrzeba 20 lat gwarancji jakości na komputer — już przecież za kilka lat powędruje on na półkę w magazynie, lub prosto na złomowisko, nie odpowiadając potrzebom swoich czasów.

Jak temu zaradzić? Tak opisać kryterium oceny ofert, aby maksymalna ilość punktów była przyznawana za najdłuższy okres gwarancji — jednak realny i pozostający w granicach potrzeb zamawiającego najprościej — poprzez wskazanie, że maksymalną ocenianą wartością będzie X miesięcy. Oczywiście, istnieje możliwość walki z wykonawcami, którzy zaoferują np.

Formularz wyszukiwania

Takie postępowanie może zostać potraktowane jako czyn nieuczciwej konkurencji, o którym mowa w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wówczas oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. Tak orzekł Zespół Arbitrów w wyroku z 4 stycznia r. Jednak sytuacja ta nie jest jednoznaczna i nie zawsze takie zarzuty będą skuteczne.

Należy zatem raczej zapobiegać niż próbować gasić pożar, gdy już wybuchnie.

Ogranicz transakcje wyboru zamowien

Trzeba także zwrócić uwagę na jeszcze jedno niebezpieczeństwo związane ze stosowaniem wspomnianego wyżej standardowego wzoru oceny ofert. Racjonalny wykonawca może wykonać krok, który nie niesie dla niego żadnego ryzyka w przeciwieństwie do udzielenia gwarancji np. Wymagany minimalny okres gwarancji to 1 rok. Otrzymuje dwie oferty: - w pierwszej cena wynosi tys. Dzięki tej na pozór niewinnej sztuczce, dołożeniu jednego dnia do okresu gwarancji, wykonawca może uzyskać niewspółmierne korzyści w przypadku, gdy żaden z konkurentów nie zdecyduje się na zaoferowanie gwarancji dłuższej niż minimalna.

Pozwala w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wskazać, że przedmiotem zamówienia jest element A, ale może i także element B. Najczęściej spotykane przypadki w praktyce to opcje polegające na możliwości ale nie obowiązku zakupu dodatkowej ilości zamawianego produktu czy możliwości wykupu leasingowanego sprzętu po okresie Ogranicz transakcje wyboru zamowien. Generalnie rzecz biorąc — pozwala na zwiększenie albo w szczególnych przypadkach zmniejszenie zakresu zamówienia o z góry przewidziany i opisany zakres.

Wskazane wyżej przykłady dotyczyły głównie dostaw i usług, jednak nic nie stoi na przeszkodzie stosowaniu opcji także w postępowaniach na roboty budowlane. Co prawda wspomniany wyżej art.

Stanowi on bowiem tylko o sposobie ustalania wartości zamówienia, a nie w ogóle o możliwości używania opcji. W tym zakresie ustawodawca krajowy nie stawia żadnych ograniczeń. Co więcej, wielokrotnie wspomniana jest w niej opcja w art. Powyższe jednoznacznie wskazuje, iż w robotach budowlanych opcje można stosować.

W praktyce zdarza się to jednak na naszym rynku nieczęsto.

Ogranicz transakcje wyboru zamowien

Analiza publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej a zatem dotyczących zamówień przekraczających progi unijne z ośmiu pierwszych miesięcy bieżącego roku wskazuje, iż takie rozwiązanie przewidziano tylko w sześciu spośród prawie tysiąca ogłoszeń o zamówieniu na roboty budowlane publikowanych w tym okresie przez polskich zamawiających. Opcja może być instrumentem pożytecznym. Może być stosowana przede wszystkim wtedy, gdy zamawiający nie ma w momencie ogłaszania przetargu zorganizowanego finansowania na całość przedsięwzięcia, jednak chce rozpocząć jego realizację w takim stopniu, w jakim to możliwe, a w momencie uzyskania dodatkowych pieniędzy automatycznie przystąpić do realizacji pozostałej części.

Czytaj także

Niekiedy może to być związane z procedurami związanymi z uzyskiwaniem decyzji administracyjnych np. Szczególnie ciekawym przypadkiem będzie uzależnienie decyzji o opcji od analizy ekonomicznej złożonych ofert.

Przedmiotem opcji może być wykonanie większej ilości takich samych robót np.

Ogranicz transakcje wyboru zamowien

Jak to zrobić w praktyce? Przede wszystkim trzeba pamiętać, że opcja jest objęta ofertą składaną w postępowaniu. Wykonawca zobowiązuje się do jej wykonania, jeśli zamawiający podejmie decyzje o jej realizacji. Z tego powodu wszelkie przepisy dotyczące opisu przedmiotu zamówienia odnoszą się także do części przedmiotu objętej opcją. Zamawiający nie może pozostawić opcji ogólnie opisanej co mu wolno w przypadku przedmiotu potencjalnego zamówienia uzupełniającegoale musi ją opisać z taką samą szczegółowością jak podstawową część zamówienia.

Wszak skoro opcja jest objęta ofertą, wykonawca musi ją wycenić — a w tym celu musi móc skalkulować koszty jej realizacji.

Ogranicz transakcje wyboru zamowien

Nie ma jednak przy tym przeciwwskazań, aby na przykład część podstawowa była opisana za pomocą dokumentacji projektowej, a część opcjonalna za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego. Zamiast niego nowa ustawa wprowadza do katalogu trybów krajowych nową procedurę - tryb podstawowy mający trzy warianty różniące się zasadniczo w zakresie komponentu negocjacyjnego — pierwszy nie dopuszcza negocjacji, drugi wyłącznie w zakresie podlegających ocenie kryteriów oceny ofert, a trzeci w jeszcze szerszym zakresie.

Termin ten usztywniono i obecnie upływa on na cztery dni przed terminem składania ofert. Zamawiający jest zobowiązany do udzielenia wyjaśnień niezwłocznie, ale nie później niż na dwa dni przed terminem składania oferty. W razie gdy zamawiający nie dotrzyma tego terminu jest on zobligowany do wydłużenia terminu składania ofert. Samo przedłużenie terminu składania ofert nie wydłuża terminu na zadawanie pytań.

Po terminie związanie ofertą tylko za zgodą W przypadku gdyby wybór oferty nie nastąpił w terminie związania w postępowaniu krajowym dniowy to zamawiający może jednokrotnie wezwać wykonawców do przedłużenia związania ofertą z ewentualnym przedłużeniem wadium o kolejne 30 dni. W przypadku braku wyboru oferty w tym terminie, zamawiający wzywa najwyżej ocenionego wykonawcę do wyrażenia zgody na wybór jego oferty pod rygorem odrzucenia oferty.

Brak ograniczeń odwołania do KIO Nowa Rachunkowosc transakcji opcji akcji otwiera wykonawcom prawo do środków ochrony prawnej bez względu na wartość przedmiotu zamówienia, jak również charakter czynności w postępowaniu dotyczącym zamówienia publicznego, co jest absolutnym novum.

Stosowanie procedury p. Zwiększenie roli planowania zamówień Nowa ustawa wprowadziła obowiązek bieżącego aktualizowania planów postępowań o zamówienia publiczne. Publikacja planów będzie następowała w jednym miejscu, tj. Nowe obowiązki analityczne przy postępowaniach powyżej progów unijnych Przed wszczęciem postępowania powyżej progów unijnych ustawodawca nałożył na zamawiającego szereg obowiązków, do których należą: — przygotowanie analizy potrzeb i wymagań, obejmującej badanie możliwości zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb z wykorzystaniem zasobów własnych zamawiającego i rozeznanie rynku w aspekcie alternatywnych środków zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb oraz możliwych wariantów realizacji zamówienia albo wskazania, że jest wyłącznie jedna możliwość wykonania zamówienia ; — określenie orientacyjnej wartości zamówienia dla każdego ze zidentyfikowanych wariantów, możliwość podziału zamówienia na części, przewidywany tryb, możliwość uwzględnienia aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych; — zidentyfikowanie ryzyka związanego z postępowaniem Ogranicz transakcje wyboru zamowien udzielenie zamówienia i jego realizacją.

Dowody równoważności stanowią treść oferty i muszą być składane wraz z nią. Przepisy wymagają jedynie od zamawiającego uwzględnienia w opisie przedmiotu zamówienia wymagań jakościowych odnoszących się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia. Ograniczenie zmian w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu publicznym Ustawodawca znacząco ograniczył prawo zamawiającego o zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ, wprowadzając zasadę, że jeżeli zmiany te istotnie zmienią charakter zamówienia, a w szczególności jego zakres, obowiązkiem zamawiającego jest unieważnienie postępowania.

Jak efektywnie i skutecznie wprowadzić pricing do organizacji – cz. 2 (Aleksander Jarosz)

Nowe zasady otwarcia ofert Ustawodawca odformalizował zasady otwarcia ofert. Obecnie zamawiający ma możliwość otwarcia ofert nawet następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin ich składania wcześniej takie działanie skutkowałoby unieważnieniem przetargu.

Przygotowaliśmy dla Państwa kilka tysięcy artykułów

Ponadto w przypadku awarii systemu informatycznego, za pomogą którego zamawiający prowadzi postępowanie, otwarcie ofert będzie mogło nastąpić po ustaniu awarii.

Ponadto nowa regulacja nie przewiduje czynności publicznego i jawnego otwarcia ofert, a jedynie nakłada na zamawiającego obowiązek udostępnienia informacji na ten temat na stronie internetowej i to wyłącznie w zakresie danych wykonawcy oraz zaoferowanej przez niego ceny ofertowej. Zwiększenie jawności złożonych dokumentów Nowa ustawa nakłada na zamawiających obowiązek niezwłocznego udostępnienia ofert złożonych w postępowaniu.

Ogranicz transakcje wyboru zamowien

Przekazanie ofert wraz z załącznikami ma nastąpić maksymalnie w terminie trzech dni od otwarcia.